Topic outline

 • General

  ********************

  Testy pro LS 2021 jsou v sekci "Zkoušení v kurzu Vývojová psychologie - zájemci z minulého semestru (ZS 20/21) a kombinovaného studia" níže. 

  Testy ve zmíněné sekci se zobrazují pouze těm, kdo jsou na daný termín přihlášeni v SIS, a pouze v časovém okně vyhrazeném pro konání tohoto testu (tj. pouze po dobu trvání daného termínu). Jinak nejsou viditelné.

  ********************

  Výuka v přednáškovém cyklu předmětu Vývojová psychologie probíhá s využitím MS Teams, kde naleznete založený tým, ke kterému se můžete připojit - kód pro připojení: zg3w6tl.

  Základní studijní orientující přehled kurzu ale tvoří tyto studijní opory, kde vás v průběhu celého přednáškového cyklu budeme provázet. Ke každému přednáškovému týdnu zde budete postupně nacházet vodítka a podklady pro samostudium. Zpravidla půjde o prezentaci k tématu týdne doplněnou o slovní komentáře a upřesnění části povinné literatury (kniha Thorové), kterou doporučujeme v daném týdnu přečíst.

  Upozorňujeme, že osová četba povinné literatury (vybrané kapitoly z Thorové) je dosti informačně bohatá. Jedná se v podstatě o základní studijní materiál k tématu vývojová psychologie u SZK. I z tohoto důvodu věnujeme práci s povinnou literaturou v přednáškovém cyklu pozornost.

  Přednáškový cyklus vám má pomoci číst povinnou literaturu strukturovaně a průběžně. V každém z týdnů přednáškového cyklu vás proto provedeme určitým tématem, ke kterému vám vybereme konkrétní pasáže knihy Thorové. Četbu pak vždy bude doplňovat prezentace od vyučujícího. Pro každý týden přednáškového cyklu tak v podstatě kombinujeme základní četbu a přednášku (ve formě powerpointové prezentace s audio nahrávkami nebo prezentace s přednáškou v MSTeams ). Celkový požadovaný rozsah četby z knihy Thorové je upřesněn v SIS. Zde pouze připomínáme:

  Thorová, KateřinaProměny lidské psychiky od početí po smrt . Praha: Portál, 2015, str. 27-400. ISBN 978-80-262-0714-6.

  Heslo k zaheslovaným souborům je totožné s kódem kurzu viz SIS.

  Zobrazit zdrojový obrázek

  Požadavky ke zkoušce:

  Pro ukončení tohoto kurzu píše student písemný test, který hodnotí rozsah znalostí získaných v průběhu semestru a především porozumění tématům ,která budou v průběhu přednáškového cyklu prezentována a diskutována. Velmi pravděpodobně bude test realizován v prostředí Moodle UK. Test sestává z otevřených otázek, které zjišťují porozumění základním tématům a poznatkům prezentovaným v průběhu přednáškového cyklu. 

  Harmonogram přednáškového cyklu (studijní témata)

  • 6. 10. Obecná vývojová psychologie- základní pojmy z vývojové psychologie

  ............................

  • Dr. Martinec Nováková:
  • 13. 10. Raný proces socializace- připoutání
  • 20.10. Raný proces socializace- deprivace
  • 27.10 Porod a vývoj novorozence 

  ...........................

  • Dr. Brumovská
  • 3.11. Činitelé socializace
  • 10.11. Vývoj osobnosti - Teorie psychosociálního vývoje
  • 24.11. Vývoj kojence

  .............................

  • doc. Seidlová Málková
  • 1.12. Vývoj řeči a kognitivních procesů
  • 8.12. Vývoj batolete
  • 15. 12. Vývoj předškoláka 

  V průběhu semestru vyučující budou pracovat tak, že k jednotlivým tématům kurzu vždy v den rozvrhového nasazení kurzu zveřejní relevantní studijní opory v Moodle (prezentace a literatura k tématu), případně proběhne také živé setkání přes MS Teams. O plánované přednášce v MS teams se můžete dozvědět prostřednictvím aplikace MS Teams, resp. kalendáře našeho týmu. Budeme vás ale i psát zprávy do emailu. Tým  k Vývojové psychologii je zde:

  https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a99979db08cc24993bae1695b8d09c28a%40thread.tacv2/conversations?groupId=d499b2cf-de7d-48b3-a406-7a5349990c96&tenantId=e09276da-f934-4086-bf08-8816a20414a2

  Pokud ještě nejste v Teams, pak prosím proveďte do této aplikace přihlášení a vstupte do naší skupiny takto:
  https://www.microsoft.com/cs-cz/microsoft-365/microsoft-teams/log-in
  Jako login použijte VAŠE_UKČO@cuni.cz. Následně budete přesměrováni do CAS, kde se opět přihlaste vaším UKČem a heslem do CAS (tentokrát za UKČO nepřidávejte @cuni.cz!)
  Po přihlášení doporučujeme stáhnout desktopovou aplikaci, ale můžete se připojovat i přes webový prohlížeč. V MS Teams klikněte na ikonu Týmy (3. ikona ve sloupci vpravo) a pak na tlačítko Připojit se k týmu nebo vytvořit nový (vlevo nahoře). Zde zvolte možnost připojit se k týmu pomocí kódu a zadejte kód / heslo (viz výše).

 • Základní pojmy ve VP

  6.10.2020

  ----------------------------------------

  Základní četba k tématu:
  K tématu tohoto týdne si prosím přečtěte kapitolu Obecná vývojová psychologie z knihy Thorové (str. 27 - 55)

  Klíčové pojmy:
  vývoj, ontogeneze, změna, procesy způsobující změny ve vývoji, zákony psychického vývoje, krize, resilience, teorie determinace psychického vývoje 

  ---------------------------------------

  Alternativní (snadno dostupná) literatura k tématu:

  Vágnerová, M. Vývojová psychologie. Dětství a dospívání. kap. Obecný úvod. (dostupné přes PEZ UK:  https://ebookcentral.proquest.com/lib/cuni/detail.action?docID=2039908 

 • Raný proces socializace - přilnutí

  Povinná četba k tématu.

  K tématu tohoto týdne si prosím přečtěte následující části z knihy Thorové:

  • Teorie bondingu
  • Připoutání matky к dítěti, teorie Mary Ainsworthové

  Jde o strany 167 - 176.

  Klíčové pojmy:

  vazba (attachment, přilnutí), vazebné chování, attachmentová figura, attachmentové vzorce, vnitřní pracovní model attachmentu, Infant Strange Situation, vazba jistá, vazba nejistá úzkostná vyhýbavá, vazba nejistá úzkostná vzdorující (ambivalentní), vazba dezorientovaná (dezorganizovaná), Harlowovy experimenty, Adult Attachment Interview, Griceho maximy

  Videosoubor rozbalíte v programu 7-Zip. Omlouvám se - k poslednímu snímku chybí doříci asi tři věty, už jsem to nestihla, protože mi do nahrávání někdo vstoupil.

 • Raný proces socializace- deprivace

  Povinná četba k tématu.

  K tématu tohoto týdne si prosím přečtěte následující části z knihy Thorové (str. 131 - 166):

  • Raný proces socializace člověka
  • Reflexivní neonatální imitace podle Andrewa Meltzoffa
  • Zrcadlové neurony podle Giacoma Rizzolattiho
  • Teorie intersubjektivity podle Colwyna Trevarthena
  • Teorie mysli Davida Premarcka a Guye Woodruffa
  • Význam raného sociálního pouta, teorie Reného Spitze a Johna Bowlbyho
  • Deprivace a privace, fyzický kontakt, výzkumy Harryho Harlowa

  Klíčová slova:

  sociální dovednosti, sociální myšlení, sociální kognice, učení, operantní podmiňování, modelování (nápodoba), imitace, novorozenecké reflexy, zrcadlové neurony, intersubjektivita primární, sekundární, terciární, protosociální chování, teorie mysli, test mylné domněnky, emoční deprivace, anaklitická deprese, hospitalismus, fáze reakce na separaci, separační úzkost, vazba (attachment, přilnutí), deprivace, privace, imprinting, separační syndrom, reaktivní porucha příchylnosti, porucha desinhibovaných vztahů

  Přednáška

  Přednáška se bude nahrávat online v MS Teams 20.10., mezi 20:00 - 21:30. Ti z vás, kteří budou mít čas se připojit, jsou vřele vítáni, kdo ne, bude moci poté nahrávku tamtéž shlédnout.

 • Vývoj novorozence

  Povinná četba k tématu.

  K tématu tohoto týdne si prosím přečtěte následující části z knihy Thorové (str. 333 - 355):

  • Porod a jeho průběh
  • Novorozenec

  Klíčová slova:

  aktivní intermodální párování, Apgar skóre, imitace, korigovaný věk, porodní doby, reflexy (reflexní pohyby, sací, hledací, Moroův objímací, Babinského), temperament

  Přednáška

  Přednáška se bude nahrávat online v MS Teams 27.10. v čase přednášky dle rozvrhu, tj. 12:30 - 13:50. Ti z vás, kteří budou mít čas se připojit, jsou vřele vítáni, kdo ne, bude moci poté nahrávku tamtéž shlédnout.

 • Činitelé socializace

  Povinná četba k tématu.

  K tématu tohoto týdne si prosím přečtěte následující části z knihy Thorové  (str. 181-211):

  • kapitola Činitelé socializace

  Klíčová slova:

  Bronfenbrennerova teorie ekologických systémů, vliv rodinných faktorů na vývoj člověka ( sourozenci), vliv vrstevnických faktorů, vlivy institucionální výchovy, Bandura a jeho sociálně-kognitivní teorie, Rosenthal (efekt očekávání), Becker (teorie nálepkování).

  Přednáška:

  Záznam přednášky ze dne 3.11. 2020 i powerpointová prezentace je k dispozici v této záložce.

 • Vývoj osobnosti- Eriksonova teorie

  Klíčová slova:

  8 stádií věku člověka a jejich charakteristiky. Socio-emoční vývoj

  Záznam přednášky a ppt presentace níže

 • Vývoj kojence

  Kapitola v Thorové: str. 356 - 367

  Klíčová slova:

  Motorický vývoj - hrubá a jemná motorika

  Vývoj smyslů

  Socio-emocionální vývoj v průběhu prvního roku života

  Vývoj jazyka - vokalizace a komunikace

  Záznam z přednášky kvůli technickým problémům není.

  Ppt presentace je níže

 • Vývoj řeči a jazykových schopností

  Povinná četba k tématu.

  K tématu tohoto týdne si prosím přečtěte následující části z knihy Thorové  na str. 224 - 245 ):

  • Vývoj řeči a komunikace

  Klíčová slova: jazyk a řeč, implicitní a explicitní znalosti o jazyce, předřečové období, kritické periody ve vývoji jazykových schopností; fonologické, lexikální a syntaktické schopnosti, bilingvismus.

  Přednáška:

  Přednáška se bude nahrávat online v MS Teams 1.12. 2020  v čase přednášky dle rozvrhu, tj. 12:30 - 13:50. Připojte se. Případně můžete nahrávku shlédnout ze záznamu.

 • Vývoj kognitivních schopností

  Povinná četba:

  K tématu tohoto týdne si prosím přečtěte následující části z knihy Thorové  na str. 246 - 266 ):

  • Vývoj myšlení, teorie kognitivního vývoje

   

  Klíčová slova: vztah učení a zrání v průběhu vývoje, Piagetova periodizace vývoje myšlení, akomodace, asimilace, Vygotský sociokulturní teorie vývoje poznávacích procesů

   

  Přednáška:

  Přednáška se uskuteční v   v MS Teams 8.12. 2020  v čase přednášky dle rozvrhu, tj. 12:30 - 13:50. Připojte se. Případně můžete nahrávku shlédnout ze záznamu.

 • Vývoj batolete

  Povinná četba:

  K tématu tohoto týdne si prosím přečtěte následující části z knihy Thorové  na str.  367-380:

  • Vývoj batolete

  Klíčová slova: motorický (hrubá i jemná motorika), kognitivní, emoční a sociální vývoj batolete

 • Vývoj předškoláka

  Povinná četba:

  K tématu tohoto týdne si prosím přečtěte následující části z knihy Thorové  na str.  381- 395:

  • Vývoj předškoláka

   

  Klíčová slova: vývoj předškolního dítěte v oblasti motoriky, jemné motoriky, řeči, percepčních a kognitivních schopností, sociálních kompetencí a emocí; připravenost na školu

   

  Přednáška:

  Přednáška se uskuteční v   v MS Teams 29.12. 2020  v čase od 16:00. Nahrávka se záznamem přednášky je k dispozici v Teams Vývojová psychologie po dobu 20 dní od data konání přednášky.