Weekly outline

 • General

  Kurz, který je veden dr. S. Schneiderovou

  Tento předmět navazuje na Současný český jazyk I. Cílem výuky je rozšířit a prohloubit znalosti získané v tomto kurzu, a to zejména se zřetelem k budoucímu profesnímu zaměření studentů žurnalistiky. Výuka bude ovšem více zaměřena na syntaktické jevy a na syntaktický pravopis. Větná a souvětná stavba spolu s výběrem slov je totiž stěžejní jednak pro porozumění sdělovaného obsahu, jednak pro náležité kladení interpunkční čárky.

  Více pozornosti je věnováno také slovní zásobě a frazeologii. 

 • Opakování

  Seminář je zaměřen na opakování učiva z předešlého semináře Současný český jazyk I formou cvičení. 

  • Interpunkce II

   Komplexní cvičení na interpunkci - čárka před nebo, jako, než aj. 

   Interpunkční diktát

   • Interpunkce III - přívlastek

    Přívlastek postupně rozvíjející a několikanásobný, přívlastek těsný a volný; pravidla pro psaní interpunkční čárky s tím související

    • Interpunkce IV

     Komplexní cvičení na interpunkci

     Interpunkční diktát

    • Zvláštnosti větné stavby

     Vsuvka, vokativ atd. 

     • Odchylky od pravidelné větné stavby

       Anakolut, zeugma, atrakce a jejich stylové hodnocení

      • This week

       Význam slov

       Vhodná volba slov vzhledem ke komunikačnímu zaměření a stylové hodnotě 
       Cvičení 12. 3., zejména význam slovSoubor 

       • Frazeologie

        Tradiční frazeologie vs. současná