Cílem předmětu je v teoretické a především praktické rovině zkoumat způsoby zprostředkování informací o/z minulosti - jejich dobovou funkci a okolnosti vzniku, podmínky a systémy jejich třídění, uchování a moderního zpracování. Pozornost bude věnována komplexním vztahů mezi „prameny“ a „historickou skutečností“. Na tomto základě poskytne předmět i studujícím bez předchozí proseminární průpravy orientaci v různých typech „pramenů“ a v nejširším spektru paměťových institucí (archivy, muzea, knihovny, galerie) a zejména schopnost v jejich fondech vyhledávat. Důraz bude také kladen na dobové kódy, materialitu a interpretaci minulých textů. Témata: 1. Archiv – princip, pojem a instituce 2. Prameny, stopy, indicie 3. Pramenná kritika 4. Paleografie 5. Diplomatika 6. Intertextualita 7. Medialita, skripuralita, tištěné a psané slovo 8. Materialita (text, obraz a předmět jako historiografický zdroj) 9. Diskurz a analýza diskurzu pro historiky 10. Reprezentace 11. Historie a paměť - legislativa a justice 12. Historické tisky a knihovny 13. Audiovizuální prameny 14. Digitální zdroje