Sylabus: Úvod do oboru vizuální komunikace, grafického umění, ilustrace dětské knihy. Souvislosti, vztahy, východiska.

Anotace: Seminář uvádí do problematiky moderní grafiky, grafického designu, ilustrace, umění knihy, tisku a papíru. Prostřednictvím teoretických přednášek, výtvarných etud a experimentací získají představu o možnostech tvořivého užití postupů a technik oboru soudobé vizuální komunikace v rámci pedagogického procesu.

Výtvarný projev a výchovné působení ve školním a ve specifickém mimoškolním prostředí. Výtvarná výchova jako součást výchovy a vzdělávání dětí s mentálním a fyzickým postižením. Diagnostické a terapeutické možnosti, specifika a omezení ve vedení výtvarných činností. Vybrané kapitoly z arteterapie a speciální pedagogiky. Výtvarná výchova v prostředí inkluzivního vzdělávání. Muzejní a galerijní pedagogika jako prostředek inkluze.

Sylabus: Kniha. ilustrace, typografie

Anotace: Pokračovací seminář v oboru vizuální komunikace. Knižní design, knižní typografie, ilustrace dětské knihy, autorská kniha. Základy práce s PC v prostředí grafických editorů. Historické proměny užité grafiky a grafického designu u nás a v evropské tvorbě s ohledem na problematiku umění knihy. Nejvýznamnější autoři, skupiny, styly a hnutí. Současná knižní tvorba a ilustrace, materiály, techniky a výrazové prostředky.

Sylabus: Principy animace. Optické hříčky

Anotace: Úvod do oboru vizuální komunikace. Základy práce s pohyblivým obrazem. Vznik a historické proměny oboru vizuální komunikace s přihlédnutím ke specifice pohyblivého obrazu. Seminář uvádí do problematiky tvorby pohyblivého obrazu, osvětluje principy animace. Studenti si absolvováním kurzu osvojí základní dovednosti pro aplikaci multimediálních prostředků a technik. Prostřednictvím teoretických přednášek, výtvarných etud, experimentací a podmínkových her získají představu o možnostech tvořivého užití nástrojů oboru soudobé vizuální komunikace v rámci pedagogického procesu.

Kurs se zaměřuje na otevřené chápání mnohačetných funkcí obrazu či artefaktu v současné kultuře, na reflexi animační praxe v kulturních institucích a posléze na tematizaci a konceptovou analýzu specifického edukačního modelu. Výstupem kursu je vytvoření skupinového návrhu vzdělávacího projektu, umožňujícího zprostředkování kulturního produktu/artefaktu publiku různého věku a zájmů. Individuálními prvky projektu jsou scénáře animačních aktivit a editace edukačních materiálů pro muzeum/galerii.

Cílem předmětu je seznámení s potenciálem soudobé výtvarné výchovy v oblasti sociální práce a terapie, který je stále ještě nedostatečně využíván. Pozornost je věnována metodologii výtvarné edukace a terapie ve vztahu k různým sociálním skupinám společnosti. Soudobé pojetí umělecké edukace jako expresivního oboru nabízí postupy, strategie a metody, aplikovatelné v oblasti interkulturního vzdělávání a začleňování různých etnických skupin a minorit do majoritní společnosti, v oblasti mezigeneračního porozumění, edukace seniorů, výtvarné výchovy v sociálních zařízeních (nemocnicích, nápravném zařízení, ve veřejném prostoru, v divadle), edukace a terapie mentálně postižených či v oblasti pedagogiky volného času a zdravého životního stylu apod.