Sylabus

Upřesnění anotace: Kurz je věnovaný filosofickému a transdisciplinárnímu tázání po člověku. Smyslem předmětu je uvádět studenty do situace, v níž se stávají schopni doopravdy a v odpovídající vážnosti tázat po člověku, po podstatných záležitostech lidství, a to ve vztahu k jejich budoucímu pedagogickému poslání. Těžiště kurzu spočívá ve filosofickém myšlení, avšak v zorném poli myslitelské péče se nebudou nacházet pouze obvyklá témata filosofická (duše, existence, bytí, čas atd.) či filosoficky a pedagogicky antropologická (paradigmata lidství, paradigmata výchovy), ale též témata, jež vyvstávají v odborných diskurzech (např. kulturní a sociální antropologie, psychologie apod.) a v oblasti porozumění přirozenému světu.

Souhrn tematických možných okruhů předmětu členěných do dvou pilířů:

a) Uvedení do diskurzu filosofické a pedagogické antropologie a možnosti tázání po člověku.

I. Člověk jako téma reflexe (člověk v ohnisku různých perspektiv - běžná zkušenost, umění, sport, věda, oblasti profesní praxe atd.); kultruní, sociální, pedagogická a filosfická antrolpolgie;

II. Uvedení do filosofického myšlení - aneb co znamená filosofovat (myslet)?

III. Základní filosoficko-antropologická paradigmata (vzorce lidství): zoon logon echon, animal rationale, imago Dei a ego cogito; dále: Homo mensura, homo educandus, homo faber, homo ludens, homo viator, homo sacer. Bio-psycho-sociálně-duchovní jednota osobnosti.

IV. Vybraná (inspirativní) filosofická uchopení člověka a lidské existence v dějinách myšlení

 

b) Člověk v psychologické teorii a ve filosofické reflexi

I. Behaviorální, psychoanalytický a humanistický přístup (ve filosofické reflexi)

II. Psychologie a fenomenologie (psychologie a psychologismus, naturalismus, historismus); Husserl; Heidegger;

III. Psychologie a postmoderna (filosofické kontexty postmoderny, Foucault)

IV. Transpersonální psychologie

V. Vybrané psychoterapeutické přístupy (např. daseinsanalýza, humanistická psychoterapie, gestalt terapie)

 

 Temata budou vybírána s ohledem na obeznámenost studentů s tematickou a na jejich zájem.

Last modified: Sunday, 13 September 2020, 11:20 PM