Povinná a doporučená literatura

Povinná literatura

 • PELCOVÁ, Naděžda. Vzorce lidství: filosofické základy pedagogické antropologie. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-756-5.

Literatura doporučená k získání vhledu do problematiky filsofické, sociální, kulturní a pedagogické antropologie

 • BUDIL, I., T. Mýtus, jazyk a kulturní antropologie. Praha, 2003. 
 • ERIKSEN, T. H. Sociální a kulturní antropologie. Praha, Portál, 2008. 
 • MURPHY, R., Úvod do kulturní a sociální antropologie. Praha, Slon, 2006. 
 • Jedlička, Richard, Koťa, Jaroslav a Slavík, Jan. Pedagogická psychologie pro učitele: psychologie ve výchově a vzdělávání. Vydání 1. Praha: Grada, 2018. 528 stran. Psyché.
 • ISBN 978-80-271-0586-1.
 • SOUKUP, V. 2004. Dějiny antropologie: Encyklopedický přehled dějin fyzické antropologie, paleontologie, sociální a kulturní antropologie. Praha: Univerzita Karlova. 
 • STARK, Stanislav. Filosofie výchovy jako filosofie lidské aktivity a dialogu: se zaměřením na učení Hanse-Georga Gadamera a Otto Friedricha Bollnowa. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2006. ISBN 80-7380-012-8.
 • STARK, Stanislav. Filozofie člověka v historickém kontextu. Plzeň: Katedra filozofie Filozofické fakulty Západočeské univerzity, 2008. ISBN 978-80-7043-711-7.
 • SOKOL, Jan a Zdeněk PINC. Antropologie a etika. Praha: Triton, 2003. ISBN 80-7254-372-5.
 • SOKOL, Jan. Člověk jako osoba: filosofická antropologie. Třetí, rozšířené vydání. Praha: Vyšehrad, 2016. Moderní myšlení. ISBN 978-80-7429-682-6.
 • KRATOCHVÍL, Zdeněk. Výchova, zřejmost, vědomí. V Praze: Herrmann & synové, 1995. 199 s. ISBN 80-238-0473-1.
 • PELCOVÁ, Naděžda a Ilona SEMRÁDOVÁ. Fenomén výchovy a etika učitelského povolání. Praha: Karolinum, 2014. ISBN 978-80-246-2636-9.
 • ZICHA, Zbyněk. Vybrané otázky filosofie výchovy. V Praze: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014. 87 s. ISBN 978-80-7290-658-

Literatura doporučená k ‚pomalému čtení‘

 • ARENDTOVÁ, Hannah. Eichmann v Jeruzalémě: zpráva o banalitě zla. Překlad Martin Palouš. Vyd. 1. Praha: Mladá fronta, 1995. 428 s. Souvislosti; sv. 5. ISBN 80-204-0549-6.
 • ARISTOTELÉS. O duši. 2. nezm. vyd. Praha: P. Rezek, 1995. ISBN 80-901796-4-9.
 • CONRADU, Gion. Sigmund Freud & Martin Heidegger: daseinsanalytická teorie neuróz a psychoterapie. Praha: Triton, 1998. ISBN 80-85875-74-8.
 • ČÁLEK, Oldřich. Skupinová daseinsanalýza: [možnost být sebou]. Praha: Triton, 2005. ISBN 80-7254-539-6.
 • Fink, Eugen. Hra jako symbol světa. Vyd. 1. V Praze: Český spisovatel, 1993. 268 s. Orientace. ISBN 80-202-0410-5.
 • Frankl, Viktor Emil. A přesto říci životu ano: psycholog prožívá koncentrační tábor. Překlad Josef Hermach. 5. vydání. V Praze: Karmelitánské nakladatelství, 2018. 191 stran. Osudy; svazek 21.
 • ISBN 978-80-7566-022-0.
 • GADAMER, Hans-Georg. Člověk a řeč: (výbor textů). Praha: Oikoymenh, 1999. Oikúmené. ISBN 80-86005-76-3.
 • Grof, Stanislav. Dobrodružství sebeobjevování. V českém jazyce vyd. 2., dopl. a aktualiz. Praha: Perla, 2000. 303 s. ISBN 80-902156-5-3.
 • HEIDEGGER, Martin. Básnicky bydlí člověk: německo-česky. 2., opr. vyd. Praha: OIKOYMENH, 2006. Knihovna novověké tradice a současnosti. ISBN 80-7298-165-X.
 • HEIDEGGER, Martin. O humanismu. Překlad Petr Kurka. Vyd. 1. [Praha]: Ježek, 2000. 55 s. Filosofické texty. ISBN 80-85996-32-4.
 • HOGENOVÁ, Anna. K filosofii výkonu. 1. vyd. Praha: Eurolex Bohemia, 2005. 575 s. ISBN 80-86861-35-X.
 • Husserl, Edmund a Novák, Aleš, ed. Filosofie jako přísná věda. Překlad Aleš Novák. Vyd. 1. Praha: Togga, 2013. 83 s. Vita intellectiva. ISBN 978-80-7476-035-8.
 • Koťa, Jaroslav, ed. Dobro, zlo a řeč v psychoterapii: kolektivní monografie Pražské vysoké školy psychosociálních studií: Psychoterapie VII. Vyd. 1. V Praze: Triton, 2009. 262 s. ISBN 978-80-7387-273-1.
 • Koťa, Jaroslav, ed., Lipertová, Pavla, ed. a Dorotíková, Soňa, ed. Filosofie - výchova - hodnoty: sborník k významnému životnímu jubileu prof. PhDr. Jaroslavy Peškové, CSc. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 1999. 114 s. Studia paedagogica, 25. ISBN 80-86039-88-9.
 • Kouba, Petr. Fenomén duševní poruchy: perspektivy Heideggerova myšlení v oblasti psychopatologie. Vyd. 1. Praha: OIKOYMENH, 2006. 263 s. Oikúmené; sv. 127. ISBN 80-7298-188-9.
 • MICHÁLEK, Jiří. Topologie výchovy: místo výchovy v životě člověka. Praha: Oikoymenh, 1995. Oikúmené. ISBN 80-86005-01-1.
 • MICHŇÁK, Karel. Ke kritice antropologismu ve filosofii a teologii. 1. vyd. Praha: Svoboda, 1969.
 • NOVÁK, Aleš. Dělník, nadčlověk, smrtelník: tři podoby lidství ve filosofické antropologii. Praha: UK FHS, 2006. Agora. ISBN 80-239-8973-1.
 • NOVÁK, Aleš. Moc, technika a věda: Martin Heidegger a Ernst Jünger. Praha: Togga, 2008. Vita intellectiva. ISBN 978-80-87258-01-9.
 • PALOUŠ, Radim. Čas výchovy. Praha: SPN, 1991. ISBN 80-04-25415-2.
 • PATOČKA, Jan, Pavel KOUBA a Ivan CHVATÍK. Péče o duši: soubor statí a přednášek o postavení člověka ve světě a v dějinách. III, Kacířské eseje o filosofii dějin. Praha: Oikoymenh, 2002. Sebrané spisy Jana Patočky. ISBN 80-7298-054-8.
 • PATOČKA, Jan. Péče o duši. 1, Stati z let 1929-1952. Praha: Oikoymenh, 1996. Sebrané spisy Jana Patočky. ISBN 80-86005-24-0.
 • PATOČKA, Jan. Péče o duši. 2. Praha: Oikoymenh, 1999. Sebrané spisy Jana Patočky. ISBN 80-86005-91-7.
 • Perls, Frederick S., Hefferline, Ralph F. a Goodman, Paul. Gestalt terapie: vzrušení lidské osobnosti a její růst. Vyd. 1. V Praze: Triton, 2004. 491 s.ISBN 80-7254-507-8.
 • PEŠEK, Jiří. Proměny času ve vztahu k bytí a jeho možnému smyslu: příspěvek k dějinám ontologického smyslu temporality. Vyd. 1. Praha: Ježek, 1995. 144 s. Filosofické texty. Velká řada; sv. 5. ISBN 80-85996-00-6.
 • PEŠKOVÁ, Jaroslava, Anna HOGENOVÁ, David KRÁMSKÝ a David RYBÁK. Vybrané spisy Jaroslavy Peškové. Praha: Pro Univerzitu Karlovu v Praze, Pedagogickou fakultu vyrobilo vydavatelství a nakl. Kreace, 2010. ISBN 978-80-902125-6-5.
 • Poněšický, Jan. Člověk a jeho postavení ve světě: filozofické otázky - psychologické odpovědi. Vyd. 1. V Praze: Triton, 2006. 266 s.ISBN 80-7254-861-1.
 • Rogers, Carl Ransom. Způsob bytí: klíčová témata humanistické psychologie z pohledu jejího zakladatele. Překlad Jiří Krejčí. Vyd. 2., rev., V této řadě 1. Praha: Portál, 2014. 340 s. Klasici. ISBN 978-80-262-0597-5.
 • SCHELER, Max. Místo člověka v kosmu. Praha: Academia, 1968. Filosofická knihovna.
 • SYNEK, Stanislav. Duše jako místo dění světa: studie k pojetí (lidské) duše u Aristotela. Praha: Togga ve spolupráci s Univerzitou Karlovou v Praze, Fakultou humanitních studií, 2014. Scholia. ISBN 978-80-7476-071-6.
 • TEILHARD DE CHARDIN, Pierre. Místo člověka v přírodě: výbor studií. Praha: Svoboda, 1967. Filosofie a současnost.
 • Vyskočil, Ivan. Dialogické jednání s vnitřním partnerem. Vyd. 1. V Brně: Janáčkova akademie múzických umění, 2005. 135 s.ISBN 80-86928-02-0.

 (Jiné) Elektronické zdroje:

 Další doporučená literatura:

 •  PROUZOVÁ KVĚTOŃOVÁ, R. Význam jinakosti pro speciálně pedagogické myšlení. Praha: Pedf UK, 2011. ISBN 978-80-7290-534-8.
 • ABDALATI, H. Zaostřeno na islám. Ústředí muslimských obcí. Praha: 2010. ISBN 978-80-904373-6-4.
 • ANZENBACHER, A. Úvod do etiky. Praha: Academia, 2001. ISBN 80-200-0953-1.
 • CASSIRER, E. Filosofie symbolických forem II. Praha: OIKOYMENH, 1996. ISBN 80-86005-11-9.
 • BENEDICTOVÁ, R. Kulturní vzorce. Praha: Argo, 1999. ISBN 80-7203-212-7.
 • ECO, U. Dějiny ošklivosti. Praha: Argo, 2007. ISBN 978-80-7203-893-0.
 • ELIADE, M. Dějiny náboženského myšlení I. Praha: OIKOYMENH, 1995.
 • KOMENSKÝ, J. A. Didaktika velká. Praha: Dědictví Komenského v Praze, 1930.
 • KOMENSKÝ, J. A. Labyrint světa a ráj srdce. Praha: Wald Press, 2005. ISBN 80-903232-3-5.
 • NIETZSCHE, F. Ecce homo. Praha: Naše vojsko, 1993. ISBN 80-206-0270-4.
 • PLATÓN Ústava. Praha: Svoboda-Libertas, 1993. ISBN 80-205-0347-1.
 • TITZL, B. Postižený člověk ve společnosti. Praha: Pedagogická fakulta UK, 2000. ISBN 80-86039-90-0.
Last modified: Sunday, 13 September 2020, 11:18 PM