Zápočet - podmínky a organizace

Podmínky pro přistoupení ke konání zápočtu:

Zápočet z kurzu Práce s korpusy je podmíněn průběžnou aktivní účastí při hodinách a max. 3 absencemi. Absence v době mimořádných opatření není třeba kontrolovat, aktivní účast na hodinách je nahrazena distanční formou výuky a průběžným odevzdáváním úkolů ke každému ze zpracovaných témat.

Atestaci(zápočet) je umožněno konat tomu, kdo splní podmínky účasti v kurzu, tj. v aktuálním případě těm účastníkům a účastnicím kurzu, které budou mít odevzdané všechny povinné úkoly. Protože je první zápočtový termín stanoven už na pondělí 11.5. je zkrácena obvyklá lhůta pro odevzdání poslední úkolu na sobotu 9.5., aby bylo možné úkoly ještě opravit a poslat zpětnou vazbu. Pro účastníky či účastnice, kteří z jakýchkoli důvodů, zprav. zdravotních, nestihnou všechny úkoly dodat do 9.5. platí, že nemohou využít první nabízený termín atestace 11.5., ale až některý z dalších termínů.

Vypsané termíny:

Na základě hlasování v Doodlu (ne všichni se ho zúčastnili) jsem zatím vypsala do SISu dva termíny zápočtového přezkoušení - pondělí 11.5. od 9:00 a pondělí 18.5. od 10:30. Pokud by byl potřeba další termín, vypíši ho po domluvě s dotčenými studenty/studentkami a časovými preferencemi obou zúčastněných stran.

Průběh zápočtu:

- v den a stanovenou hodinu, na kterou se přihlásíte přes SIS, mi napište e-mail (vera.hejhalova@ff.cuni.cz), že jste připraveni konat zápočet, a vzápětí obdržíte ode mne e-mailem úkol, který máte splnit. Na vypracování úkolu začněte pracovat okamžitě. Jeho odevzdání byste měli zvládnout do 90 minut od chvíle, kdy Vám bude zaslán. Pokud by se v průběhu vypracovávání zápočtového úkolu objevily technické obtíže (výpadky internetu, nemožnost zobrazení, nefunkčnost korpusu apod.), dejte mi ihned vědět e-mailem nebo v případě výpadku internetu zavolejte na telefon (pevná linka) 281 864 570.

obsah zápočtového testu: test bude obsahovat tři úkoly podobné těm, které zpracováváte v domácích úkolech. Jeden či dva úkoly se týkají vyhledávání v německém DeReKu vč. tagovaných korpusů a Kookkurrenzanalyse, zbytek pak ČNK resp. aplikací. Úkoly zpracujte tak, jak jste zvyklí. Osvědčilo se, pokud zkopírujete vytvořený dotaz (Suchanfrage), zašlete printscreen zadávací a/či výsledkové tabulky, ze které bude patrné, že došlo ke splnění zadání. Pokud budete posílat export, prosím omezte množství exportovaných dokladů na nějakou rozumnou míru, např. 20, aby exporty neměly stovky stran.

- po vypracování zápočtového úkolu ho odešlete e-mailem na mou adresu a já Vám obratem potvrdím, že dorazil. Následně se pokusím co nejdříve úkoly opravit a poslat Vám je zpět vč. zpětné vazby a informace, zda jste splnili podmínky pro udělení zápočtu. Zápočty pak zapíši do SIS.

Pokud jsem na něco zapomněla, tak se mi ozvěte, ať vše vyjasníme v dostatečném časovém předstihu.

Budu se na Vás těšit.

V. Hejhalová

Last modified: Monday, 18 May 2020, 7:29 AM