Pod pojmem "metoda" si řada lidí představí nějaký postup, kterým vyučujeme. V katechezi, která není pouhým vyučováním, ale je nástrojem k naslouchání a přijetí Božího slova k vlastnímu duchovnímu růstu, výchovou víry směrem ke zralosti a nástrojem k utváření společenství pod vedením Ducha Svatého, je metoda jakýmsi ODSTUPŇOVANÝM SOUBOREM PŘÍSTUPŮ A POSTUPŮ, který má napomoci dosáhnout CÍLE KATECHEZE. 

Tím konečným cílem každé katecheze je pomoci člověku vytvořit, žít a završit společenství s Bohem, do kterého jsme pozváni jako synové a dcery Boží, Ježíšovi přátelé a dědici Božích zaslíbení. Jde o přilnutí k Bohu celým svým srdcem, myšlením a skutky. 

Na cestě k tomuto cíli potřebujeme prostředky a těmi jsou metody.

V učebnici Katechetika (Alberich, Dřímal, Portál 2008) najdete odstupňování metod:

  1. Metoda jako ucelený itinerář plánování a realizace konkrétního katechetického projektu  (jedná se např. o celofarní projekt katecheze, nebo o projekt pro určitou skupinu na delší období).
  2. Metoda jako typ katecheze, např. iniciační - týká se etapy, ve které se katechizovaní nacházejí; patří sem také tzv. model katecheze podle uspořádání obsahu a hlavního důrazu této katecheze.
  3. Metoda jako sled pracovních kroků v kontextu určitého katechetického projektu, vzhledem k určitému obsahu a skupině účastníků katecheze (nejčastější způsob chápání metody)-
  4. Použití pomůcek či různých technik v katechezi.

Naším úkolem je porozumět především tzv. modelům katecheze, protože jejich znalost a správné použití může značně usnadnit přijetí katecheze jejími účastníky a nasměrovat je k jejímu konečnému cíli. 

  1. Přečtěte si úvodní článek: http://www.cestykatecheze.cz/casopis/2010-4/Modely-katecheze-v-historii-i-aktualne.html, zvláště charakteristiku jednotlivých modelů v rámečcích. 
  2. Prohlédněte si prezentaci "Didaktické modely katecheze", která obsahuje základní myšlenky k jednotlivým modelům. 
  3. Prohlédněte si některé ukázky scénářů podle jednotlivých modelů, které jsou připojeny k této kapitole.
  4. Nahlédněte na stránky www.katechezedobrehopastyre.cz, která představuje komplexní program zpracovaný podle kérygmaticko-liturgického modelu.  
  5. Zpracujte úkol v závěrečném testu, kde jde o přiřazení jednotlivých modelů k jednotlivým etapám evangelizace. 

Otázka ke zkoušce:

- Vyberte si jeden z modelů a okomentujte ho (komu je určena a jaký může mít přínos pro katechizované.

Last modified: Sunday, 3 May 2020, 11:15 AM