1. Dříve než začneme uvažovat o místě, smyslu a cílech katecheze v rámci pastorační činnosti církve, je třeba si vyjasnit několik pojmů: 

  • socializace
  • evangelizace
  • pastorace
  • katecheze
  • náboženské vzdělávání

Najděte si význam těchto pojmů v učebnici Katechetika nebo v internetových zdrojích a pokuste se porozumět jejich obsahu, odlišnostem a vzájemné komplementaritě (doplňování se). Pojmy budete vysvětlovat v závěrečném testu.

2. Pročtěte si úryvek z exhortace papeže Pavla IV. Evangelii nuntiandičl. 1, čl. 21-24 (můžete využít i prezentace Evangelii nuntiandi). Vypište si:

  • koho papež Pavel VI. považuje za adresáty evangelizace
  • jaké etapy evangelizace rozlišuje

Výsledky svého zápisu etap porovnejte s obrázkem č. 2-1 Etapy evangelizace. Pokuste se na základě přečteného obrázku porozumět. 

3. Díky novému náhledu na způsob, jakým má církev evangelizovat a tím naplňovat své poslání, došlo i ke změně pojetí pastorace. Obr. 2-2 a 2-3 znázorňují předkoncilní pojetí pastorace a evangelizační pojetí pastorace po koncilu. Povšimněte si místa katecheze v obou schématech. Zkuste ji v závěrečném textu popsat vlastními slovy. 

4. Papež Jan Pavel II. zavedl pojem "nová evangelizace". Tomuto tématu se věnovala biskupská synoda v roce 2012. Prezentace NOVÁ EVANGLEIZACE  představuje myšlenkovou linii obsaženou v přípravném materiálu k synodě, který se nazývá LINEAMENTA. Papežská exhortace, kterou napsal papež František po této synodě, má název Radost evangelia (Evangelii Gaudium). Tento dokument obsahuje mnoho podnětů pro katechezi a později na něj budeme odkazovat.

5. Pročtěte si oba články vynikajícího belgického katechetika André Fossióna, SJ o přístupu církve k evangelizaci a zamyslete se nad jejich obsahem. Tyto články budou základem pro otázku ke zkoušce: Jak by měli přistupovat k evangelizaci lidé, kteří přijali povolání vnášet Ježíšovu radostnou zprávu do naší společnosti? Svoji odpověď odůvodněte. 

Last modified: Saturday, 2 May 2020, 10:41 AM