Cíl. Vymezení posvěcující služby církve jak v rovině obecné, tak u jednotlivých svátostí

Struktura kapitoly. Posvěcující služba církve. Iniciační svátosti (křest, biřmování, eucharistie). Svátosti rekonciliace (svátost smíření, svátost pomazání nemocných). Svátost svěcení.

Klíčová slova. Liturgie. Obecné kněžství věřících. Svátosti. Udělovatel svátosti. Křest. Kmotr. Biřmování. Eucharistie. Vysluhovatel eucharistie. Přijímání eucharistie. Slavení eucharistie. Uchovávání eucharistie. Mešní stipendium. Svátost smíření. Odpustky. Pomazání nemocných. Svátost svěcení. Udělovatel svátosti svěcení. Příjemce svátosti svěcení. Požadavky na svěcence. Iregularita.

Četba: HRDINA. Kanonické právo, s. 219-236; Kodex kanonického práva. kán. 834-1054.

Otázky.

4.1. Jaké je právní vymezení pojmu svátostí a jejich klasifikace?

4.2. Kdy a za jakých podmínek právo umožňuje intercommunio?

4.3. Jaká je právní úprava svátosti křtu?

4.4. Jaké jsou požadavky na kmotry?

4.5. Kdo a za jakých podmínek může být udělovatelem svátosti biřmování?

4.6. Jaké jsou právní náležitosti vysluhování eucharistie?

4.7. Jaké jsou právní náležitosti vysluhování svátosti smíření?

4.8. Jaká je dispensační pravomoc zpovědníka in foro interno?

4.9. Co jsou odpustky a jaká je jejich klasifikace?

4.10. Jaké jsou požadavky na příjemce svátosti svěcení?

4.11. Jaké doklady a šetření se vyžadují před udělením svátosti svěcení?

Last modified: Wednesday, 10 July 2019, 10:18 AM