Cíl. Seznámit s kanonickým právem stanovenými povinnostmi a právy křesťanů – obecně i podle jednotlivých stavů v církvi. Seznámit s hierarchickým členěním církve a jejím fungováním – jak u církve všeobecné, tak i církví partikulárních. Seznámit s právem společností zasvěceného života a společností apoštolského života.

Struktura kapitoly. Křesťané – práva a povinnosti. Hierarchická struktura církve (papež a římská kurie, místní církve). Řeholní právo.

Klíčová slova. Křesťan. Laik. Duchovní. Řeholník. Papež. Biskupský sněm. Kardinálská sbor. Římská kurie. Papežští vyslanci. Partikulární církev. Diecézní biskup. Biskup – koadjutor. Pomocný biskup. Sedisvakance. Metropolita. Biskupská konference. Sněm všeobecný. Sběm místních církví. Sněm diecézní. Diecézní kurie. Biskupští vikáři. Ekonomická rada. Kněžská rada. Sbor poradců. Kapitula. Farnost. Farář a farní vikář. Okrskový vikář. Rektor kostela. Kaplan. Řeholní společnosti – papežského a diecézního práva. Klášter sui iuris. Představený. Noviciát. Řeholní sliby. Přestoupení, vystoupení a propuštění z řeholní společnosti. Sekulární společnosti. Společnosti apoštolského života.

Četba: HRDINA. Kanonické právo, s. 180-212; Kodex kanonického práva, kán. 204-746; ARRIETA, J. A. Governance Structures within the Catholic Church, 43-288; ZUBERT B. W. Řeholní právo, s. 16-391.

Otázky.

2.1. Jaké jsou základní práva a povinnosti křesťanů?

2.2. Jaké je vymezení pojmu laik a duchovní?

2.3. Jaké jsou požadavky na vzdělávání duchovních?

2.4. Jakým způsobem dochází k pozbytí duchovenského stavu?

2.5. Jaké je právní postavení papeže v církvi? Jaké jsou náležitosti papežské volby?

2.6. Jakou roli hraje biskupský sbor při řízení církve?

2.7. Jaké je právní postavení a struktura římské kurie?

2.8. Co je partikulární církev a jaké jsou její druhy?

2.9. Jaké je právní postavení a účastníci plenárního a provinčního sněmu?

2.10. Jaké jsou základní pravomoci a povinnosti diecézního biskupa?

2.11. Jaké je právní postavení a struktura diecézní kurie?

2.12. Jaké jsou kolegiální orgány diecéze a jaká je jejich struktura a poslání?

2.13. Co je farnost a jaké je právní postavení?

2.14. Jaké jsou pojmové znaky a klasifikace společností zasvěceného života?

2.15. Co je noviciát a jaké jsou podmínky platného přijetí a konání noviciátu?

2.16. Co jsou řeholní sliby a jaká je jejich klasifikace? Jaké jsou podmínky jejich platnosti?

2.17. Jaké jsou podmínky přestoupení, vystoupení a propuštění z řeholní společnosti?

Last modified: Wednesday, 10 July 2019, 10:18 AM