Cíl. Uvedení do kanonického práva. Vysvětlení vývoje kanonického práva. Současná právní úprava. Seznámení s kodexovým a mimokodexovým právem. Všeobecné normy podle 1. knihy Kodexu kanonického práva.

Struktura kapitoly. Katolická církev a členství v církvi. Právo církve latinského obřadu a právo východních církví. Příslušnost a změna obřadu. Zákony církve. Individuální správní akty (dekrety a reskripty). Moc řídící v církvi. Církevní úřady (obsazování a pozbytí). Preskripce a počítání času).

Klíčová slova. Kanonické právo. CIC. CCEO. Zákony církve. Právní obyčej. Obecně závazná nařízení. Instrukce. Individuální správní akty. Stanovy. Fyzická osoba. Právnická osoba. Právní jednání. Moc řídící. Církevní úřady. Preskripce. Počítání času.

Četba: HRDINA. Kanonické právo, s. 23-159; Kodex kanonického práva, kán. 1-203. KRUKOWSKI, J.; SOBAŃSKI, R. Komentarz do Kodeksu prawa kanonicznego; Normy ogólne, s. 21-296.

Otázky.

1.1. Pojem a předmět kanonického práva? Jaké jsou jeho specifické rysy?

1.2. Proč jsou v katolické církvi dva platné kodexy kanonického práva? Jaká byla cesta k jejich kodifikaci? Jaké je jejich členění?

1.3. Co jsou církevní zákony a jaké jsou ostatní kanonické normativní právní akty? Dle jakých kritérií lze církevní zákony členit?

1.4. Jaké jsou individuální správní akty v církvi?

1.5. Pojem a klasifikace veřejné moci v církvi.

1.6. Jak lze v církvi nabýt a pozbýt církevního úřadu?

Last modified: Wednesday, 10 July 2019, 10:18 AM