Jeseníky CHKO

CHKO Jeseníky 

je chráněná krajinná oblast v pohoří Hrubý Jeseník, vyhlášená v roce 1969. CHKO se nachází v severovýchodní části České republiky. Svou výměrou 744 km2 (dle GIS) se řadí k největším CHKO v České republice. CHKO leží na území Moravskoslezského a Olomouckého kraje, na částech okresů Jeseník, Šumperk a Bruntál. Do CHKO zasahují územní obvody obcí s rozšířenou působností – JeseníkŠumperkBruntálKrnov a Rýmařov. Do CHKO spadá celkem 61 katastrálních území, z toho 41 plně a 20 částí katastru. Sídlo Správy CHKO Jeseníky je v Jeseníku. Chráněná krajinná oblast Jeseníky byla zřízena Výnosem Ministerstva kultury ČSR č. j. 9886/69-II/2 ze dne 19. června 1969 podle §8 odst. 2 zákona č. 40/1956 Sb., o státní ochraně přírody. Součástí výnosu je příloha, kterou se vymezuje území CHKO (popis hranic), plocha CHKO je podle zřizovacího výnosu je 740 km2.

Mezinárodní význam

Na území CHKO Jeseníky byla z důvodu ochrany evropsky významných společenstev a druhů v rámci soustavy Natura 2000 část území vyhlášena jako Ptačí oblast Jeseníky a do seznamu evropsky významných lokalitzařazeno celkem 14 lokalit. Centrální část CHKO Jeseníky v Pradědské hornatině je zařazena do celoevropské sítě EECONET (European Ecological Network – zóny zvýšené péče o krajinu navržené pro Evropskou ekologickou síť). Celá CHKO Jeseníky tvoří IBA (Important Bird Area). EVL Praděd, NPR Rejvíz a PR Šumárník jsou zařazeny mezi IPA's (Important Plant Areas, vymezená pro Planta Europea). V rámci mezinárodně významných částí přírody dle kategorizace EU (Corine Biotopes) byla celá CHKO Jeseníky zařazena mezi 8 takto klasifikovaných komplexních území v rámci ČR, deset dílčích území pak tvoří lokality vymezené pro ochranu jednoho typu přírodního prostředí či populace jedné skupiny organismů s obdobnými ekologickými nároky. NPR Rejvíz byla zařazena do soustavy EMERALD, zahrnující evropsky významná území vymezená v rámci Bernské úmluvy. Horské lesy a primární vysokohorské a rašelinné bezlesí Hrubého Jeseníku byly v roce 2003 zařazeny mezi významná motýlí území.[1]

Flora

Jesenická flóra čítá asi 1200 druhů a poddruhů vyšších rostlin, to je více než třetina všech druhů, které v Česku rostou. Flóra Hrubého Jeseníku je charakterizována především jesenickými vysokohorskými endemity, kterými jsou lipnice jesenická (Poa riphaea), zvonek jesenický (Campanula gelida), hvozdík kartouzek sudetský (Dianthus carthusianorum subsp. sudeticus), jitrocel černavý sudetský (Plantago atrata subsp. sudetica), pupava Biebersteinova sudetská (Carlina biebersteinii subsp. sudetica) a glaciálními relikty, jako jsou vrba bylinná(Salix herbacea), vrba laponská (S. lapponum), řeřišnice rýtolistá (Cardamine resedifolia), lepnice alpská (Bartsia alpina), psineček alpský (Agrostis alpina), lipnice alpská (Poa alpina) a další. Alpínské trávníky charakterizují jestřábník alpský (Hieracium alpinum), prasetník jednoúborný (Hypochaeris uniflora), ostřice Bigelowova (Carex bigelowii) či sasanka narcisokvětá(Anemone narcissiflora). Typické jsou pro Jeseníky i druhy se subalpínským a supramontánním těžištěm výskytu, např. havez česnáčková (Adenostyles alliarae), oměj šalamounek(Aconitum plicatum), stračka vyvýšená (Delphinium elatum), ostřice tmavá (Carex atrata) aj. Od počátku botanických průzkumů Jeseníků v první polovině 19. století do současnosti byl na území CHKO zaznamenán výskyt celkem 135 zvláště chráněných druhů cévnatých rostlin (uvedených ve vyhlášce MŽP č. 395/1992 Sb.). V současné době jsou známy lokality 113 zvláště chráněných druhů (zbývajících 22 zvláště chráněných druhů je v současnosti považovaných pro Jeseníky za nezvěstné nebo vyhynulé).Z uvedeného počtu 113 recentně se vyskytujících zvláště chráněných druhů je v kategorii kriticky ohrožených zařazeno 40 druhů, v kategorii silně ohrožených je zařazeno 38 druhů v kategorii ohrožených je 35 druhů. V CHKO Jeseníky se vyskytuje řada druhů, které se v ČR v současné době vyskytují pouze v Jeseníkách (např. Agrostis alpina, Crepis sibirica, Cystopteris sudetica, Gentiana punctata, Helianthemum grandiflorum subsp. grandiflorum, Hieracium moravicum, Hieracium villosum, Poa alpina, Salix hastata subsp. vegeta, Thymus pulcherrimus subsp. sudeticus ...) a rovněž řada druhů, které se vedle Jeseníků v ČR vyskytují jen na několika málo dalších lokalitách, především v Krkonoších (např. Arabis sudetica, Bartsia alpina, Bupleurum longifolium subsp. vapincense, Campanula rotundifolia subsp. sudetica, Cardamine resedifolia, Carex aterrima, Carex atrata, Carex rupestris, Carex vaginata, Dianthus superbus subsp. alpestris, Hieracium alpinum, Hedysarum hedysaroides, Rhodiola rosea, Salix herbacea, Salix lapponum subsp. lapponum, Scabiosa lucida subsp. lucida) nebo na Králickém Sněžníku (např. Campanula barbata, Cerastium fontanum, Helictochloa planiculmis, Hieracium chrysostyloides), případně jen v Jeseníkách a v obou výše uvedených pohořích (např. Anemonastrum narcissiflorum, Cardamine amara subsp. opicii, Carex bigelowii subsp. dacica, Hieracium inuloides, hinanthus riphaeus, Selaginella selaginoides).[1]

dostupné z:

https://cs.wikipedia.org/wiki/Chráněná_krajinná_oblast_Jeseníky

Last modified: Tuesday, 2 October 2018, 11:59 AM