Odevzdejte seminární práci dle zvoleného tématu vypracovanou ve dvojici do 30.4.2022.

Rozsah - 10 normostran A4.

Titulní strana, úvod, stať, závěr, použité prameny.

Pokyny pro vypracování práce:

- najděte si k danému tématu nejméně 5 studií z recenzovaných časopisů v rozsahu 5 a více stran, publikovaných po roce 2010 do současnosti

- studie pročtěte a do seminární práce shrňte poznatky prezentované ve studii; součásti práce musí být zřejmé, odkud poznatky čerpáte - tj. je povinné citovat uvnitř práce - tzv. komentovaná rešerše

- k seminární práci si dohledejte další zdroje, které vám pomohou zorientovat se v tématu a v kontextu problematiky, tyto zdroje též citujte

- práce bude obsahovat - úvod do zvolené problematiky, v rámci úvodu definici základních termínů používaných v práci; představení a analýzu všech základních studií (komentovanou rešerši) a závěr k tématu; na konci práce musí být též seznam citovaných zdrojů

Last modified: Thursday, 17 February 2022, 8:30 AM