Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

M

Martineauová, Harriet

Harriet Martineauová     (*12. 6. 1802 – ♱27. 6. 1876)

Harriet Martineauová se narodila 12. června 1802 ve východní Anglii do rodiny francouzských hugenotů. "Její rodiče byli unitáři a podporovali vzdělávání dívek"("Martineaouová", 2021), což vedlo k jejímu vynikajícímu vzdělání. Po smrti otce se přestěhovala do Londýna, kde psala články a knihy s filozofickou, náboženskou a sociologickou tematikou (“Martineauová”, 2021).

V letech 1834–1836 procestovala Ameriku a napsala rok na to jako reakci knihu Society in America, kde se zabývá rolí žen v amerických domácnostech, kterou ostře kritizuje jako protichůdnou americkým demokratickým ideálům (“Martineauová”, 2021). V roce 1838 pak vychází její ze sociologického pohledu hlavní dílo How to Observe Morals and Manners.

V této knize se jako úplně první pokouší o zavedení empirické metodologie v tehdy ještě neexistujících disciplínách Sociologie a Antropologie (Chadda, 2018). Dílo popisuje systematické požadavky, na které hypotetický cestovatel musí dbát, aby byl schopen pozorovat cizí společnosti. Dále pak popisuje, jaké jevy by mněl ve společnosti studovat, a jako první se tak zabývá tématy svatby, dětství, náboženství, rasovými vztahy, a dokonce i sebevraždou (Giddens, 2006).

Bohužel, přesto že si jí akademické prostředí její doby vážilo, je málo pozdějších sociologů, kteří by přímo na Martineauovou navazovaly (Giddens, 2006). Pouze její překlad Kurzu pozitivní sociologie, který byl vysoce uznáván Comtem samotným se podepsal na zrodu sociologie v Americe.

 

Zdarma přístupné knihy:

Překlad:

  • The Positive Philosophy of Auguste Comte (freely translated and condensed by Harriet Martineau) – Hathi Trust DL

Seznam literatury:

Chadda G., eds. Patel S. & Jadhav V., (2018), Classical Sociological Theory Profiling Harriet Martineau [White paper], Dept. of Sociology University of Mumbai, Dostupné z: http://epgp.inflibnet.ac.in/epgpdata/uploads/epgp_content/S000033SO/P000287/M017891/ET/1495431703M-4_ET.pdf

Cole, N. L. (2021, Únor 16). Biography of Harriet Martineau. Dostupné z: https://www.thoughtco.com/harriet-martineau-3026476

Giddens, A. (2006). Sociology. Cambridge: Polity, 2006. ISBN 9780745633787

„Harriet Martineauová“. (2021, Září 15). In Wikipedia. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Harriet_Martineauov%C3%A1&oldid=19860896

 


T

Tarde, Gabriel

Gabriel (de) Tarde     (*12. 3. 1843 – ♱13. 5. 1904)

Gabriel Tarde by francouzským kriminologem, sociologem a sociálním psychologem. Z důvodu jeho slabého zraku se rozhodl vystudovat práva a pracoval většinu svého života jako soudce. Během práce se setkával s kriminálním chováním, které mu sloužilo jako základ pro jeho kriminologické teorie. Je považován za zakladatele francouzské kriminologie („Gabriel Tarde“, 2021).

Byl jedním z největších kritiků Durkheima, jeho filozofický přistup totiž chápal společnost jako pouhou sumu jedinců, kteří se řídí individuálními procesy (King, 2016). Tyto procesy dělí Tarde na dva druhy, inovaci a nápodobu. Při inovaci se jedná o náhodnou změnu jakéhokoliv sociálního fenoménu (náboženství, politika, právo atd.), tato změna umožnuje nové předtím nemožné změny. Tento bod změny sociálních zvyklostí se pak stává centrem vlny nápodob, které se od tohoto místa šíří. Nápodobování je pak proces, který muže probíhat vědomě nebo nevědomě. Jako přiklad vědomé nápodoby uvádí Tarde výchovu a výuku. Takto se šířící vlna změny narazí na jiné vlny změn což vede dle Tardeho k opozici, anebo jejich kombinací dochází k nové inovaci („Gabriel Tarde“, 2021).

Díla Gabriela Tarde se své doby těšila velkému úspěchu, ale byly brzy potlačena díly Durkheima. Byla velkou inspirací pro psychologii davu Sigmunda Freuda („Gabriel Tarde“, 2021), a dnes jeho teorie napodobování jsou používány jako základy pro teorie vysvětlující chování na internetových sítích (King, 2016).

 

Zdarma přístupné knihy:

Seznam literatury:

„Gabriel Tarde“ (2021, Září 15). In Wikipedia. Dostupné z: https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Gabriel_Tarde&oldid=1036602103

 King, A. (2016). Gabriel Tarde and Contemporary Social Theory. Sociological Theory, 34(1), 45–61. https://doi.org/10.1177/0735275116632558