Osvojování slovotvorných kompetencí u žáků na II. stupni ZŠ

Osvojování slovotvorných kompetencí u žáků na II. stupni ZŠ

by Lucie Strejčková -
Number of replies: 0

Dlouholeté pedagogické praxe autorky na II. stupni ZŠ ukazuje častěji a naléhavěji, že výuka slovotvorby je problematickým místem ve vyučovacím procesu. Není výjimkou, že se pedagogové učivu věnují spíše jen sporadicky a okrajově, někdy se mu dokonce vyhýbají zcela (vlastní pozorování – vzorek 30 pedagogů). I samotný Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (RVP ZV) definuje očekávané výstupy velmi obecně, což může vést ke kolísavé a kvalitativně odlišné podobě vyučovací praxe.

Hledání strategií, které žákům ulehčí učení se z textu, je také stále aktuální.

Cíl: 

1)      Analýza aktuálního stavu výuky slovotvorby na II. stupni ZŠ.

2)      Stanovení vztahu slovotvorné motivace a strategie konstruování významu odborných pojmů a globálního porozumění textu.

3)      Zjištění vztahu slovotvorné kategorizace odborných termínů a porozumění textu.

 

Formulace výzkumného problému:

-          Jaká je současná praxe ve výuce slovotvorby na II. stupni ZŠ?

-          Jakými způsoby lze podpořit osvojování slovotvorných kompetencí a zároveň rozvíjet předpoklad pochopení (nejen) učebního textu? Jaké je zastoupení slovotvorně motivovaných slov ve vybraných učebních textech?