Turnitin UK - diskuzní fórum

FAQ - Obecné otázky

FAQ - Obecné otázky

autor Odstraněný uživatel -
Počet odpovědí: 0

FAQ - Často kladené dotazy 

Zde naleznete často kladené otázky týkající se užívání systému Turnitin.

 

 Nenašli jste odpověď na to, co jste hledali? Založte nové téma v našem diskuzním fóru:

Často kladené dotazy - diskuzní fórum

 

Za Vaše podněty a připomínky předem děkujeme


Obecné otázky:

 • Proč zavádíme Turtnitin (dále TI)?
  Kvalitně zpracované závěrečné práce studentů jsou jednou z podstatných vizitek kvalitních vzdělávací činnosti uskutečňované na univerzitách. Vysokoškolští studenti by si měli během svého studia v dostatečné míře osvojit principy tvůrčího psaní (tzv. Academic Writing) a při psaní závěrečné práce je i na konkrétním textu demonstrovat. Systém Turnitin provádí nejen kontrolu originality textu práce (kterou poskytoval i dosud užívaný systém), ale měl by napomoci právě i rozvoji Academic Writing skrze průběžnou a efektivní zpětnou vazbou mezi pedagogem a jeho studenty. Systém umožňuje učiteli uživatelsky přívětivou cestou komentovat (písemně i zvukově) odevzdané práce studentů, přičemž současně vidí i zdroje, jež studenti v práci použili. Hlavní cíle univerzity můžeme tudíž shrnout do tří základních oblastí:
 • 1) usnadnit pedagogům jejich práci prostřednictvím užití uživatelsky přívětivého systému pro revizi prací studentů

 • 2) rozvoj Academic Writing u studentů díky zpětné vazbě od jejich pedagogů

 • 3) využít velmi rozsáhlé databáze zdrojů, proti nimž systém Turnitin provádí kontrolu originality textu práce, vč. schopnosti odhalit překlad z cizího jazyka

 • Jaký je rozdíl mezi kontrolou plagiátorství a kontrolou originality? 

Mezi plagiátorstvím a kontrolou originality (resp. Originality score / Originality check) je zásadní rozdíl. Turnitin zvýrazní jakýkoliv text shodný se záznamy v databázi a to i přesto, že je na něj řádně odkazováno a je správně ocitovaný. Jenom proto, že se text jeví jako neoriginální neznamená, že musí jít o plagiát. Znamená to pouze to, že se obdobný text nachází v databázi Turnitinu. Učitel pak individuálně akademicky vyhodnocuje, zda se jedná o úmyslný / neúmyslný plagiát, nedostatečnou / nesprávnou citaci nebo pouze náhodu. Turnitin představuje učební pomůcku, ne represivní nástroj.

Bližší informace o vyhodnocování výsledků naleznete zde http://turnitin.com/en_us/resources (EN)

Více o vyhodnocení výsledků naleznete v bodě Kdo rozhoduje o tom, zda jsem práci opsal a jak se v tomto případě postupuje?

 • Jakou roli hrají procenta při kontrole originality? 

Viz bod Kdo rozhoduje o tom, zda jsem práci opsal a jak se v tomto případě postupuje?

 • Pokud budu mít vysokou shodu při kontrole originality, co to pro mne znamená?

Vyhodnocení výsledků shody při kontrole systémem Turnitin záleží na interpretaci učitele, případně na interních pravidlech jednotlivých fakult / ústavů. Viz dále

 • Kdo rozhoduje o tom, zda jsem práci opsal a jak se v tomto případě postupuje?

Jak již bylo popsáno v odpovědi na předešlou otázku, neexistuje přesná procentuální hranice (“Originality scores”), od níž by mohla být práce s jistotou považována za plagiát a kdy nikoli. Systém zobrazuje úseky textu práce, které jsou shodné (či vykazují významnou podobnost) s jinými zdroji v databázi. Vždy je proto nutné individuální akademické posouzení, zda shoda textů indikuje výskyt plagiátu. Posouzení provádí osoba(y) v dané oblasti dostatečně erudovaná(é): vedoucí práce, oponent či členové komise pro obhajobu závěrečné práce. Při zjištění nedostatků se postupuje v závislosti na míře rozsahu a závažnosti pochybení v souladu s fakultními a univerzitními předpisy.

 • Jakou roli hraje v případě kontroly originality učitel?

Viz. Předchozí odpověď. Učitel pomáhá studentovi zpětnou vazbou zlepšovat jeho dovednost akademické a odborné tvorby textu.

 • Jak požádám o materiály s vysokou shodou z jiné instituce pro případnou kontrolu?

O materiály, které nejsou veřejně dostupné na webu, je potřeba požádat písemně / e-mailovou komunikací zástupce dané organizace / autora původního článku. Toto je dáno autorskými právy a způsobem zveřejňování, který se v různých zemích a institucích může lišit.

 • Je odevzdávání práce do TI povinné?
  Veškeré podrobnosti týkající se pravidel zveřejňování závěrečných prací (respektive odložení jejich zveřejnění) a kontroly jejich originality jsou popsány v následujících přepisech Univerzity:
  • 1) Studijní a zkušební řad - Část IV. Zveřejňování závěrečných prací - Čl. 12 (viz: http://www.cuni.cz/UK-146.html#14)

  • 2) Opatření rektora č. 72/2017 - Zpřístupnění elektronické databáze závěrečných prací (viz: https://www.cuni.cz/UK-8701.html)

  • 3) Opatření rektora č. 8/2011 - Porovnávání textů závěrečných prací a jejich ukládání (viz: http://www.cuni.cz/UK-3735.html

  • 4) Opatření rektora č. 15/2019 - Porovnávání textů závěrečných prací a habilitačních prací a jejich ukládání v meziuniverzitních a mezinárodních databázích prací (viz. https://cuni.cz/UK-9749.html) - Účinnost 1.10.2019

 • Jaké výhody plynou pro studenta při práci s TI? Jaké výhody plynou pro vyučujícího? 

Zpětnou vazbu je možné vkládat jak v textové, tak mluvené formě a to k jednotlivým částem textu nebo celé práci.

Systém pracuje s maticí hodnocení (rubrikou), kterou tvoří učitel. Ta napomáhá k jednotnému, objektivnímu a transparentnímu hodnocení studentských prací pomocí předem nastavených kritérií. Učitel může jednoduše propojovat pasáže textu s maticí hodnocení, a tím studentovi pomoci k napravení nesrovnalostí. Tuto matici může využít pro celou třídu a zjednodušit tak způsob hromadného hodnocení.

Učitel může vkládat do textu rychlé poznámky. Může si vytvořit seznam poznámek, které se týkají nejčastějších chyb a ty jednoduše přetahovat do textu. Není tedy potřeba vše znovu vypisovat.

Systém prohledává databáze zdrojů, které pomáhají učiteli určit, jaké zdroje student během psaní práce využívá. Na základě tohoto může učitel studentovi pomoci s adekvátním citováním a napomoct mu ke zlepšení akademického psaní.

 • Může si student sám zkontrolovat svou práci systémem TI?
Užívání systému TI studentem by vždy mělo probíhat ve spolupráci s vyučujícím daného kurzu. Doporučujeme tedy studentům se v takových případech na vyučující přímo obrátit.

 

Školení:

 • Kdo zajišťuje školení pro práci s TI? Kde najdu výukové lekce? Na koho se obrátit v případě problému se systémem? 

Školení práce se systémem Turnitin zajišťuje Centrum celoživotního vzdělávání spolu s Ústřední knihovnou Univerzity Karlovy. Každý semestr se pořádají základní školení ve třech termínech a jedno pro pokročilé uživatele.

Školení na jaře 2019 je již vypsáno. Bližší informace najdete ZDE pro kurzy základní práce se systémem, informace o kurzu pro pokročilé uživatele naleznete ZDE.

V případě problému se systémem se obracejte na turnitin-centralni-podpora-l@cuni.cz.


Obecné informace ke školení

Jazyk kurzu: CZ 1280px-Flag_of_the_Czech_Republic.svg.png

Cílová skupina: Pedagogové, Školitelé, Ostatní zájemci (po domluvě)

Nástroje mimo Moodle: Turnitin

Tutoriál: Ano Moodle Turnitin

Předpokládaný čas pro absolvování kurzu: 3-4 h (vč. praktické části), není nutno absolvovat vcelku

Průběh: 1. část - Teoretická, vysvětlení jednotlivých funkcí 2. část - Praktická, zkouška těchto funkcí

Interakce: Možnost komunikovat s ostatními účastníky v diskuzním fóru (nepovinné)

Výstup: Obecný - Porozumět systému pro podporu akademické integrity, prevence plagiátorství a transparentního hodnocení Technický - Schopnost vytvořit třídu, přidat studenty, nastavit hodnotící matice, vkládat komentáře, generovat výstup

Ukončení: Shlédnutí prezentací, splnění všech cvičení (tvorba cvičné třídy a hodnocení v Turnitinu), vyplnění dotazníku

Kontakt: turnitin-centralni-podpora-l@cuni.cz
TurtnitIn - Tutoriály a návody

Příručky pro práci s uživatelskými účty v českém jazyce

Manuály pro správu Turnitinu: (EN)

Výuková videa TurnitIn (EN)

15 nejčastějších omylů týkajících se TurnitInu (EN)

Zdroje Turnitin (EN) (doporučení jak začleňovat pedagogy a studenty, plány lekcí apod.)(Dodatečně upravil/-a: Šárka Grofová; čas vložení původního příspěvku: Čtvrtek, 5. říjen 2017, 13.02)

1313 slov