Studijní texty

Olga Fejtová, "Já pevně věřím a vyznávám..." Rekatolizace na Novém Městě pražském v době pobělohorské, Praha 2012, kap. IV.2.

Ivana Čornejová a kol., Velké dějiny zemí Koruny české, sv. 8, 2008, s. 90-102 (Počátky rekatolizace), 180-186 (Dovršení reforem církevní správy), 288-327 (Vítězství katolické církve)