Studijní texty

Ivana Čornejová a kol., Velké dějiny zemí Koruny české VIII. 1618-1683, Praha 2008, hlava I, kap. II. Upevňování habsburské moci, část 1-3 (s. 65–89)