Úkol - otázky

Opened: Среда, 10 февраля 2021, 00:00
Due: Среда, 17 февраля 2021, 00:00

1) Přečtěte si prosím kapitolu autorů J. Dibelky – J. Grulicha, "Venkov na křižovatce konfliktů" z publikace Společnost českých zemí v raném novověku, ed. V. Bůžek, a odpovězte na následující otázky:
a) Jaké byly příčiny a formy odporu poddaných vůči vrchnosti v období předbělohorském a pobělohorském?
b) Lze najít mezi oběma obdobími nějaký zásadní rozdíl? Pokud ano, čím myslíte, že byl tento rozdíl způsoben?

2) Text robotního patentu z roku 1680 si přečtěte (včetně uvedené poznámky) a pokuste se charakterizovat, jak zasáhl tento patent do vztahu mezi poddanými a vrchnostmi a do vztahu mezi vrchnostmi a státem.