Mini-etnografie/zúčastněné pozorování

Prostudujte přiložený text Burgess - Participant observation. Na základě tohoto textu a dalších doposud získaných informací z prostudovaných textů, proveďte krátké "zúčastněné pozorování" každodenního života v době pandemických opatření:

- položte si nějakou základní otázku (viz kapitola výběr tématu a formulace výzkumného problému)

- zvolte si terén (dle možností viz Jak začít s terénním výzkumem)

- proveďte pozorování vybraných situací

- proveďte (dle možností) sérii neformálních konverzací za účelem porozumění, co se v dané situace děje (jak by se jí dalo porozumět "očima aktérů" - resp. z různých perspektiv přítomných aktérů)

- udělejte zápis ve formě terénních poznámek (zapište o jakou situaci se jedná, kdo je přítomen, co se zde děje ve vztahu k sociálním vztahům, procesům a sdíleným významům a zapište relevantní výpovědi)

- dílčí poznámky zpracujte do formy komentáře/reflexe (jeden odstavec)

Vypracování úkolu je písemné, odevzdávejte 1. dílčí terénní poznámky, 2. výslednou reflexi vypracovanou na základě poznámek. Důležité je, aby Vaše reflexe skutečně z poznámek vycházela - tj. abyste se poznámky naučili psát tak, abyste je mohli využívat jako kvalitativní data použitelná i po delším čase. Maximálně 1 normostrana.