seminárka

Požadavky na volitelnou práci:

-        práce je pro studenta smysluplná - pokud možno se vztahuje k chodu organizace, kterou student zná, nebo ve které přímo působí

Poznámka: Práce může mít i teoretický charakter. Pak by čtenáři měla pomoci  v  orientaci ve vybraném tématu.

-        práce je využitelná ve studentově praxi

-        práce má přehlednou strukturu, jednotný jazyk

-        zvolená forma práce a její obsah nejsou v rozporu

-        práce obsahuje studentovy názory, ty vychází ze základní znalosti teorie

-        rozsah práce je úměrný jejímu obsahu