Konspekt č. 6

Přečtěte si článek Slačálka a kapitolu Červinkové (kap. 2, str. 51-69), shrňte jejich obsah, identifikujte cíl/e a výzkumnou/é otázku/y a použité metody sběru a analýzy dat a formulujte své dojmy (čím vás texty zaujaly, co vám vrtá hlavou, čemu nerozumíte, co vám přijde inspirativní...). Výsledný text nesmí mít méně než 3 normostrany a musí obsahovat bibliografické odkazy na oba texty.

Úkol se odevzdává individuálně, soubor přiložte ve formátu .doc nebo .docx a pojmenujte jej PRIJMENI_KM_K6.

Úkol odevzdejte pokud možno včas, pozdější odevzdání bude příčinou sníženého bodového hodnocení (polovina se zaokrouhlením dolů - tj. místo 4 bodů dostanete 2, místo 3 bodů 1, místo 2 bodů také 1).