DÚ č. 1 (individuální): návod a informovaný souhlas

Na základě výzkumného cíle a výzkumných otázek formulujte návod k rozhovoru. Obsahem má být sled okruhů a konkrétních otázek. K návodu připojte rovněž návrh znění e-mailu, jehož prostřednictvím budete danou osobu o rozhovor žádat, a také návrh informovaného souhlasu. Pokud Vám nad vypracováním úkolu vznikne nějaká otázka či pochybnost, neváhejte ji/je do textu napsat. Výsledný text nesmí mít méně než 1,5 normostrany. Soubor pojmenujte standardním způsobem.

Výzkumný cíl: Porozumět tomu, jakou hodnotu má pro současné studenty/ky veřejných vysokých škol vzdělání v kontextu uvažovaného zavedení školného.

Výzkumné otázky:

1)      Jak současní studenti veřejných vysokých škol rozumějí vzdělávání? (Jakou hodnotu pro ně znamená? Proč vlastně studují VŠ?)

2)      Co pro současné studenty/ky veřejných vysokých škol znamená školné? (Jakým způsobem by trajektorii současných studentů veřejných VŠ měnilo to, kdyby bylo školné zavedeno?)