DÚ č. 2 - Vymezení a obhajoba tématu bakalářské práce a formulace cílů a výzkumných otázek

Opened: Wednesday, 12 October 2016, 12:00 PM
Due: Tuesday, 24 October 2017, 8:00 PM

1. Znovu se zamyslete nad tématem své bakalářské práce a pokuste se o sepsání několika odstavců, v nichž představte své téma a výzkumný problém (co chcete zkoumat), zdůvodněte svou volbu a obhajte relevanci pro veřejnou/sociální politiku (např. identifikace a obhajoba společenského problému).

2. Formulujte cíle a výzkumné otázky pro svou práci.

Formulujte znovu výzkumný/é cíl/e své bakalářské práce.

 • Cilů by mělo být 1-3, rozhodně ne více než 5.
 • Pomoci mohou slovesa z tabulky A. Veselého - v prezentaci nebo v přiloženém textu.
 • Snažte se, abyste neměli jen popisné cíle.
 • Cíle by měly být srozumitelné, uchopitelné a splnitelné.

Jednotlivé cíle rozveďte do výzkumných otázek:

 • Otázky můžete dále hierarchicky členit (obecná otázka, specifické otázky).
 • U každé otázky byste měli vědět, s pomocí jakých zdrojů, dat a postupů ji budete zodpovídat.
 • Pojmy v otázkách by měly být konkrétní, měli byste vědět, co přesně pro vás znamenají.
 • V otázkách by se měly objevit pojmy z vašich teoretických východisek (doplňte případně později).

Doporučený rozsah: 2-3 normostrany

Úkol prosím pojmenovávejte svým příjmením bez diakritiky, zkratkou předmětu a číslem úkolu (např. "novakova_BS16_du2.docx").

Možná (ale nikoliv povinná) struktura textu:

1. Jaké je moje téma, čemu se chci věnovat - představení obecného tématu a vlastního výzkumného problému (plánovaný řez v rámci tématu). Mohou Vám pomoci následující okruhy (ale pro většinu prací nejsou relevantní všechny):

  • na jakou situaci se zaměřím (životní oblast, výskyt jevu);
  • na jakou část politiky se zaměřím - konkrétní opatření, intervence, nástroj; jak jej vymezuji (typ intervence, období, působnost, odpovědnost za politiku);
  • na koho se zaměřím - konkrétní cílová skupina, tvůrci politik; koho zahrnuji a koho ne, je skupina nějak omezena (věk, pozice, situace, pohlaví, region);
  • jaká je časová a regionální platnost (kdy a kde).

2. Proč je takové téma společensky důležité (nemusí se týkat všech prací). Např. proto, že se:

  • nachází nebo popisuje nějaký společenský problém - pak popište, o jaký problém(y) se jedná, proč je to problém, jaké má negativní efekty, kdo jej označuje za problém;
  • identifikují nějaké slabiny, nedostatky stávajícího systému - jaké, jak vznikají;
  • hledají (nacházejí) nové cesty, řešení problematického stavu…

3. Proč je takové téma výzkumně zajímavé, a proč tedy stojí za to práci psát a číst (toto se týká všech prací). Např. proto, že:

  • je téma nové, málo zpracovávané, opomíjené,
  • navazují na nějaké předchozí práce, výzkumy (jaké?) a rozpracovávám téma;
  • přicházím s novým pohledem (předchozí práce byly takové a já oproti nim chci téma pojmout takto);
  • rozvíjím nějaký koncept (ověřuji, vyvracím teorii, přispívám k poznání fenoménu z nové stránky).

4. Proč jsem si já osobně toto téma vybral/a, jaký mám k němu vztah, jak se mě dotýká - toto rozhodně v práci být nemusí, pokud tam bude jen "protože mě zajímá", tak to tam nedávejte. Ale zvlášť v situacích, kdy k tématu máte nějaký zvláštní vztah, dotýká se Vás, jste v něm nějak zaangažovaní, je fér to otevřeně uvést a případně to "prodat".