Topic outline

 • General

 • Úvodní informace o předmětu

  Anotace předmětu:

  Koncepce předmětu Péče o kulturní dědictví I. plně vychází z potřeb památkářské praxe a poskytuje účastníkům ucelený přehled o všech činnostech souvisejících se zkoumáním a péčí o památkový fond ČR – od principů fungování památkové péče v ČR, specifika našeho systému – tzv. dvoukolejnost, přes legislativní rámec, mezinárodní úmluvy, systémy evidence a dokumentace kulturních památek až k problematice péče o jednotlivé druhy památek a základní postupy při údržbě, obnově a restaurování památek a jejich následné prezentaci. Studenti budou seznamováni se základními principy a postupy jako jsou výkon státní památkové péče prostřednictvím městských a krajských samospráv, rolí Národního památkového ústavu jako státní odborné organizace, otázkami plošné ochrany území, základy archeologické památkové péče, ale i takovými rovinami, jako jsou dějiny péče o kulturní dědictví předků, základními přístupy v péči o památky v 19. a ve 20. století a pojmem autenticita spolu s hodnotícími kritérii pro prohlášení věci za kulturní památku dle památkového zákona. Důležitým doplněním prvního cyklu jsou témata, která se budou jednotlivými přednáškami prolínat, k otázkám financování, možností čerpání dotačních titulů, možnosti prezentace památkového fondu, jeho management a marketing. Jednotlivé principy a postupy budou prezentovány vždy na konkrétních akcích a studentům budou uváděny příklady z reálné praxe, nad kterými budou vedeny diskuse.

  Klíčová slova: Dějiny památkové péče, památková péče, plošná ochrana sídel, kulturní dědictví, UNESCO

  Cíl:

  Na základě získaných vědomostí by se měl student plně orientovat v dějinách péče o kulturní dědictví, v problematice nastavení památkové péče v ČR s návazností na mezinárodní úmluvy, ke kterým ČR přistoupila, vč. UNESCO, bude znát vývoj nejdůležitějších přístupů k obnovám památkových objektů a základních postupů dokumentace památek a vedení jejich evidence. Dále bude schopen rozlišit základní typologii památek, bude srozuměn s vývojem plošné ochrany měst a krajiny a na příkladech velkých obnov bude schopen popsat proces realizace od návrhu akce, přes financování, stavební postup až po kolaudaci a následnou instalaci objektu.

 • Nahrávky přednášek ke všem tématům

 • Úvod do památkové péče

 • Dějiny památkové péče

 • Právo státu na přednostní koupi kulturních památek

 • Role detailu v architektuře v kontextu plošné ochrany

 • Sakrální památky a jejich nové využití

 • UNESCO

 • Územní památková ochrana sídel