Topic outline

 • General

  • Anotace:

   Cílem kurzu je vybavit studenty praktickými dovednostmi pro komunikaci mluvenou formou jazyka, a to s ohledem na učitelskou aplikaci obsahu (učitel jako mluvní vzor). Student by si měl osvojit schopnost všestranně kultivovaného mluveného projevu, tedy po stránce formální (výslovnost, suprasegmentální prostředky, vhodné jazykové prostředky, neverbální složka) i obsahové (koherence projevu, přiměřenost cíli a komunikační situaci). Zároveň by měl být schopen své projevy i projevy druhých kriticky hodnotit. Obsahem kurzu jsou následující témata: Technika řeči, ortoepie, stylová platnost jazykových prostředků, komunikace verbální a neverbální, projevy monologické a dialogické, etika argumentace, manipulace, příprava prezentace, řečnické figury.

   Základní literatura:

   ŠPAČKOVÁ, Alena. Moderní rétorika na univerzitě. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2017. 190 s. ISBN 978-80-246-3708-2. (základní literatura)

   HÁJKOVÁ, Eva. Rétorika pro pedagogy. Vyd. 1. Praha: Grada, 2011. 208 s. Pedagogika. ISBN 978-80-247-1990-0. (základní literatura)

   Doplňující literatura:

   HŮRKOVÁ-NOVOTNÁ, Jiřina. Česká výslovnostní norma. 1. vyd. Praha: Scientia, 1995. 74 s. ISBN 80-85827-93-X.

   KLAPETEK, Milan. Komunikace, argumentace, rétorika. 1. vyd. Praha: Grada, 2008. 247 s. ISBN 978-80-247-2652-6.

   KRAUS, Jiří. Rétorika a řečová kulturaVyd. 2., dopl. Praha: Karolinum, 2010. 190 s. Učební texty Univerzity Karlovy v Praze; 17. ISBN 978-80-246-1829-6.

   KRAUS, Jiří. Rétorika v evropské kultuře i ve světě2., přeprac. vyd. Praha: Karolinum, 2011. 248 s. ISBN 978-80-246-2001-5.

   LOTKO, Edvard. Kapitoly ze současné rétoriky3. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2009. 202 s. Monografie. ISBN 978-80-244-2309-8.

   ŠPAČKOVÁ, Alena. Moderní rétorika. Jak mluvit k druhým lidem, aby nám naslouchali. vyd. 3., doplněné. Praha: Grada, 2009. 144 s. ISBN 978-80-247-2965-7.

   VALIŠOVÁ, Alena. Asertivita v rodině a ve škole, aneb, Zásady přímého jednání mezi dětmi, rodiči a učiteli. Vyd. 3., upr. Jinočany: H & H, 1998. 181 s. ISBN 80-86022-41-2.

 • Téma 1 - Jazyková stránka řečnického projevu

  Dílčí témata: 

  Technika řeči (Hájková 2011, s. 23-64; Špačková 2017, s. 161-166)

  Ortoepie a zvukové prostředky mluvené řeči (Hájková 2011, s. 65-82)

  Stylová platnost jazykových prostředků (Hájková 2011, s. 119-126)

  Úkoly: 

  1. Zhlédněte video: 

   Zařaďte slovo ouveks do své mluvní rozcvičky.

  2. V dokumentu v příloze naleznete tzv. vokálové ladičky a jazykolamy. Věnujte každý den pět minut tomu, že si ladičky a jazykolamy pomalu a pečlivě přeříkáte. 

  3. Zhlédněte video: 

   Které rady lektorky J. Postlerové považujete za důležité a chcete je přenést do svého mluveného projevu?  

 • Téma 2 - Neverbální komunikace

  Literatura:

  Špačková 2017, s. 81-89; Hájková 2011, s. 149-158

  Úkol: 

  1. Zhlédněte video: 

   Posuďte kvality řečníka z hlediska neverbální komunikace. 

  2. Vytvořte cvičný projev na libovolné téma a předneste jej v úzkém kruhu svých známých. Požádejte známe, aby zhodnotili neverbální kvalitu Vašeho projevu. Zamyslete se nad jejich kritickými poznámkami. 

 • Téma 3 - Pragmatické aspekty komunikace: kooperativní komunikace a zdvořilost

  Literatura:

  Hájková 2011, s. 183-202

  Úkoly:

  1. Zhlédněte video: 

   Vysvětlete z hlediska kooperačního principu komunikace, v čem spočívá komický účinek toto projevu. 

  2. Které zdvořilostní maximy považujete za nejdůležitější? Nalezli jste ve výčtu i některé, které považujete za nejednoznačné, či dokonce kontroverzní? 

  3. Zamyslete se nad vztahem kooperace a zdvořilosti. Navrhněte situaci, v níž se tyto dva principy mohou dostat do konfliktu. 

  4. Navrhněte, jak byste ve školní komunikaci sdělili někomu (žákovi, rodiči, kolegovi, řediteli školy) nepříjemnou zprávu, a to tak, abyste jasně zformulovali svůj záměr, ale nebyli nezdvořilí. 

 • Téma 4 - Argumentace a manipulace

  Literatura:

  Hájková 2011, s. 96-98; Špačková 2017, s. 125-131

  Úkoly:

  1. Uveďte příklad situace, v níž má slovo stejnou váhu jako čin. 

  2. Uveďte příklad situace, kdy může být člověk za své řečové jednání potrestán.

  3. Přečtěte si text v příloze a posuďte, v čem spočívají tzv. argumentační fauly. Co mají všechny tyto "pseudoargumenty" společného?  

  4. Jaká je Vaše vlastní definice manipulace? 

  5. Nahlédněte do knihy Zakázaná rétorika (viz https://ckis.cuni.cz/F/28976S9167REFQN43FJ7MHE88C22D9KEMNF6KT1THY69I3CBFG-18034?func=full-set-set&set_number=003017&set_entry=000001&format=999), vyberte si jednu manipulativní techniku a sestavte krátký projev, v němž s touto technikou seznámíte ostatní kolegy v semináři. 

  6. Úkol pro ty, kteří vládnou angličtinou. Zhlédněte video: 

   Posuďte, které prvky manipulace zde lze nalézt. 

 • Téma 5 - Příprava prezentace

  Úkoly:

  Zhlédněte video: 

   

  1. V přiloženém souboru s názvem Výkladový řečnický projev vyberte ta doporučení, která pro sebe považujete za důležitá a která rozhodně chcete ve svých projevech zohlednit. Můžete k nim přidat i svá vlastní doporučení. 

  2. V přiloženém souboru Technická doporučení k projevu doplňte další doporučení, která byste sami sobě udělili. 

  3. V přiloženém souboru s názvem Co raději neříkat aneb Perly ze seminářů doplňte u každé formulace zdůvodnění, proč je v řečnickém projevu nežádoucí. Z vlastní posluchačské zkušenosti můžete doplnit i další nevhodné formulace či slova (např. slova parazitní). 

  4. Prohlédněte si soubor s názvem Dva vnější nepřátelé řečníka a zformulujte, jak se chcete s existencí těchto dvou "nepřátel" vyrovnat ve svých projevech.  

  5. Kromě vnějších nepřátel má však řečník i jednoho nepřítele vnitřního. Poučte se o něm v Hájková 2011, s. 161-176. Vyberte si doporučení, která Vás zaujala, a zkuste je při svých vlastních projevech uplatnit. 

  6. Najděte si na internetu alespoň dva veřejné řečnické projevy (o délce 10-15 minut) a zhodnoťte je z hlediska všech doporučení, která na základě četby textů považujete za důležitá.

  7. Po splnění předchozích úkolů přikročte k přípravě svého vlastního řečnického projevu (včetně prezentace).