Topic outline

 • General

 • Téma 1 - Jazyková stránka řečnického projevu

  Dílčí témata: 

  Technika řeči (Hájková 2011, s. 23-64; Špačková 2017, s. 161-166)

  Ortoepie a zvukové prostředky mluvené řeči (Hájková 2011, s. 65-82)

  Stylová platnost jazykových prostředků (Hájková 2011, s. 119-126)

  Úkoly: 

  1. Zhlédněte video:   Zařaďte slovo ouveks do své mluvní rozcvičky.

  2. V dokumentu v příloze naleznete tzv. vokálové ladičky a jazykolamy. Věnujte každý den pět minut tomu, že si ladičky a jazykolamy pomalu a pečlivě přeříkáte. 

  3. Zhlédněte video:   Které rady lektorky J. Postlerové považujete za důležité a chcete je přenést do svého mluveného projevu?  

 • Téma 2 - Neverbální komunikace

  Literatura:

  Špačková 2017, s. 81-89; Hájková 2011, s. 149-158

  Úkol: 

  1. Zhlédněte video:   Posuďte kvality řečníka z hlediska neverbální komunikace. 

  2. Vytvořte cvičný projev na libovolné téma a předneste jej v úzkém kruhu svých známých. Požádejte známe, aby zhodnotili neverbální kvalitu Vašeho projevu. Zamyslete se nad jejich kritickými poznámkami. 

  • Téma 3 - Pragmatické aspekty komunikace: kooperativní komunikace a zdvořilost

   Literatura:

   Hájková 2011, s. 183-202

   Úkoly:

   1. Zhlédněte video:   Vysvětlete z hlediska kooperačního principu komunikace, v čem spočívá komický účinek toto projevu. 

   2. Které zdvořilostní maximy považujete za nejdůležitější? Nalezli jste ve výčtu i některé, které považujete za nejednoznačné, či dokonce kontroverzní? 

   3. Zamyslete se nad vztahem kooperace a zdvořilosti. Navrhněte situaci, v níž se tyto dva principy mohou dostat do konfliktu. 

   4. Navrhněte, jak byste ve školní komunikaci sdělili někomu (žákovi, rodiči, kolegovi, řediteli školy) nepříjemnou zprávu, a to tak, abyste jasně zformulovali svůj záměr, ale nebyli nezdvořilí. 

   • Téma 4 - Argumentace a manipulace

    Literatura:

    Hájková 2011, s. 96-98; Špačková 2017, s. 125-131

    Úkoly:

    1. Uveďte příklad situace, v níž má slovo stejnou váhu jako čin. 

    2. Uveďte příklad situace, kdy může být člověk za své řečové jednání potrestán.

    3. Přečtěte si text v příloze a posuďte, v čem spočívají tzv. argumentační fauly. Co mají všechny tyto "pseudoargumenty" společného?  

    4. Jaká je Vaše vlastní definice manipulace? 

    5. Nahlédněte do knihy Zakázaná rétorika (viz https://ckis.cuni.cz/F/28976S9167REFQN43FJ7MHE88C22D9KEMNF6KT1THY69I3CBFG-18034?func=full-set-set&set_number=003017&set_entry=000001&format=999), vyberte si jednu manipulativní techniku a sestavte krátký projev, v němž s touto technikou seznámíte ostatní kolegy v semináři. 

    6. Úkol pro ty, kteří vládnou angličtinou. Zhlédněte video:   Posuďte, které prvky manipulace zde lze nalézt. 

   • Téma 5 - Příprava prezentace

    Úkoly:

    Zhlédněte video:   

    1. V přiloženém souboru s názvem Výkladový řečnický projev vyberte ta doporučení, která pro sebe považujete za důležitá a která rozhodně chcete ve svých projevech zohlednit. Můžete k nim přidat i svá vlastní doporučení. 

    2. V přiloženém souboru Technická doporučení k projevu doplňte další doporučení, která byste sami sobě udělili. 

    3. V přiloženém souboru s názvem Co raději neříkat aneb Perly ze seminářů doplňte u každé formulace zdůvodnění, proč je v řečnickém projevu nežádoucí. Z vlastní posluchačské zkušenosti můžete doplnit i další nevhodné formulace či slova (např. slova parazitní). 

    4. Prohlédněte si soubor s názvem Dva vnější nepřátelé řečníka a zformulujte, jak se chcete s existencí těchto dvou "nepřátel" vyrovnat ve svých projevech.  

    5. Kromě vnějších nepřátel má však řečník i jednoho nepřítele vnitřního. Poučte se o něm v Hájková 2011, s. 161-176. Vyberte si doporučení, která Vás zaujala, a zkuste je při svých vlastních projevech uplatnit. 

    6. Najděte si na internetu alespoň dva veřejné řečnické projevy (o délce 10-15 minut) a zhodnoťte je z hlediska všech doporučení, která na základě četby textů považujete za důležitá.

    7. Po splnění předchozích úkolů přikročte k přípravě svého vlastního řečnického projevu (včetně prezentace).