Topic outline

 • Topic 1

  Organická elementární a funkční analýza

  Úkol 1: Dokažte přítomnost uhlíku, vodíku, dusíku, síry a chloru ve vybraných organických sloučeninách (glukosa, difenylamin, kyseli­na sulfosalicylová,
  1,4 - dichlorbenzen).

  Úkol 2: Rozhodněte, která ze dvou sloučenin je cysteinem, a která serinem.

  Úkol 3: Proveďte důkaz přítomnosti chloru v chlorbenzenu a benzyl chloridu, specifikujte typ vazby halogenu v molekule.

  Úkol 4: Dokažte přítomnost aminoskupin v molekule anilinu Ehrlichovým činidlem

  • Topic 2

   Fyzikální konstanty

   Úkol 1: stanovte teplotu tání vybraných organických sloučenin

   Úkol 2: Stanovte index lomu vybraných organických sloučenin

   Úkol 3: Pomocí tenkovrstvé chromatografie proved´te identifikaci vybraných organických sloučenin

   Úkol 4: Rozhodněte, zda neznámý vzorek je sacharóza

   • Topic 3

    Separační metody

    1/ Sublimace

    Úkol: Proveďte sublimaci surového kafru a vyhodnoťte kvalitu produktu

     2/Destilace

    Úkol: Proveďte destilaci technického ethanolu a vyhodnoťte kvalitu separačního procesu

    • Topic 4

     Reakce organických sloučenin

     1/ Oxidace a redukce

     Úkol: Proveďte redukci nitrobenzenu na anilin železem v kyselém prostředí

     2/ Elektrofilní aromatická substituce

     Úkol: Z výchozích látek - anilinu a 2 - naftolu připravte 1 - fenylazo -2 - naftol

     3/ Nukleofilní alifatická substituce

     Úkol: Připravte bromethan reakcí ethanolu s bromovodíkem

     4/ Adičně - eliminační reakce

     Úkol: Proveďte reakci anilinu s benzaldehydem

     5/ Fotochemické reakce

     Úkol: Proveďte izomerizaci azobenzenu s využitím UV záření

     6/ Mechanizmy organických reakcí

     Úkol: Rozhodněte, zda triazenový přesmyk má intramolekulární nebo intermolekulární charakter