Topic outline

 • Organická funkční a elementární analýza

  Úkol 1: Dokažte přítomnost uhlíku, vodíku, dusíku, síry a chloru ve vybraných organických sloučeninách (glukosa, difenylamin, kyseli­na sulfosalicylová,
  1,4 - dichlorbenzen).

  Úkol 2: Rozhodněte, která ze dvou sloučenin je cysteinem, a která serinem.

  Úkol 3: Proveďte důkaz přítomnosti chloru v chlorbenzenu a benzyl chloridu, specifikujte typ vazby halogenu v molekule.

  Úkol 4: Dokažte přítomnost aminoskupin v molekule anilinu Ehrlichovým činidlem

 • Separační metody

  Sublimace

  Úkol: Proveďte sublimaci surového kafru a vyhodnoťte kvalitu produktu

   Extrakce                   

  Úkol: Stanovte extrakcí obsah silic v kmínu nebo anýzu

  Destilace

  Úkol: Proveďte destilaci technického ethanolu a vyhodnoťte kvalitu separačního procesu

  Krystalizace                   

  Úkol: Proveďte přečištění kyseliny benzoové krystalizací

 • Reakce organických sloučenin I

  Oxidace a redukce

  Úkol: Proveďte redukci nitrobenzenu na anilin železem v kyselém prostředí

  Elektrofilní aromatická substituce

  Úkol: Z výchozích látek - anilinu a 2 - naftolu připravte 1 - fenylazo -2 - naftol

  Nukleofilní alifatická substituce

  Úkol: Připravte bromethan reakcí ethanolu s bromovodíkem

  Adičně - eliminační reakce

  Úkol: Proveďte reakci anilinu s benzaldehydem

 • Reakce organických sloučenin II

  Heterocyklické sloučeniny

  Úkol: Připravte benzimidazol reakcí o-fenylendiaminu s kyselinou mravenčí.

  Reakce přírodních látek

  Úkol: Proveďte acetylaci glukosy reakcí s acetanhydridem

  Fotochemické reakce

  Úkol: Proveďte izomerizaci azobenzenu s využitím UV záření

  Vliv struktury reaktantu - nitrace fenolu

  Úkol: Proveďte nitraci fenolu a charakterizujte vliv struktury fenolu na průběh reakce s kyselinou dusičnou

  Mechanizmy organických reakcí

  Úkol: Rozhodněte, zda triazenový přesmyk má intramolekulární nebo intermolekulární charakter

 • Reakce organických sloučenin III

  Eliminace

  Úkol: Připravte cyklohexen dehydratací cyklohexanolu

  Adice

  Úkol: Připravte 1,2-dibromcyklohexan reakcí bromu s cyklohexenem

  Složité reakce - oxidace cyklohexanolu.

  Úkol: Připravte kyselinu adipovou oxidací cyklohexanolu kyselinou dusičnou

  Chromatografickě metody - tenkovrstvá chromatografie

  Úkol: Pokuste se určit, zda neznámá látka je jedním ze tří polohových izomerů benzendiolu