Topic outline

 • Anotace

  Cílem předmětu je, aby absolvent byl seznámen s didaktikou českého jazyka a didaktikou české literatury jako vědeckými disciplínami, získal bezpečnou orientaci v oboru do té míry, aby byl schopen fundovaně a kriticky posoudit současné kurikulární a edukační materiály, aktuální didaktické směry, adekvátně volit cíle vyučování, samostatně a poučeně vybírat oborové obsahy a vyučovací metody.Absolvent bude seznámen s teorií oboru, kanonickými díly didaktiky jazyka a nejnovějšími výzkumnými tématy.

  Témata:

  1. Český jazyk a literatura jako unitární předmět. Teorie předmětu.

  2. Historický základ oboru

  3. Současnost - kurikulární materiály, učebnice, legislativní rámce

  4. Český jazyk - postavení na ZŠ a SŠ, obsahové pojetí vyučovacího předmětu, vztah oboru a jeho didaktiky

  5. Komunikace, jazyková kompetence, interdisciplinarita, cíle vyučovacího předmětu

  6. Český jazyk - metody výuky českého jazyka na ZŠ a SŠ, tradiční versus inovativní pojetí

  7. Možnosti integrace složek vyučovacího předmětu (jazyk a literatura), aktuální problémy didaktiky, akviziční korpusy

  8. Čtenářská gramotnost a čtenářské strategie

  9. Výběr textu a jeho didaktická interpretace 

  10. Moderace nad výkony žáků (práce s autentickými výkony žáků, s videoukázkami)

  11.Plánování "pozpátku", fáze vyučovacího procesu: evokace, uvědomění, reflexe

  12. Stanovování cílů, důkaz o učení, prekoncepty a východiska (jejich zúročení ve výuce), analýza reálné učitelské přípravy

  13. Metody, analýza jejich cílů a funkce

 • ÚKOLY PRO STUDENTY KOMBINOVANÉHO STUDIA - JAZYKOVÁ ČÁST

 • Studijní literatura

  CANGELOSI, J. S.: Strategie řízení třídy. Praha: Portál 2006.

  ČECHOVÁ, M.; STYBLÍK, V.: Čeština a její vyučování. Praha : SPN, 1998.

  HAUSER, P. a kol.: Didaktika českého jazyka pro 2. stupeň ZŠ I., II. Brno : MU, 1994.

  KOSTEČKA, J.: Do světa češtiny jinak. Praha : H&H, 1993.

  KOŠŤÁLOVÁ, H., ŠAFRÁNKOVÁ, K., HAUSENBLAS, O., ŠLAPAL, M. Čtenářská gramotnost jako vzdělávací cíl pro každého žáka. Praha: ČŠI, 2010. [online] [cit. 2009-18-09]. Dostupné z www: <http://www.csicr.cz/cz/85256-ctenarska-gramotnost-jako-vzdelavaci-cil-pro-kazdeho-zaka>.

  KOŠŤÁLOVÁ, H., HAUSENBLAS, O.: Plánování pozpátku. Kritické listy [online] roč. 2004, č. 16 [cit. 2011-19-02]. Dostupný z WWW: <http://www.kritickemysleni.cz/klisty/16/_komplet.pdf>

  ŠEBESTA, K.: Od jazyka ke komunikaci. Didaktika českého jazyka a komunikační výchovy. Praha : Karolinum, 2005.

  ŠLAPAL, M., KOŠŤÁLOVÁ, H., HAUSENBLAS, O. Sborník pozoruhodných textů. KVIC: Nový Jičín 2012. [online] [cit. 2013-18-09]. Dostupné z www: <http://www.kvic.cz/aktualita/2372/Sbornik_pozoruhodnych_textu>;

  ŠTĚPÁNÍK, S.; Šmejkalová, M.: Průvodce začínajícího češtináře. Praha : PedF UK, 2017.

  TONUCCI, F.: Vyučovat nebo naučit? Praha : SVI PedF UK, 1994.

  www.rvp.cz, http://www.novamaturita.cz a další materiály legislativní povahy

  Učebnice ČJ a čítanky pro SŠ a 2. stupeň ZŠ, odborné časopisy - např. Český jazyk a literatura, Didaktické studie, Naše řeč, Studie z aplikované lingvistiky, Kritická gramotnost ad. Metodické portály věnující se didaktice ČJL.

  Internetové prezentace odborných komunit zabývajících se didaktikou ČJL.

 • ÚKOLY PRO STUDENTY PREZENČNÍHO STUDIA - JAZYKOVÁ ČÁST

  • Milé studentky, milí studenti,

   1) Vyberte vhodný komunikát.
   2) Zvažte jeho didaktický potenciál.
   3) Odhadněte cílovou skupinu (přiměřenost věku, akceptabilita)
   4) Zvolte jazykové roviny a konkrétní témata
   5) Navrhněte možná směřování, případně navrhněte konkrétní úlohy, situace...
   Nezapomeňte uvést zdroj.
   Inspirujte se praktickým příkladem ze semináře.
   Na toto místo prosím vložte 1 komunikát s didaktickým potenciálem. Čiňte tak průběžně, nejpozději však do 5. 1. 2022. 

   Každý z Vás zahájí téma diskuse a jednotlivé dokumenty vloží jako přílohy k diskusi (v ovládacím panelu poslední ikonka vpravo). 

   Ostatní potom mohou dokumenty prohlížet a komentovat. 

   Děkuji.

  • Prezentace - 1. přednáška

  • Prezentace - 2. přednáška

 • Téma 1

  Český jazyk a literatura jako unitární předmět. Teorie předmětu.

  • Příspěvek Evy Hájkové reflektuje aktuální výzkumná témata lingvodidaktiky češtiny.

  • Jednotlivé studie se zabývají vztahem teorie a praxe didaktiky oboru.

  • Nastudujte stránky 9-65 z nejnovější monografické publikace zabývající se oborovými didaktikami.

  • Excerptujte knihu K. Šebesty Od jazyka ke komunikaci a obecné pasáže z knihy M. Čechové - Vl. Styblíka Čeština a její vyučování. 

  • Nastudujte se text Tomáše Janíka, v němž se pokouší o vymezení a systematizaci pojmů obecné didaktiky a oborových didaktik. V závěru textu sledujte další zajímavé odkazy na odbornou literaturu.

 • Téma 2

  Historický základ oboru

  • Speciální číslo Didaktických studií zaměřené na významné osobnosti oborové didaktiky a lingvistické bohemistiky.

  • Vyhledejte v knihovně Pedagogické fakulty UK následující publikace (nebo zvolte přístup k elektronickému zdroji) a proveďte excerpce pasáží týkajících se historie oboru.

   ČECHOVÁ, Marie, Vlastimil STYBLÍK a Marie ČECHOVÁ. Čeština a její vyučování: didaktika českého jazyka pro učitele základních a středních škol a studenty učitelství [online]. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 1998 [cit. 2020-01-08]. ISBN 80-85937-47-6. Dostupné z: http://alephuk.cuni.cz/CKIS-28.htm

   ČECHOVÁ, Marie. Vyučování slohu: úvod do teorie. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1985. Odborná literatura pro učitele.

 • Téma 3

  Současnost - kurikulární materiály, učebnice, legislativní rámce

 • Téma 4

  Český jazyk - postavení na ZŠ a SŠ, obsahové pojetí vyučovacího předmětu, vztah oboru a jeho didaktiky

  • Prostudujte si speciální číslo Didaktických studií, které reflektuje kognitivní přístup v didaktice mateřského jazyka.

  • Na videu můžete vidět reálnou ústní maturitní zkoušku z českého jazyka žáka 4. ročníku Střední lesnické školy. Poslechněte si nahrávku a přemýšlejte nad tím, jaké znalosti a dovednosti takový způsob zkoušky ověřuje. Posléze napište, co konkrétně se tento žák ze studia českého jazyka na střední škole naučil.

  • Přečtěte si popularizační článek z časopisu Respekt a na základě znalostí z oborové didaktiky zhodnoťte, zda jsou informace prezentované směrem k veřejnost relevantní a odpovídají reálnému stavu jazykové výuky v našich školách. K jakému pojetí vyučování se kloníte vy?

 • Topic 9

  Český jazyk - metody výuky českého jazyka na ZŠ a SŠ, tradiční versus inovativní pojetí

  • Speciální číslo Didaktických studií zaměřené na jazykovou výchovu v současné škole.

  • Přečtěte si speciální číslo Didaktických studií, které se věnuje kritickým místům současného jazykového vyučování.

  • Excerptujte články, které se zabývají novými přístupy k výuce českého jazyka. 

   Štěpáník, Stanislav. Kognitivně-komunikační princip jako základní východisko výuky českého jazyka. Český jazyk a literatura, 2019, 69(5), s. 214-223.

   ISSN 0009-0786.
   Štěpáník, Stanislav a Slavík, Jan. Žákovské prekoncepty jako konstitutivní prvek výuky mateřského jazyka. Pedagogická orientace: vědecký časopis České pedagogické společnosti, 2017, 27(1), s. 58-80.
   ISSN 1211-4669. Dostupné také z: https://doi.org/10.5817/PedOr2017-1-58.
   Štěpáník, Stanislav a Chvál, Martin. Konstruktivismus jako cesta ke zlepšování výsledků vzdělávání v českém jazyce? Studia paedagogica: časopis Ústavu pedagogických věd FF MU Brno, 2016, 21(1), s. 35-56.
   ISSN 1803-7437. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/11222.digilib/135155.
  • Poslechněte si celý výukový materiál, v němž učitelka vysvětlujet dětem princip psaní slov se slabikami dě-, tě-, ně- a výklad kombinuje s učivem o druzích vět. Kriticky komentujete tradiční způsob didaktické transformace s ohledem na sledovaný výukový cíl. Dále zhodnoťte způsob didaktické transformace učiva a nabídněte didaktickou alteraci expozice učiva věty podle postoje mluvčího s přihlédnutím ke komunikačnímu principu vyučování.

 • Topic 10

  Možnosti integrace složek vyučovacího předmětu (jazyk a literatura), aktuální problémy didaktiky

  • Aktuální problémy současné didaktiky jsou řešeny na stránkách časopisu Didaktické studie. Projděte si tematická zaměření jednotlivých čísel a příslušné příspěvky.

  • Prostudujte Průvodce začínajícího češtináře a odpovídejte na otázky v textu. Zamyslete se také nad analýzou výukových situací v závěru.

  • Vyslechněte si, co je hlavním principem metody badatelsky orientovaného vyučování. Uvažujte, zda je tento princip možné uplatnit i v moderním pojetí jazykového vyučování a uvádějte konkrétní příklady témat učiva a jejich didaktické transformaci metodou BOV.

 • Topic 11

   Čtenářská gramotnost (ČG) 

  V rámci tohoto tematického okruhu budou studenti promýšlet, čím se vyznačuje zdatný (gramotný) čtenář, seznámí se s definicí čtenářské gramotnosti, s jejím českým pojetím, které vzniklo v rámci tehdejšího Výzkumného ústavu pedagogického, a s pojetím mezinárodního výzkumu PISA. Budou promýšlet, které složky ČG zůstávají ve výuce české jazyka a literatury upozaděny.

  Česká definice čtenářské gramotnosti vycházející z pojetí VÚP viz publikace KOŠŤÁLOVÁ, H., ŠAFRÁNKOVÁ, K., HAUSENBLAS, O., ŠLAPAL, M. Čtenářská gramotnost jako vzdělávací cíl pro každého žáka. Praha: ČŠI, 2010. [online] [cit. 2009-18-09]. Dostupné z www: <http://www.csicr.cz/cz/85256-ctenarska-gramotnost-jako-vzdelavaci-cil-pro-kazdeho-zaka>, s.14-15.

  Pojetí čtenářské gramotnosti v šetření PISA 2018 viz národní zpráva České školní inspekce: BLAŽEK, R. a spol. Mezinárodní šetření PISA 2018. Národní zpráva. ČŠI: Praha 2019, s. 12. [online] [cit. 2019-13-12]. Dostupné z www: <https://www.csicr.cz/Csicr/media/Prilohy/PDF_el._publikace/Publikace/PISA_2018_narodni-zprava.pdf>;.

  Čtenářské strategie

  Studenti budou mít příležitost si zvědomit, které čtenářské strategie sami běžně využívají, které jsou jim cizí, proč je podstatné, aby jim byla při výuce (nejen ČJL) byla věnována pozornost. Sami si při práci s moderní povídkou vyzkouší 4 základní strategie (předvídání, shrnování, kladení otázek a vyjasňování), budou pracovat metodou Učíme se navzájem, o té se opět mohou poučit v publikaci  KOŠŤÁLOVÁ, H., ŠAFRÁNKOVÁ, K., HAUSENBLAS, O., ŠLAPAL, M. Čtenářská gramotnost jako vzdělávací cíl pro každého žáka. Praha: ČŠI, 2010. [online] [cit. 2009-18-09]. Dostupné z www: <http://www.csicr.cz/cz/85256-ctenarska-gramotnost-jako-vzdelavaci-cil-pro-kazdeho-zaka>, s.44-50.

 • Topic 12

  Výběr textu a jeho didaktická interpretace

  V rámci tohoto tematického okruhu se studenti budou učit vybírat vhodný text pro druhostupňové žáky a formulovat jeho didaktický potenciál. Obecnou strukturu didaktického potenciálu naleznou studenti v příloze k tomuto tématickému okruhu. Konkrétní příklady didaktických potenciálů, které sepsali učitelé z praxe naleznou v publikaci: ŠLAPAL, M., KOŠŤÁLOVÁ, H., HAUSENBLAS, O. Sborník pozoruhodných textů. KVIC: Nový Jičín 2012. [online] [cit. 2013-18-09]. Dostupné z www: <http://www.kvic.cz/aktualita/2372/Sbornik_pozoruhodnych_textu>;.

  Ve druhé příloze studenti naleznou kritéria ve formě otázek, kterými se mohou nechat vést při výběru textu.

 • Topic 13

  Moderace nad výkony žáků (práce s autentickými výkony žáků, s videoukázkami)

  V tomto tematickém okruhu se pomocí sledování videoukázky a její didaktické analýzy studenti seznámí s dílnou čtení, jejími principy a fungováním. O dílně čtení se mohou více dočíst v publikaci KOŠŤÁLOVÁ, H., ŠAFRÁNKOVÁ, K., HAUSENBLAS, O., ŠLAPAL, M. Čtenářská gramotnost jako vzdělávací cíl pro každého žáka. Praha: ČŠI, 2010. [online] [cit. 2009-18-09]. Dostupné z www: <http://www.csicr.cz/cz/85256-ctenarska-gramotnost-jako-vzdelavaci-cil-pro-kazdeho-zaka>, s. 28-41. Videa týkající se dílny čtení jsou k nalezení na webových stránkách projektu Pomáháme školám k úspěchu, v sekci Videoučebnice: pedagogické inspirace:váce viz <https://www.kellnerfoundation.cz/pomahame-skolam-k-uspechu/projekt/pedagogicke-inspirace>;. Společně budou sledovat, jak učitel komunikuje se žáky, a analyzovat výkony žáků.

 • Topic 14

  Plánování "pozpátku", fáze vyučovacího procesu: evokace, uvědomění, reflexe

  V rámci tohoto tematického okruhu se studenti nejprve poučí, co to znamená plánovat pozpátku, např. v tomto článku: KOŠŤÁLOVÁ, H., HAUSENBLAS, O.: Plánování pozpátku. Kritické listy [online] roč. 2004, č. 16 [cit. 2011-19-02]. Dostupný z WWW: <http://www.kritickemysleni.cz/klisty/16/_komplet.pdf>

  Pak společně projdou lekcí, následně budou analyzovat reálnou učitelskou přípravu, která byla východiskem pro tuto lekci. Pokusí se v ní najít aktivity, které spadají do fáze evokace, uvědomění a reflexe, své rozhodnutí zařadit aktivitu do příslušné fáze zdůvodní. Oporou jim při tom mohou být následující 3 články:

  Článek věnovaný fázi evokace

  6.     KOŠŤÁLOVÁ, H., HAUSENBLAS, O.: Co je E – U – R. [online] In Kritické listy [cit. 2011-02-18]. Dostupné z <http://www.kritickemysleni.cz/klisty.php?co=klisty22_eur>.

  Článek věnovaný fázi uvědomění

  7. KOŠŤÁLOVÁ, H., HAUSENBLAS, O.: Co je E – U – R. [online] In Kritické listy [cit. 2011-02-18]. Dostupné z  <http://www.kritickemysleni.cz/klisty/23/_komplet.pdf>, s. 57-59.

  Článek věnovaný fázi reflexe

  8. KOŠŤÁLOVÁ, H., HAUSENBLAS, O.: Co je E – U – R [online] In Kritické listy [cit. 2011-02-18].Dostupné z  <http://www.kritickemysleni.cz/klisty.php?co=klisty24_eur >.

   

 • Topic 15

  Stanovování cílů, důkaz o učení, prekoncepty a východiska (jejich zúročení ve výuce), analýza reálné učitelské přípravy

  V tomto tematickém okruhu se budou studenti učit formulovat cíle. Mohou se při tom opírat o přílohu s názvem cíle, v níž jsou sepsána doporučení pro formulaci cílů v souvislosti Bloomovy taxonomie cílů. Opět budou pracovat s autentickou učitelskou přípravou (nejlépe s tou, na které se učili rozlišovat jednotlivé fáze procesu výuky podle modelu E-U-R), budou navrhovat cíle, které nejspíše učitel pro lekci zamýšlel, budou je porovnávat s reálnými učitelovými cíli. V lekci vyhledají učební příležitosti, které mohou učiteli a žákům sloužit jako důkazy o učení. Pokusí se také pojmenovat dovednosti, postoje či znalosti, které by měl být již žák osvojené (zvědomovat si žákovské prekoncepty), aby daná lekce mohla proběhnout se zaměřením na stanovené cíle.  Všechny tyto nabyté dovednosti studenti uplatní při tvorbě vlastní přípravy na hodinu/lekci. 

 • Topic 16

  Metody, analýza jejich cílů a funkce

  V rámci tohoto tematického okruhu si studenti vyzkouší práci  s textem pomocí různých metod rozvíjejících a podporujících čtenářskou gramotnost, následně budou tyto metody didakticky analyzovat, všímat si toho, co se při jejich aplikaci žáci mohou naučit, jaké dovednosti, postoje či znalosti si osvojit. Mohou si vyzkoušet například metodu Literárních kroužků (tzv. čtení v rolích), Debatu s autorem apod.

  Metodu Literárních kroužků si vyzkouší přímo v semináři, jednotlivé role se totiž vždy aktuálně přizpůsobují textu, který je pomocí nich čten, neexistuje tedy univerzální soupis rolí, které by byly zveřejnitelné.

  O metodě Debata s autorem se mohou následně více dočíst v publikaci KOŠŤÁLOVÁ, H., ŠAFRÁNKOVÁ, K., HAUSENBLAS, O., ŠLAPAL, M. Čtenářská gramotnost jako vzdělávací cíl pro každého žáka. Praha: ČŠI, 2010. [online] [cit. 2009-18-09]. Dostupné z www: <http://www.csicr.cz/cz/85256-ctenarska-gramotnost-jako-vzdelavaci-cil-pro-kazdeho-zaka>, s. 27.