Topic outline

 • Anotace předmětu

  Studenti se budou v kursu učit zvládat řadu strategií a dovedností, které používají přemýšliví čtenáři pro důkladné porozumění textům různého typu, obsahujícím závažnější myšlenky. Studenti se budou učit v individuální i skupinové práci vyjasňovat své myšlenky, svá stanoviska ústně i písemně a opírat je o argumenty. Naučí se vést hovor o četbě, věcně diskutovat, vyzkouší si postoj kritické skepse, budou analyzovat texty věcné i literární. K zápočtu vyberou úryvek textu, který v rámci jejich oboru vybízí ke kritickému čtení a přemýšlení, stručně zdůvodní jeho výběr a popíšou jeho autorský záměr a poselství, pojmenuje a vysvětlí funkci prostředků, kterými se autor snaží dosáhnout účinku na čtenáře. K textu připojí takové otázky/taková zadání, které/která žáky povedou k jeho kritickému čtení. Zadání/otázky obohatí o možné odpovědi a okomentují je z hlediska toho, jak u žáků podporují kritické čtení/myšlení.

  • Studijní literatura a studijní podpory

   1.  FISHER, R.: Učíme děti myslet a učit se. Praha, Portál 1997.1.

   2.  LIESSMANN, K. P.: Teorie nevzdělanosti. Praha: Academia 2008.

   3.  ŠLAPAL, M., KOŠŤÁLOVÁ, H. A HAUSENBLAS, O. Metodika rozvoje čtenářství a čtenářské gramotnosti. Nový Jičín: KVIC 2012. [online] [cit. 2013-18-09]. Dostupné z www: <http://www.kvic.cz/aktualita/2370/Metodika_rozvoje_ctenarstvi_a_ctenarske_gramotnosti>;.

   4. ŠLAPAL, M., KOŠŤÁLOVÁ, H. A HAUSENBLAS, O. Sborník pozoruhodných textů. Nový Jičín: KVIC 2012.[online] [cit. 2013-18-09]. Dostupné z www: <http://www.kvic.cz/aktualita/2372/Sbornik_pozoruhodnych_textu>;.

    

   5. Kritické listy [online] dostupné na: http://www.kritickemysleni.cz/infosit_klasicka.php [2009-12-18].

   6.Časopis Kritická gramotnost. [online] [cit. 2016-22-02]. ISSN 2464-6318. Dostupné z www: <http://www.kellnerfoundation.cz/pomahame-skolam-k-uspechu/projekt/pedagogicke-inspirace/casopis-kriticka-gramotnost>