Topic outline

 • Anotace předmětu

  Studenti se budou v kursu učit zvládat řadu strategií a dovedností, které používají přemýšliví čtenáři pro důkladné porozumění textům různého typu, obsahujícím závažnější myšlenky. Studenti se budou učit v individuální i skupinové práci vyjasňovat své myšlenky, svá stanoviska ústně i písemně a opírat je o argumenty. Naučí se vést hovor o četbě, věcně diskutovat, vyzkouší si postoj kritické skepse, budou analyzovat texty věcné i literární. K zápočtu vyberou úryvek textu, který v rámci jejich oboru vybízí ke kritickému čtení a přemýšlení, stručně zdůvodní jeho výběr a popíšou jeho autorský záměr a poselství, pojmenuje a vysvětlí funkci prostředků, kterými se autor snaží dosáhnout účinku na čtenáře. K textu připojí takové otázky/taková zadání, které/která žáky povedou k jeho kritickému čtení. Zadání/otázky obohatí o možné odpovědi a okomentují je z hlediska toho, jak u žáků podporují kritické čtení/myšlení.

 • Studijní literatura a studijní podpory

  1.  FISHER, R.: Učíme děti myslet a učit se. Praha, Portál 1997.1.

  2.  LIESSMANN, K. P.: Teorie nevzdělanosti. Praha: Academia 2008.

  3.  ŠLAPAL, M., KOŠŤÁLOVÁ, H. A HAUSENBLAS, O. Metodika rozvoje čtenářství a čtenářské gramotnosti. Nový Jičín: KVIC 2012. [online] [cit. 2013-18-09]. Dostupné z www: https://www.kvic.cz/soubor/4674/metodikactenarstviaCG.pdf

  4. ŠLAPAL, M., KOŠŤÁLOVÁ, H. A HAUSENBLAS, O. Sborník pozoruhodných textů. Nový Jičín: KVIC 2012.[online] [cit. 2013-18-09]. Dostupné z www:https://www.kvic.cz/soubor/2528/3Sbornikpozoruhodnychtextukomplet.pdf

  5. Kritické listy [online] dostupné na: https://kritickemysleni.cz/inspirace-pro-ucitele/kriticke-listy/

  6.Časopis Kritická gramotnost. [online] [cit. 2016-22-02]. ISSN 2464-6318. Dostupné z www: https://www.kellnerfoundation.cz/pomahame-skolam-k-uspechu/inspirace-pro-pedagogy/materialy-tipy-a-zkusenosti/casopis

 • Témata

  Během semestrálního kursu = cca 5 seminářů - 5 tematických okruhů

 • Téma 1

  Zkušenost studenta s důvěryhodností sdělení ve výuce i v životě. Její zdroje a podmínky. Spolehlivost a nespolehlivost pramenů. Pojem kritického myšlení a kritické gramotnosti. Souvislost čtení a psaní a myšlení.

 • Téma 2

  Doslovné a skryté významy textu a cíl práce s nimi ve výuce. Způsoby vyjasňování významu slov a vět. Typy otázek podle druhu odpovědi (v textu, za textem, mimo text) a žákovo tvoření otázek i odpovědí.  Nosná myšlenka, velký prožitek, základní pojem, zásadní otázka – jejich vztah k cílům výuky a k učivu.

 • Téma 3

  Aktivizace žáka-čtenáře. Postupy a metody čtení a interpretování textů.  Diskuse s argumentací. Opírání o text. Autorský záměr, podavatel a jeho stanovisko i funkce, kritický odstup. Rozdílné povahy a kvality textů ve výuce. Výběr a vyhodnocování textů pro rozvoj kritického myšlení.

 • Téma 4

  Čtenářská a pisatelská gramotnost v moderním světě. Složky čtenářské gramotnosti a jejich uplatnění při výuce a rozvoji žáka-čtenáře.

 • Téma 5

  Vážný hovor o literatuře. Význam sdílení pro četbu a hledání významů i tvorbu stanovisek. Význam psaní a jeho rozvoje pro myšlení a sdílení. Role a úkol učitele v rozvoji kritického myšlení.

 • Podmínky zakončení předmětu

  Pravidelná a aktivní účast v semináři.

  Průběžné zpracování zadaných úkolů.

  Seminární práce: Výběr úryvku textu, který v rámci studentova oboru vybízí ke kritickému čtení a přemýšlení. Stručné zdůvodnění jeho výběru a popis jeho autorského záměru a poselství, včetně pojmenování a vysvětlení funkcí prostředků, kterými se autor snaží dosáhnout účinku na čtenáře. Vytvoření takových otázek/zadání, které/která žáky povedou ke kritickému čtení textu. Zadání/otázky obohacené o možné odpovědi a okomentované z hlediska toho, jak u žáků podporují kritické čtení/myšlení.