Topic outline

 • General

  Cílem kurzu je představit základní zákonitosti psychologie a také jak psychologické poznatky vznikají (jak vypadají různé známé experimenty, jak vypadá reálný současný experiment, potřeba kritického myšlení v psychologii).

  Zápočet: přehled výzkumů -- data z výzkumů -- prezentoval/a jsem -- byl/a jsem v LABELS -- vytvořte si uživatelské jméno

  Odkazy: zpětná vazba -- prezentace experimentů -- výsledky testů

 • Přednášky

  Témata pro ZS:

  • Předmět obecné psychologie a psychologické zákonitosti
  • Úvod do kognitivní psychologie
  • Čití a psychofyzika
  • Vnímání
  • Pozornost
  • Paměť
  • Učení
  • Myšlení – pojmy a kategorizace
  • Myšlení – usuzování a posuzování
  • Myšlení - rozhodování
  • Myšlení – řešení problémů
  • Myšlení - kreativita

  Témata pro LS:

  • Jazyk a řeč
  • Emoce
  • Inteligence
  • Vědomí
  • Motivace
  • Vůle a plánování
  • Imaginace/Představivost/Fantazie
 • Semináře

  Výzkumy v CogLabu

  • V rámci každého semestru bude mít každý ze studentů (ve dvojici či ve trojici) za úkol vypracovat prezentaci k jednomu vybranému výzkumu.
  • Tyto výzkumy se budou většinou realizovat s pomocí počítačového programu CogLab (ten bude k dispozici ke stažení přes zaslaný link).
  • Seznam plánovaných výzkumů včetně pravděpodobných termínů. 
  • Povinností studentů je zúčastnit se minimálně 75 % všech výzkumů realizovaných v průběhu dvou semestrů. Za absolvovaný výzkum se považuje pouze ten, ze kterého student dodá svá vlastní data do předpřipravené on-line tabulky. 
  • Kvůli zachování anonymity Vašich údajů budete Vaše výsledky do on-line tabulky vkládat pod Vaším uživatelským jménem, které si na začátku zimního semestru vytvoříte prostřednictvím formuláře. Toto uživatelské jméno si dobře zapamatujte, ideálně si ho někam napište. 
  • Při sebe-administraci výzkumů se snažte zůstat pokud možno co nejvíce tzv. naivními pokusnými subjekty, tj. takovými pokusnými osobami, které jsou co možná nejméně obeznámeny s podstatou výzkumu. Prakticky to znamená to, že před spuštěním výzkumu byste se měli vyhnout četbě části textu pojednávající o teoretickém pozadí výzkumu a omezit se pouze na četbu instrukcí, které jsou na úvodní stránce nebo které se Vám zobrazí po stisknutí tlačítka Do the experiment. O podstatě realizovaných výzkumů si můžete přečíst až po jejich administraci, případně si počkejte na prezentaci, kterou si pro Vás připraví Váš spolužák, který bude o daném výzkumu referovat.
  • Nejzazším termínem dodání Vašich výsledků ze všech aktuálně realizovaných výzkumů je vždy čtvrtek odpoledne (20. hodina). Pozdější dodání výsledků bude bráno jako nesplnění úkolu. Časový limit na dodání výsledků je stanoven kvůli referujícím studentům, kteří vždy potřebují určitý minimální čas na zpracování dat do své prezentace. 
  • Na základě seznamu plánovaných výzkumů lze tyto výzkumy absolvovat s určitým předstihem. 
  • Do této on-line tabulky můžete ukládat svá data z jednotlivých výzkumů a v případě, že jste referující, můžete si z této tabulky stáhnout data ke zpracování do vaší prezentace (analýzu dat neprovádějte v samotné on-line tabulce!). 
  • Každá prezentace by měla obsahovat níže uvedené body:
   • Popis studovaného psychologického jevu (teoretické pozadí výzkumu)
   • Popis výzkumné hypotézy (předpovědi vyplývající z dané teorie)
   • Popis výzkumného designu
   • Popis závislé a nezávislé proměnné 
   • Popis výzkumného souboru
   • Přehled výsledků analýzy sebraných dat (popisná statistika včetně grafického zobrazení výsledků, případně výsledky inferenční statistiky) 
   • Diskuze & Závěr (zodpovězení otázky, zda jsou sesbíraná data v souladu s postulovanou hypotézou)

  Průběžná četba Stanovichovy knihy

  • V rámci výuky kritického myšlení v psychologii je součástí seminářů rovněž domácí průběžná četba knihy How to Think Straight About Psychology od Keitha Stanoviche a její následná diskuze na seminářích. Každých 14 dní se čte jedna nová kapitola (cca 15-20 stránek anglického textu). 
  • Kniha bude k dispozici ke stažení přes zaslaný link.

  • Požadavky ke zkoušce a zápočtu

   Zkouška

   • Během semestru budete psát 4 testy. Za každý test dostáváte body a celkem můžete získat 0-100 bodů. 
    • Testy 1 a 3 mají menší váhu (každý 12,5 %). Pro každý z nich je jen jeden termín. Test 1 se koná 25.11. během přednášky.
    • Test 2 se píše během zkouškového období (leden-únor) a můžete si zvolit 1 ze 2 termínů (20.1. nebo 10.2.). Test má váhu 25 %.
    • Test 3 se koná 23.3. během přednášky.
    • Závěrečný Test 4 má největší váhu (50 %), na termíny se zapisujete přes SIS (3 termíny v červnu, 1 v září).
   • Pro splnění předmětu potřebujete alespoň 50 bodů ze 100. Orientační hranice pro další známky: 65 velmi dobře, 80 výborně. 

   Zápočet

   • účast na seminářích (>=75%, počítáno za celý rok)
   • účast na "domácích" replikačních výzkumech (>=75%, počítáno za celý rok)
   • replikace 2 výzkumů a prezentace na semináři (malé skupiny 2-3 studentů, 1xZS, 1xLS)
   • účast na experimentu v LABELS (1x, kdykoliv během roku) - přihlásit se můžete zde (či alternativa dle dohody)