Themen dieses Kurses

 • Allgemeines

 • Anotace předmětu

  Cílem předmětu je seznámit studenty s obecným kontextem výuky ruského jazyka v českém školním prostředí, vysvětlit místo lingvodidaktiky v systému vědních oborů a její význam pro výukovou praxi, seznámit se základními lingvodidaktickými pojmy a kategoriemi. Cílem je formovat lingvodidaktickou intenci studentů.

 • Požadavky ke splnění předmětu

  1. Aktivní účat na seminářích, tolerují se max. 3 absence za semestr

  2. Vypracování níže uvedených úkolů (2А, 2Б, 5А, 9А, 10А, 10Б, 10В) a jejich odevzdání nejpozději do 14.12.2021. Odevzdat prosím vše v jednom souboru mailem vyučující.

  3. Splnění zápočtového testu minimálně na 70 %.

 • Doporučená literatura

  AKIŠINA, А. А., KAGAN, О. Е. Učimsja učiť. Moskva : Russkij jazyk, 2010. ISBN 978-5-88337-044-0.

  BENEŠ, E. Metodika vyučování cizím jazykům. Praha : SPN, 1971.

  FEDOTOVA, N. L. Metodika prepodavanija russkogo jazyka kak inostrannogo. Sankt-Petěrburg : Zlatoust, 2013. ISBN 978-5-86547-684-9.

  HENDRICH, J. a kol. Didaktika cizích jazyků. Praha : SPN, 1988.

  CHODĚRA, R. Didaktika cizích jazyků : úvod do vědního oboru.  Praha : Academia, 2006. ISBN 978-80-200-2274-5.

  Jelínek, S. et al. Rusko-český lingvodidaktický slovník. Praha: Univerzita Karlova, 1992. ISBN 80-7066-516-5.

  JELÍNEK, S., PURM, R., VESELÝ, J. Didaktika ruského jazyka : vybrané kapitoly. Hradec Králové : Gaudeamus, 2003.  ISBN 80-7041-174-0.

  KOSTKOVÁ (ULIČNÁ), K.. Rozvoj interkulturní komunikační kompetence. Brno : Masarykova univerzita, 2012. ISBN 978-80-210-6035-7.

  KYRÁŠEK, J. Komenský a jazykové vyučování. Cizí jazyky ve škole. roč. 14, č. 1, 1970/1971, s. 1-6.

  RADA EVROPY. Společný evropský referenční rámec pro jazyky. Olomouc : Univerzita Palackého, 2002. ISBN 80-244-0404-4.

  ROZBOUDOVÁ, L., KONEČNÝ, J. Sovremennaja didaktika russkogo jazyka kak vtorogo inostrannogo: jazykovyje sredstva. Praha: Karolinum, 2018. ISBN 978-80-246-4277-2.

  ŠČUKIN, A. N. Metodika prepodavanija russkogo jazyka kak inostrannogo. 2. vyd. Moskva : Vysšaja škola, 2010. ISBN 978-5-06-006231-1.

  ŠČUKIN, A. N. Lingvodidaktičeskij enciklopedičeskij slovar´. Moskva : Astrel´, 2008.

  VESELÝ, J. Problematika vyučování ruštině jako blízce příbuznému jazyku. Praha : SPN, 1985.

 • 1. Лингводидактика и её отношение к другим научным дисциплинам

  Ключевые слова: дидактика, лингводидактика, методика, базисные дисциплины лингводидактики

  Информацию можно найти, например, в следующих источниках: Rozboudová – Konečný 2018, Ščukin 2010, Ščukin 2008, Akišina – Kagan 2010, Choděra 2006, Jelínek – Purm – Veselý 2003

   

  Чем занимается лингводидактика? На какие вопросы она отвечает?

  Чем отличаются лингводидактика и методика? Как эти дисциплины трактуются в чешской и российской научной среде?

  Каково отношение лингводидактики и педагогики? Как педагогика помогает лингводидактике? Какие для лингводидактики важные вопросы она рассматривает?

  Каково отношение лингводидактики и общей дидактики? Как общая дидактика помогает лингводидактике? Какие для лингводидактики важные вопросы она рассматривает?

  Каково отношение лингводидактики и психологии? Как психология помогает лингводидактике? Какие для лингводидактики важные вопросы она рассматривает?

  Каково отношение лингводидактики и лингвистики? Как лингвистика помогает лингводидактике? Какие для лингводидактики важные вопросы она рассматривает?

  Сведениями каких других дисциплин пользуется лингводидактика?

 • 2. Основные лингводидактические понятия

  Ключевые слова: обучение, метод обучения, организационные формы обучения, цель обучения, знание, навык, умение, компетенция, коммуникативная компетенция, языковые средства, речевые умения

  Информацию можно найти, например, в следующих источниках: Rozboudová – Konečný 2018, Ščukin 2010, Ščukin 2008, Jelínek et al. 1992, Akišina – Kagan 2010, Choděra 2006, Jelínek – Purm – Veselý 2003, Kostková 2012, RVP ZV, RVP G

   

  Что такое обучение и что является его главной целью?

  Что такое метод обучения? Чем отличается метод обучения от технологии обучения?

  Какие организационные формы обучения вы знаете? Каково их значение в процессе обучения иностранному языку?

  Что такое цель обучения? Назовите цели обучения русскому языку в начальной и средней школах в Чехии. Сопоставьте их с целями обучения английскому языку.

  Что такое знание, навык и умение? Как они взаимосвязаны? Какую роль играет автоматизация? Как она реализуется на уроках?

  Что такое компетенция?

  Что такое коммуникативная компетенция? Как она трактуется в документе «Общеевропейские компетенции владения иностранным языком»? Каковы её составные части?

  Что такое межкультурная коммуникативная компетенция? Сопоставьте её модели, что у них общее и чем они отличаются?

  Назовите отдельные языковые средства (аспекты языка).

  Назовите отдельные речевые умения (виды речевой деятельности). Как они классифициpуются?

  Каково отношение между языковыми средствами и речевыми умениями?

   

  Задания:

  2А) Приведите конкретные примеры знаний, навыков и умений в обучении русскому языку.

  2Б) Проанализируйте документ «Общеевропейские компетенции владения иностранным языком» и дайте характеристику коммуникативной компетенции.

 • 3. Процесс коммуникации на иностранном языке

  Ключевые слова: коммуникация, речевой акт, устная и письменная формы речи, процесс коммуникации, вербальные средства, невербальные средства, паравербальные средства

  Информацию можно найти, например, в следующих источниках: Akišina – Kagan 2010, Hendrich 1988, Jelínek – Purm – Veselý 2003

   

  Что такое коммуникация?

  Каковы фазы процесса коммуникации?

  Чем отличается процесс коммуникации на родном и на иностранном языке? С какими трудностями встречается учащийся? Почему он не понимает речь носителя языка и почему он не может выразить всё таким способом, каким он бы хотел?

  Что такое речевой акт?  Какие речевые акты вы знаете? Как необходимо реализовать речевые акты на занятиях по иностранному языку?

  Как влияют на процесс коммуникации следующие факторы: количество участников, способ контакта, отношение между участниками, условия коммуникации?

  Дайте характеристику устной и письменной речи? Чем они отличаются? Что типично для этих форм речи у учащихся на начальном этапе обучения?

 • 4. Обучение русскому языку в чешских начальных и средних школах

  Ключевые слова: русский как иностранный язык, русский как второй («следующий») иностранный язык, начальная школа, средняя школа, выбор русского языка для его изучения, элементы процесса обучения, память, интерес, мотивация

  Информацию можно найти, например, в следующих источниках: Rozboudová – Konečný 2018, Ščukin 2010, Akišina – Kagan 2010, Hendrich 1988

   

  Каково место русского языка в современной образовательной системе Чехии?

  В каких школах необходимо учить два иностранных языка?

  Чем характеризуется обучение русскому языку в чешских начальных и средних школах?

  Назовите отдельные элементы обучения. Какова их взаимосвязь?

  Какова роль памяти при обучении? Какие типы памяти вы знаете? Что способствует запоминанию? Как следует работать с учащимися с отдельными типами памяти?

  Каково влияние интереса на запоминание или на весь процесс обучения русскому языку? Как можно привлечь внимание учащихся? Что повышает интерес? Что его ослабляет?

  Каково влияние мотивации в процессе обучения? Назовите типологию мотивов. Какие мотивы преобладают у учащихся в начальной и средней школах?

 • 5. Чешские куррикулумные документы, регулирующие обучение русскому языку в чешской образовательной системе

  Ключевые слова: куррикулумный документ, требования к обучению иностранному языку, требования к обучению русскому языку

  Информацию можно найти, например, в следующих источниках: Rozboudová – Konečný 2018, SERRJ, RVP ZV, RVP G, Katalog požadavků zkoušek společné části maturitní zkoušky – ruský jazyk, Standardy pro základní vzdělávání – Další cizí jazyk – Ruský jazyk

   

  Назовите основые куррикулумные документы, регулирующие обучение русскому языку, и дайте их основную характеристику.

  Назовите отдельные уровни владения иностранным языком по документу «Общеевропейские компетенции владения иностранным языком», дайте их характеристику. Какого уровня должен достичь учащийся в начальной школе и в средней школе? Какой уровень владения русским языком проверяется на экзамене на аттестат зрелости?

  Какие требования к владению русским языком указываются в документе «Государственный стандарт начального образования»? Каким способом эти требования конкретизируются в документе «Образовательные стандарты для начальной школы – русский язык»?

  Какие требования к владению русским языком указываются в документе «Государственный стандарт среднего общего образования»?

  Какие требования к владению русским языком указываются в документе «Каталог требований для экзаменов совместной части государственного экзамена на аттестат зрелости – русский язык»?

  Что такое школьная образовательная программа?

   

  Задания:

  5А) Проанализируйте 2 школьные образовательные программы (1 начальная школа, 1 средняя школа)  –  Что является главными целями обучения в данной школе? Что является главными целями обучения русскому языку? Каково место русского языка в учебном плане? Сколько уроков в неделю? Какие языковые средства подчёркиваются? Какими умениями должны овладеть учащиеся? Какова роль страноведения? и др.

 • 6. Методы обучения иностранным языкам

  Ключевые слова: прямой метод, грамматико-переводной метод, смешанный метод, коммуникативный метод

  Информацию можно найти, например, в следующих источниках: Akišina – Kagan 2010, Beneš 1971, Ščukin 2010

   

  Чем отличаются отдельные методы обучения иностранным языкам?

  Дайте характеристику прямого метода? Какие его достоинства и недостатки? Какие элементы/принципы прямого метода используются в современной лингводидактике? Какие методы конца 19 века и 20 века основываются на прямом методе?

  Дайте характеристику грамматико-переводного метода? Какие его достоинства и недостатки?  Какие элементы/принципы грамматико-переводного метода используются в современной лингводидактике? Какие методы конца 19 века и 20 века основываются на грамматико-переводном методе?

  Дайте характеристику смешанного метода?

  Дайте характеристику коммуникативного метода?

  Объясните главный принцип обучения по следующим методам: аудиолингвальный метод, аудиовизуальный метод, групповой метод, когнитивный метод, ситуативный метод, сугестопедический метод.

  Объясните следующие основные принципы обучения в современной школе: коммуникативная ориентация обучения, культурологический подход, гуманизация обучения, ориентация на учащегося, индивидуализация, деятельностный подход, автономное учение, применение современных ICT, использование современных учебно-методических комплексов, глобальный контекст обучения.

 • 7. Ян Амос Коменский

  Ключевые слова: Ян Амос Коменский, дидактические принципы, «Великая дидактика», «Новейший метод языков», «Открытая дверь к языкам», «Мир чувственных вещей в картинках», «Школа-игра»

  Информацию можно найти, например, в следующих источниках: Kyrášek 1970

   

  Каково значение Яна Амоса Коменского для современной лингводидактики?

  Какие дидактические принципы Коменского используются до сих пор?

  Дайте краткую характеристику основных дидактических произведений Коменского: «Великая дидактика», «Новейший метод языков», «Открытая дверь к языкам», «Мир чувственных вещей в картинках», «Школа-игра».

 • 8. Цели обучения русскому языку в чешской образовательной среде

  Ключевые слова: цели обучения, типология целей обучения

  Информацию можно найти, например, в следующих источниках: Ščukin 2010, Akišina – Kagan 2010, Hendrich 1988, Jelínek – Purm – Veselý 2003

   

  Какие цели обучения встречаются в начальной и средней школах?

  Какие цели обучения русскому языку встречаются в начальной и средней школах?

  Приведите основную типологию целей обучения.

  Что такое коммуникативная цель?

 • 9. Дидактические принципы в обучении иностранным языкам

  Ключевые слова: дидактические принципы, методические принципы, лингвистические принципы, психологические принципы

  Информацию можно найти, например, в следующих источниках: Ščukin 2010, Hendrich 1988

   

  Чем отличаются дидактические и методические принципы?

  Дайте характеристику каждого принципа в контексте обучения иностранному языку.

   

  Задания:

  9А: К каждому принципу приведите конкретный пример его реализации при обучении русскому языку.

 • 10. Учёт родного языка в обучении русскому языку в чешской среде

  Ключевые слова: первый иностранный язык, второй иностранный язык, родной язык, родная культура, трансфер, интерференция, транспозиция

  Информацию можно найти, например, в следующих источниках: Rozboudová – Konečný 2018, Hendrich 1988, Veselý 1985, Jelínek – Purm – Veselý 2003, Jelínek et al. 1992

   

  Как влияет родной язык на усвоение иностранного?

  Как влияет знание первого иностранного языка на усвоение второго иностранного?

  Объясните следующие понятия: межъязыковая интерференция/транспозиция, внутриязыковая интерференция/транспозиция и межкультурная интерференция/транспозиция.

  Что такое эксплицитный и имплицитный подходы к учёту родного языка? Как это проявляется в учебниках по русскому языку?

   

  Задания:

  10А) К каждому языковому средству придумайте по 2 примера положительного трансфера чешского языка и 2 примера отрицательного трансфера чешского языка.

  10Б) Придумайте по 2 примера внутриязыковой транспозиции и внутриязыковой интерференции.

  10В) Придумайте по 2 примера межкультурной транспозиции и межкультурной интерференции.