Topic outline

 • General

 • Anotace

  Předmět je určen studentům se zájmem o ruský jazyk a kulturu na úrovni začátečník nebo „falešný“ začátečník. Student si na základě učebnice pro úroveň A1-A2 dle SERRJ a doplňkových materiálů osvojí základní komunikační situace, ve kterých bude zdokonalovat řečové dovednosti a jazykové prostředky. Stranou nezůstane ani oblast reálií a interkulturních vztahů v kontextu životní zkušenosti studenta. Evaluace kurzu směřuje k úrovni A1 či A2.1, která bude ověřena testem.

  Témata:

  Как вас зовут?

  Познакомьтесь

  Вы говорите по-русски?

  В гостях

  Семья

  Профессия

  Свободное время

  Увлечения

 • Podmínky zakončení předmětu

  Podmínkou pro získání zápočtu je plnění zadaných ústních i písemných úkolů, splnění průběžných testů minimálně na 70% a splnění závěrečného testu (minimálně na 70%). Na každý test bude vypsán 1 řádný a 1 opravný termín.

 • Literatura

  BALCAR, M. Ruská gramatika v kostce. Praha : Leda, 1999. ISBN 80-85927-56-X.

  JELÍNEK, S. a kol. Raduga po-novomu 1. Plzeň : Fraus, 2007. (učebnice, pracovní sešit, příručka učitele)

  VALOVA, Liudmila, Varvara GOLOVATINA a Milena RYKOVSKÁ. Tvoj šans A1: ruština pro střední a jazykové školy : učebnice s integrovaným pracovním sešitem. Plzeň: Fraus, 2018. ISBN 978-80-7489-423-7.

  Doporučená literatura:

  ŽOFKOVÁ, H. a kol. Pojechali: Čítanka 1. Úvaly : Albra, 2009. ISBN 978-80-7361-060-9.

  BELYNTSEVA, O. a kol. Učebnice současné ruštiny 1. díl. Brno : Computer Press, 2009. ISBN 978-80-251-2442-0.

  NEKOLOVÁ, V. a kol. Ruština pro samouky. 2. vyd. Voznice : Leda, 2007. ISBN 978-80-7335-112-0.

  Vzorové testy:

  Vzorové testy jsou k dispozici v příručce učitele k učebnici JELÍNEK, S. a kol. Raduga po-novomu 1. Plzeň : Fraus, 2007.

 • Как вас зовут?

  Cíl kapitoly: Základní pravidla ruské výslovnosti. Základní typy ruské věty. Azbuka. Představení.

  Klíčová slova: písmena, azbuka, hlásky, redukce samohlásek, ruský přízvuk, Как тебя зовут? Меня зовут…

  Orientační čas na prostudování pro kombinované studium: 45 minut

  Výklad materiálu viz JELÍNEK, S. a kol. Raduga po-novomu 1. Plzeň : Fraus, 2007: učebnice s.  6-15 pracovní sešit s. 3-9 

  Kontrolní úlohy a zadání:

  1) Představte se.

  2) Představte druhou osobu.

  3) Sestavte dialog, v němž se sznámíte s druhou osobou.

  Klíč ke cvičením z učebnice a PS v příručce učitele.
  K nácviku poslechu, čtení a výslovnosti se doporučuje využít nahrávku k učebnímu souboru.

  Odevzdat ke kontrole cvičení z PS: s. 9/12.

 • Приветствие, прощание

  Cíl kapitoly: Seznámení, řečová etiketa

  Klíčová slova: seznámení, pozdravy, základní zdvořilostní fráze

  Orientační čas na prostudování pro kombinované studium: 45 minut

  Výklad materiálu viz JELÍNEK, S. a kol. Raduga po-novomu 1. Plzeň: Fraus, 2007: učebnice s. 16-21, pracovní sešit s.10-12.

  Kontrolní úlohy a zadání:

  1) Jaké pozdravy znáte? Kdy se používají?

  2) Sestavte dialog při seznámení se základními zdvořilostními frázemi. Zeptejte se, jak se  váš komunikační partner jmenuje, odkud je, jak se má.

  Klíč ke cvičením z učebnice a PS v příručce učitele.
  Nácvik fonetických jevů podle nahrávky k lekci.

 • Познакомьтесь!

  Cíl kapitoly: Seznámení. Oslovení. Intonace tázacích a oznamovacích vět IK-1,2,3.

  Klíčová slova: intonace, tázací věta, oznamovací věta, řečová etiketa, seznámení

  Orientační čas na prostudování pro kombinované studium: 45 minut

  Výklad materiálu viz JELÍNEK, S. a kol. Raduga po-novomu 1. Plzeň : Fraus, 2007: učebnice s.  22- 31,  pracovní sešit s. 13-21.

  Kontrolní úlohy a zadání:

  1) Jaké pozdravy znáte? Které pozdravy se užívají při vykání a tykání?

  2) Jak oslovujeme v ruském jazyce? Jaký se odlišuje oslovení osoby vzhledem k jejich vzájemnému vztahu? Jak oslovíte svého kamaráda, spolužáka, učitele, žáka, nadřízeného, kolegu?

  3) Sestavte dialog, v němž se seznámíte s novým kamarádem / s novým kolegou. Dbejte na správnost užití formy vykání a tykání.

  4) Představte svého kamaráda/kolegu třetí osobě.

  5) Domluvte si schůzku.

  Klíč ke cvičením z učebnice a PS v příručce učitele.


  Odevzdat ke kontrole cvičení 16 a 18 v PS na s. 20

 • Вы говорите по-русски?

  Cíl kapitoly: Vyjádření národnosti, cizí jazyky, číslovky 2,3,4 a počítaný předmět.

  Klíčová slova: číslovky, počítaný předmět, cizí jazyky, národnost

  Orientační čas na prostudování pro kombinované studium: 45 minut

  Výklad materiálu viz JELÍNEK, S. a kol. Raduga po-novomu 1. Plzeň : Fraus, 2007: učebnice s.  32-38, 44-46,  pracovní sešit s. 22-25.

  Kontrolní úlohy a zadání:

  1) Zeptejte se kamaráda/žáka, odkud je.

  2) Zeptejte se kamaráda/žáka/rodiče vašeho žáka, jaké jazyky zná, jak spolu můžete mluvit.

  Klíč ke cvičením z učebnice a PS v příručce učitele.


 • Встреча

  Cíl kapitoly: Pozvání, poděkování, omluva, časování pravidelných sloves, zápor u sloves

  Klíčová slova: časování pravidelných sloves, zápor, řečová etiketa

  Orientační čas na prostudování pro kombinované studium: 45 minut

  Výklad materiálu JELÍNEK, S. a kol. Raduga po-novomu 1. Plzeň: Fraus, 2007: učebnice s. 38-49, pracovní sešit s. 26-32.

  Kontrolní úlohy a zadání:

  1) Pozvěte přítele na setkání (do restaurace/kavárny atd.). Domluvte si schůzku s kolegou/s rodičem žáka.

  2) Poděkujte za pozvání, vyjádřete své stanovisko, zda pozvání přijímáte či nikoli.

  Klíč ke cvičením z učebnice a PS v příručce učitele.

  Odevzdat ke kontrole: 1) Napište pozvánku na oslavu. 2) Napište reakci na pozvánku na oslavu.

 • В гостях

  Cíl kapitoly: Pozvání na návštěvu. Časování dalších sloves. 1.-3. pád podstatných jmen a osobních zájmen. Intonace zvolacích vět.

  Klíčová slova: pozvání, návštěva, časování, slovesa звонить, быть, учить, посмотреть, podstatná jména, osobní zájmena

  Orientační čas na prostudování pro kombinované studium: 45 minut

  Výklad materiálu viz JELÍNEK, S. a kol. Raduga po-novomu 1. Plzeň : Fraus, 2007: učebnice s. 50-65,   pracovní sešit s.33-40.

  Kontrolní úlohy a zadání:

  1) Sestavte dialog, v němž zvete přítele na návštěvu.

  2) Zdvořile přijměte nebo odmítněte pozvání. Užijte vhodné zdvořilostní fráze.

  3) Vysvětlete, kde bydlíte, jak se k vám kamarád dostane.

  4) Řekněte, jaké tradiční ruské pokrmy znáte.

  5) Řekněte, jaký dárek přinesete na návštěvu svému hostiteli. Jaké jsou zvyky v ruské kultuře?

  Klíč ke cvičením z učebnice a PS v příručce učitele.


  Odevzdat ke kontrole

  1) cv. ze strany 40 a překlad viz příloha,

  2) napište písemně pozvánku na návštěvu,

  3) písemně reagujte na pozvánku na návštěvu.

 • Семья

  Cíl kapitoly: Rodina a rodinní příslušníci. 1. a 4. pád přivlastňovacích zájmen. Časování sloves работать, учиться.

  Klíčová slova: časování sloves работать, учиться, přivlastňovací zájmena

  Orientační čas na prostudování pro kombinované studium: 45 minut

  Výklad materiálu viz JELÍNEK, S. a kol. Raduga po-novomu 1. Plzeň : Fraus, 2007: učebnice, s. 66-79 a pracovní sešit s. 42-48.

  Kontrolní úlohy a zadání:

  1) Stručně pohovořte o své rodině, jak se kdo jmenuje, kde studuje nebo pracuje apod.

  2) Sestavte dialog. Představte svému přiteli členy své rodiny.

  Klíč ke cvičením z učebnice a PS v příručce učitele.

  Odevzdat ke kontrole sloh na téma moje rodina v rozsahu cca 50 slov.

 • Учёба и профессия

  Cíl kapitoly: Studium. Povolání. Vyjádření postoje. 7.pád sg. podstatných jmen. Slovesa хотеть, нравиться, интересовать.

  Klíčová slova: профессия, časování slovesa хотеть, нравиться, интересовать.

  Orientační čas na prostudování pro kombinované studium: 45 minut

  Výklad materiálu viz JELÍNEK, S. a kol. Raduga po-novomu 1. Plzeň : Fraus, 2007: učebnice s. 80-93 a pracovní sešit s. 49-56.

  Kontrolní úlohy a zadání:

  1) V jakých školách se lze vzdělávat? Které školy jste absolvoval/a?

  2) Jaké profese znáte? Které považujete za zajímavé?

  3) Jakou profesi byste chtěli vykonávat a proč? Jaké byly vaše vysvěné profese v minulosti.

  4) Vyjádřete, jaké je profese členů vaší rodiny, kde pracují/studují.

  5) Vyjádřete svůj postoj k profesi učitele, co se vám na této profesi líbí či nelíbí.

  Klíč ke cvičením z učebnice a PS v příručce učitele.

  Odevzdat ke kontrole cv. 14 na s. 56 z pracovního sešitu (min. 6 vět).

 • Свободное время

  Cíl kapitoly: Volný čas a zábava. Slovesa se skupinou hlásek ова/ева. Zvratná slovesa. Slovesa se změnou kmenové souhlásky - typ писать, ходить. Vazby se slovesem играть.

  Klíčová slova: volný čas, časování sloves, заниматься, увлекаться, свободное время, играть

  Orientační čas na prostudování pro kombinované studium: 45 minut

  Výklad materiálu viz JELÍNEK, S. a kol. Raduga po-novomu 1. Plzeň: Fraus, 2007: učebnice s. 95-111 a pracovní sešit s. 57-64.

  Kontrolní úlohy a zadání:

  1) Sestavte dialog, v němž si domluvíte společnou činnost.

  2) Sestavte dialog, v němž pozvete přítele do kina/divadla.

  Klíč ke cvičením z učebnice a PS v příručce učitele.

   Odevzdat ke kontrole

  1) překlad PS s. 61/12,

  2) PS s. 63/ 14c)

 • Увлечения

  Cíl kapitoly: Koníčky. Slovesa se změnou kmenové souhlásky. Skloňování osobních zájmen.

  Klíčová slova: koníčky a volný čas, возвратные глаголы, глаголы с чередованием в основе

  Orientační čas na prostudování pro kombinované studium: 45 minut

  Výklad materiálu viz JELÍNEK, S. a kol. Raduga po-novomu 1. Plzeň: Fraus, 2007: učebnice s. 112-128 a pracovní sešit s. 65-72.

  Kontrolní úlohy a zadání:

  1) Vyjádřete, co děláte ve volném čase nebo čím byste se chtěli ve volném čase zabývat.

  2) Vyjádřete svůj názor. Jaké jsou typické koníčky současných žáků základní a střední školy? Jak tráví svůj volný čas.

  Klíč ke cvičením z učebnice a PS v příručce učitele.

   Odevzdat ke kontrole:

  1) Napište sloh v rozsahu cca 50 slov o tom, jak současné děti a mládež tráví volný čas.

  2) Napište anonci pro žáky základní školy (2. stupeň), v níž budete žákům nabízet volnočasovou aktivitu/kroužek. Popište, co budete dělat, kdy se bude konat atd.