Topic outline

 • General

  Vítejte v kurzu "Prevence syndromu vyhoření".

  Předmět se věnuje profesní náročnosti a výskytu stresu v učitelství. Učitelství coby pomáhající profese vykazuje vysokou míru zátěže a stresu, který může při dlouhodobé silné expozici vést ke vzniku syndromu vyhoření. Cílem předmětu proto je seznámit vás jednak se stresory přítomnými v učitelství, s profesními nároky a dilematy a jednak s možnostmi jejich úspěšného zvládání a řešení, a to na úrovni jednotlivců, škol i resortu. V předmětu vám nabídneme jak teoretické a empirické poznatky o učitelském stresu a syndromu vyhoření, tak příležitosti k poznání vlastních slabin při zvládání profesní náročnosti a k praktickému nácviku efektivních strategií.

  Předmět bude tvořen 5-6 setkáními, které se budou rovnoměrně věnovat představeným třem blokům. Ke každému setkání studující budou mít prostřednictvím platformy Moodle zadánu odbornou četbu a úkol praktického charakteru. Na setkání budou systematizovány teoretické a empirické poznatky o tématu a zejména prezentovány a diskutovány praktické úkoly.

  Předmět zahrnuje tři základní bloky: 1. Stres a zdroje stresu v učitelství; 2. Zvládání stresu; 3. Prevence syndromu vyhoření.

  Doufáme, že pro vás kurz bude zajímavou příležitostí k prohloubení vašich profesních kompetencí.

 • Stres a zdroje stresu v učitelství

  V tomto bloku bude charakterizován stres a popsány jeho projevy. Stres je v kurzu uchopován prostřednictvím Hobfollovy teorie zachování zdrojů a je definován prostřednictvím narušení rovnováhy organismu. Toto pojetí bude porovnáváno s dalšími přístupy. V prvním bloku bude také pozornost věnována klasifikaci příčin učitelského a obecně pracovního stresu, které vyplývají z českých i zahraničních výzkumů. Vedle generalizujících klasifikací bude ukázána individuální povaha stresorů. Studující budou prostřednictvím autodiagnostických technik mapovat vlastní profesní zátěž. Vyústěním prvního bloku bude představení syndromu vyhoření.

 • Zvládání stresu

  V tomto druhém bloku budou představeny strategie zvládání stresu neboli copingové strategie, kterými jedinec reaguje na přítomný stres a usiluje o znovuobnovení rovnováhy organismu. Studující budou seznámeni s různými typologiemi copingových strategií a s empirickými výzkumy, které mapovaly využívané strategie zvládání učitelského stresu. Copingové strategie budou rozlišovány s ohledem na to, zda vedou k dlouhodobě úspěšnému zvládání stresu, tj. snižování jeho celkové míry. Za pomoci existujících dotazníků a dalších sebereflektujících metod budou studující vybízeni ke zmapování osobně preferovaných copingových strategií

  • Syndrom vyhoření a jeho prevence

   V tomto třetím bloku bude prezentován komplexní systém prevence učitelského vyhoření, který zahrnuje aktivity na úrovni jednotlivců, na úrovni učitelských sborů a škol a na úrovni školského systému. Pozornost bude věnována také možným intervencím v případech, kdy již došlo ke vzniku syndromu vyhoření.