Topic outline

 • General

 • Anotace

  Cílem kurzu je seznámit studenty s problematikou výuky produktivních a receptivních řečových dovedností v ruském jazyce v kontextu výuky ruštiny v českém školním prostředí. Důraz je kladen především na utváření praktických dovedností studentů efektivního využívání jednotlivých technik, které vedou k formování dovedností v samostatném ústním a písemném projevu žáků v ruském jazyce na základních a středních školách. 1. Druhy řečové činnosti, vztahy mezi jednotlivými řečovými dovednosti. 2. Pojetí a požadavky k řečovým dovednostem ve Společném evropském referenčním rámci pro jazyky, v Rámcových vzdělávacích programech a dalších pedagogických dokumentech. 3. Lingvistické a psychologické základy osvojování produktivních řečových dovedností. 4. Výuka ústního projevu – metodická pravidla, metodické chyby, typologie cvičení, kontrola a hodnocení ústního projevu žáků. 5. Výuka písemného projevu – metodická pravidla, metodické chyby, typologie cvičení, kontrola a hodnocení písemného projevu žáků. 6. Kontrola a hodnocení ústního a písemného projevu žáků při státní maturitní zkoušce z ruského jazyka. 7. Využití didaktických pomůcek a didaktické techniky pro rozvoj produktivních řečových dovedností. 8. Lingvistické a psychologické základy osvojování receptivních řečových dovedností. 9. Výuka poslechu s porozuměním - metodická pravidla, metodické chyby, typologie cvičení a druhy textů, kontrola a hodnocení poslechu s porozuměním. 10. Výuka čtení s porozuměním – metodická pravidla, metodické chyby, typologie cvičení a druhy textů, kontrola a hodnocení čtení s porozuměním. 11. Výběr textů pro poslech a čtení s porozuměním, práce s textem. 12. Využití didaktických pomůcek a didaktické techniky pro rozvoj receptivních řečových dovedností.

 • Požadavky ke splnění předmětu

  Viz SIS

 • Doporučená literatura

  AKIŠINA, А. А., KAGAN, О. Е. Učimsja učiť.Moskva : Russkij jazyk, 2010. ISBN 978-5-88337-044-0.

  BELJAJEVA, G. V., SIVENKO, L. S., ŠIPICO, L. V. Pišem pravil´no. 2. vyd. Moskva : Russkij jazyk – Kursy, 2011. ISBN 978-5- 88337-083-9.

  FEDOTOVA, N. L. Metodika prepodavanija russkogo jazyka kak inostrannogo. Sankt-Petěrburg : Zlatoust, 2013. ISBN 978-5-86547-684-9.

  JELÍNEK, S., PURM, R., VESELÝ, J. Didaktika ruského jazyka : vybrané kapitoly. Hradec Králové : Gaudeamus, 2003.  ISBN 80-7041-174-0.

  LEONŤJEV, A. A. Metodika. Moskva : Russkij jazyk, 1988. ISBN 80-200-00057-2.

  RADA EVROPY. Společný evropský referenční rámec pro jazyky. Olomouc : Univerzita Palackého, 2002. ISBN 80-244-0404-4.

  ROZBOUDOVÁ. L. Sovremennaja didaktika russkogo jazyka kak vtorogo inostrannogo: rečevyje umenija. Praha : Karolinum, 2020. ISBN978-80-246-4635-0.

  ROZANOVA, S. P. Prepodavateljam RKI. Sto sorok cem poleznych voprosov. Moskva : Flinta, 2015. ISBN 978-5-9765-2043-1.

  ŠČUKIN, A. N. Metodika prepodavanija russkogo jazyka kak inostrannogo. 2. vyd. Moskva : Vysšaja škola, 2010. ISBN 978-5-06-006231-1.

  ŠIBKO, N. L. Obščije voprosy metodiki prepodavanija russkogo jazyka kak inostrannogo. Sankt-Peterburg : Zlatoust, 2014. ISBN 978-5-86547-736-5.

 • 1. Виды речевой деятельности, отношения между речевыми умениями

  Ключевые слова: речевые умения, коммуникативная компетенция

  Информацию можно найти, например, в следующих источниках: Rozboudová 2020, Akišina – Kagan 2010, Purm – Jelínek – Veselý 2003

  Назовите отдельные речевые умения. Чем они характеризуются?

  Какова роль отдельных речевых умений при обучении русскому языку в начальной и средней школах?

  Какова их связь с коммуникативной компетенцией?

  Каковы взаимоотношения между отдельными речевыми умениями? Как можно эти взаимоотношения использовать на занятиях по русскому языку?

 • 2. Требования к овладению речевыми умениями, установленные в куррикулумных документах

  Ключевые слова: речевые умения, коммуникативная компетенция, куррикулумные документы

  Информацию можно найти, например, в следующих источниках: SERRJ, RVP ZV, RVP G, Katalog požadavků zkoušek společné části maturitní zkoušky

   

  Проанализируйте отдельные куррикулумные документы  и скажите, каковы требования к овладению отдельными речевыми умениями.

  Спопоставьте требования, указанные в RVP ZV и RVP G. Сопоставьте каждое речевое умение.

 • 3. Лингвистические и психологические основы обучения продуктивным речевым умениям

  Ключевые слова: продуктивные речевые умения, говорение, письмо, процесс порождения устной и письменной речи

  Информацию можно найти, например, в следующих источниках: Rozboudová 2020, Akišina – Kagan 2010, Purm – Jelínek – Veselý 2003, Hendrich 1988

   

  Говорение

   А) Говорение как речевое умение

  Каково значение говорения на иностранном/русском языке в жизни человека?

  Каково значение говорения на иностранном языке при обучении иностранному языку?

  Что это говорение как речевое умение? Как вы понимаете, если скажем, что человек умеет говорить на русском языке?

   

  Б) Необходимые знания и умения

  Какими частичными умениями необходимо владеть, чтобы человек мог говорить на иностранном языке?

  Какой языковой материал нужен для компетенции говорить на русском языке на определённых уровнях владения? Какой языковой материал нужен при говорении на уровне А1? Какой на уровне В1? Сопоставьте эти два уровня с точки зрения необходимого языкового материала.

  Что такое умение компенсации? Зачем она нужна ученикам?

   

  В) Психологическая основа

  Чем отличается говорение на родном и на иностранном языках?

  Чем отличается процесс речепорождения на родном и на иностранном языках?

  Какие затруднения могут возникать в коммуникации на иностранном языке (в сопоставлении с родным языком)? По каким причинам с точки зрения продукции и перцепции возникают недорозумения в коммуникации?

  Какую роль играет подходящий стимул для говорения на занятиях?

   

  Письмо

  Г) Письмо как речевое умение

  Каково значение письма на родном/иностранном языке в жизни человека?

  Каково значение письма на иностранном языке при обучении иностранному языку?

  Что это письмо как речевое умение? Как вы понимаете, если скажем, что человек умеет писать на русском языке?

  Что могут писать ученики на иностранном языке в реальной жизни? Что пишут ученики в реальной жизни на родном языке?

  Когда начинать с обучением письму на уроках русского языка?

   

  Д) Необходимые знания и умения

  Какими частичными умениями необходимо владеть, чтобы человек мог писать на иностранном языке?

  Какой языковой материал нужен для компетенции писать на русском языке на определённых уровнях владения? Какой языковой материал нужен при письме на уровне А1? Какой на уровне В1? Сопоставьте эти два уровня с точки зрения необходимого языкового материала.

   

  Е) Психологическая основа

  Чем отличается письмо на родном и на иностранном языках?

  Чем отличается процесс порождения письма на родном и на иностранном языках?

  Какую роль играет подходящий стимул для письма на занятиях?

  Сопоставьте, какую роль играет сознательность при продукции устной и письменной речи.

   

  Ж) Задания по говорению и письму

  1. Сформулируйте реальные стумулы говорения на иностранном языке ученика 7 класса начальной школы (13 лет) и 3 класса средней школы (18 лет). О чём они реально могут разговаривать?

  2. Сформулируйте реальные стумулы письма на иностранном языке ученика 7 класса начальной школы (13 лет) и 3 класса средней школы (18 лет). Что они реально могут писать?

  3. Сформулируйте учебные стимулы говорения по следующим темам (к каждой теме мин. 4 стимула):

  Хобби

  Учёба и школа

  Город, где я живу или учусь

  Одежда и мода

  4. Сформулируйте учебные стимулы письма по следующим темам (к каждой теме мин. 2 стимула):

  Семья

  Свободное время

  Путешествия

  Покупки

 • 4. Обучение говорению

  Ключевые слова: говорение, методические правила, упражнения

  Информацию можно найти, например, в следующих источниках: Rozboudová 2020, Akišina – Kagan 2010, Purm – Jelínek – Veselý 2003, Hendrich 1988

   

  А) Методические правила

  Что является целью обучения говорению?

  Как должны ученики говорить на русском языке? Какие черты должна иметь речь учеников? К чему они должны стремиться? Какие аспекты речи учеников являются самыми важными?

  Какие методические правила необходимо соблюдать при тренировке говорения?

  Какие организационные формы обучения считаются самыми подходящими для развития умения говорить на иностранном языке?

  Каковы правила работы в парах?

  Что такое учебная микроситуация? Назовите основные требования к микроситуациям. Приведите примеры учебных микроситуаций.

  Какую роль при обучении говорению играет преподаватель? Как он должен вести себя? Что он должен делать на уроке?

  Надо ли на уроках развивать способность учеников вести диалог и монолог? Зачем заниматься на занятиях формированием обеих форм речи? Какая форма важнее, по-вашему?

   

  Б) Последовательность работы при обучении говорению

  Назовите фазы тренировки устной речи учеников.

  Зачем нужна тематическая, ситуативная и лексико-грамматическая подготовка? Как она должна выглядеть. Приведите конкретные примеры.

  Необходимо ли заниматься анализом или переводом предлагаемого текста? Если да, тогда в каких случаях. Обоснуйте своё мнение.

  Надо ли заучивать текст наизусть?

  Чем отличается репродуцированный текст от собственной продукции ученика? Почему важны оба вида работы?

   

  В) Типология упражнений по развитию говорения

  Приведите основную типологию упражнений по развитию говорения и приведите примеры конкретных заданий, развивающих умение говорить. Подумайте о достоинствах и недостатках отдельных заданий, а также о том, с какой целью они предлагаются и в какой фазе обучения следует их предлагать.

  Какова связь тренировки говорения и отработки отдельных языковых средств?

  Какую роль играют языковые игры при обучении говорению?

   

  Г) Контроль и оценка говорения учеников

  Как должен преподаватель контролировать подготовку к говорению учеников на уроках? Как он должен при этом вести себя?

  Как следует оценивать устную речь учеников? Какие аспекты речи надо учитывать? Назовите основные критерии оценки устной речи ученика? Какие критерии вы считаете самыми важными и почему?

  Как работать с ошибками в речи ученика? Когда их исправлять? Можно ли ученика перебивать? Какие ошибки следует исправлять? Надо ли исправлять все ошибки?

   

  Д) Задания

  1. Проанализируйте УМК и найдите конкретные задания по развитию умения говорить? Приведите их конкретно, обсудите их цели, достоинства и недостатки.

  2. Составьте планы уроков, развивающие умение говорить по следующим темам. Используйте различные типы упражнений, обращайте внимание на мотивацию к выполнению заданий учениками.

  Свободное время – для уровня А1

  Школа и работа – для уровня А1

  Путешествия и транспорт – для уровня А2

  Внешность и характер человека – для уровня А2

  Покупки – для уровня В1

  Культурная жизнь  – для уровня В1

 • 5. Обучение письму

  Ключевые слова: письмо, методические правила, упражнения

  Информацию можно найти, например, в следующих источниках: Rozboudová 2020, Akišina – Kagan 2010, Purm – Jelínek – Veselý 2003, Hendrich 1988

   

  А) Методические правила

  Что является целью обучения письму?

  Как должны ученики писать на русском языке? Какие аспекты письменных текстов учеников являются самыми важными?

  Надо ли учить писать письменные русские буквы?

  Надо ли учить писать печатные русские буквы?

  Какие методические правила необходимо соблюдать при тренировке письма?

  Надо ли учить учеников работать со словарями, справочниками, корпусами?

  Какую роль играет творческий аспект в обучении письму?

  Какую роль играют диктанты?

  Надо ли обращать внимание на почерк учеников?

  Где должны ученики писать свои тексты? На занятиях или дома? Какие плюсы и минусы обоих вариантов можно назвать?

  Надо ли включать письмо в экзамены?

  Какими жанрами письма следует заниматься на уровне А1 и на уровне В1?

   

  Б) Типы упражнений

  Приведите основную типологию упражнений по развитию письма и приведите примеры конкретных заданий, развивающих умение писать. Подумайте о достоинствах и недостатках отдельных заданий, а также о том, с какой целью они предлагаются и в какой фазе обучения следует их предлагать.

  Какова связь тренировки письма и отработки отдельных языковых средств?

  Какие фотографии или картинки можно использовать в качестве стимула письма. Какие задания можно задавать на основе фотографии или картинки?

   

  В) Контроль и оценка письма учеников

  Как следует оценивать письменные тексты учеников? Какие аспекты надо учитывать? Назовите основные критерии оценки письменной речи ученика? Какие критерии вы считаете самыми важными и почему?

  Как работать с ошибками ученика на письме? Надо ли исправлять все ошибки? Должен ли преподаватель писать в письменной работе ученика у отдельных ошибок их правильный вариант?

  Как должен ученик работать с исправленным текстом?

  Когда должен преподаватель возвращать исправленные письменные работы ученикам?

   

   Г) Задания

  1. Проанализируйте УМК и найдите конкретные задания по развитию умения писать? Приведите их конкретно, обсудите их цели, достоинства и недостатки.

  2. Сформулируйте задания на развитие умения писать по следующим темам. Используйте различные типы упражнений, обращайте внимание на мотивацию к выполнению заданий учениками. Формулируйте точно, о чём следует писать, какой жанр требуется и укажите нужное количество слов.

  День рождения – для уровня А1

  Жильё – для уровня А1

  Питание – для уровня А2

  Путешествия – для уровня А2

  Работа – для уровня В1

  Услуги – для уровня В1

   3. Сформулируйте задания на развитие умения писать для уровня В1 по следующим жанрам. Задания формулируйте с указанием конкретных пунктов, о чём следует писать.

  Личное письмо или мейл – Приглашение

  Мотивационное письмо

  Простое деловое письмо – жалоба

  Описание

  4. Сформулируйте одно задание на развитие умения писать на основе фотографии как стумула –для уровня А2.

  5. Сформулируйте одно задание на развитие умения писать на основе фотографии как стумула –для уровня В1.

 • 6. Контроль и оценка говорения и письма на экзаменах на аттестат зрелости

  Ключевые слова: говорение, письмо, контроль, оценка, критерии оценки, экзамен на аттестат зрелости

  Информацию можно найти, например, в следующих источниках: Rozboudová 2020, Katalog požadavků společné části maturitní zkoušky – ruský jazyk

  Проанализируйте требования к экзаменам совместной части государственного экзамена на аттестат зрелости по русскому языку.

  Каковы требования к говорению и письму?

  Каковы критерии оценки?

 • 7. Использование дидактических средств для развития продуктивных речевых умений

  Ключевые слова: говорение, письмо, дидактические средства, ИКТ, визуальные, аудиовизуальные средства

  Информацию можно найти, например, в следующих источниках: Akišina – Kagan 2010, Fedotova 2013, Ščukin, 2010

  Назовите отдельные дидактические средства.

  Назовите типологию  аудиовизуальных средств.

  Как можно использовать отдельные виды визуальных средств для развития говорения или письма?

  Какие визуальные средства имеют потенциал мотивировать учащихся к говорению? Какие визуальные средства предлагать учащимся?

  Какие аудиовизуальные средства имеют потенциал мотивировать учащихся к говорению? Какие аудиовизуальные средства предлагать учащимся?

  Как работать с видео с точки зрения продуктивных речевых умений?

  Какие аспекты аутентичных материалов, доступных в Интернете, необходимо учитывать?

 • 8. Лингвистические и психологические основы обучения рецептивным речевым умениям

  Ключевые слова: рецептивные речевые умения, аудирование, чтение, процесс восприятия устной и письменной речи

  Информацию можно найти, например, в следующих источниках: Rozboudová 2020, Akišina – Kagan 2010, Purm – Jelínek – Veselý 2003, Hendrich 1988

   

  Аудирование

  А) Аудирование как речевое умение

  Каково значение аудирования на иностранном языке в коммуникации?

  Каково значение аудирования на иностранном языке при обучении иностранному языку?

  Что это аудирование как речевое умение?

  Каково отношение аудирования к другим речевым умениям?

  Какими частичными умениями необходимо владеть, чтобы человек понимал на иностранном языке?

   

  Б) Виды аудирования

  Назовите отдельные виды аудирования, дайте их основную характеристику и объясните их значение в реальной и учебной коммуникации.

  Что такое прямое и опосредованное аудирование на занятиях? Какого их значение?

   

  В) Психологическая основа

  Чем отличается процесс аудирования на родном и на иностранном языках? Приведите отдельные фазы процесса аудирования, объясните их и сопоставьте их в коммуникации на родном и иностранном языках.

  Какие затруднения при аудировании могут возникать в коммуникации на иностранном языке (в сопоставлении с родным языком)? По каким причинам возникают недорозумения в коммуникации на любом иностранном языке? Почему человек может не понимать речь своего собеседника на иностранном языке?

  Какую роль играет при аудировании близкородственность чешского и русского языков? Помогает ли чешский язык в понимании русской речи? Если да, в каком смысле?

  Приведите конкретные примеры языковых явлений русского языка, которые затрудняют понимание русской речи чехами?

  Какую роль играют невербальные  средства коммуникации? Приведите конкретные факторы, которые прямо влияют на понимание речи на иностранном языке?

   

  Чтение

  Г) Чтение как речевое умение

  Каково значение чтения на иностранном языке в коммуникации?

  Каково значение чтения на иностранном языке при обучении иностранному языку?

  Каковы цели чтения на родном и иностранном языках?

  Что это чтение как речевое умение? Как вы понимаете, если скажем, что ученик умеет читать на иностранном языке?

  Каково отношение чтения к другим речевым умениям?

  Какими частичными умениями необходимо владеть, чтобы человек понимал письменные тексты на иностранном языке?

  Что такое умение догадки, прогнозирования текста и работы со словарём? Какого практическое значение этих умений в коммуникации на иностранном языке?

   

  Д) Виды чтения

  Назовите отдельные типы чтения по разным типологиям, дайте их основную характеристику и объясните их значение в реальной и учебной коммуникации.

   

  Е) Психологическая основа

  Чем отличается процесс чтения на родном и на иностранном языках? Приведите отдельные фазы процесса чтения, объясните их и сопоставьте их в коммуникации на родном и иностранном языках.

  Какие затруднения при чтении могут возникать в коммуникации на иностранном языке (в сопоставлении с родным языком)? Почему человек может не понимать письменный текст на иностранном языке?

  Какую роль играет при чтении близкородственность чешского и русского языков? Помогает ли чешский язык в понимании русских текстов? Если да, в каком смысле?

 • 9. Обучение аудированию

  Ключевые слова: аудирование, методические правила, упражнения

  Информацию можно найти, например, в следующих источниках: Rozboudová 2020, Akišina – Kagan 2010, Purm – Jelínek – Veselý 2003, Hendrich 1988

   

  А) Методические правила

  Что является целью обучения аудированию?

  Какие методические правила необходимо соблюдать при тренировке аудирования?

  Нужна ли тематическая, ситуативная и лексико-грамматическая подготовка перед аудированием? Если да, как она должна выглядеть. Приведите конкретные примеры.

  Необходимо ли заниматься анализом или переводом прослушанного текста? Если да, тогда в каких случаях. Обоснуйте своё мнение.

  Влияет ли качество речи преподавателя на умение учеников слушать и понимать русскую речь?

  Какова связь между способностью правильно произносить и способностью слушать и понимать на иностранном языке?

  Какую роль играет чтение вслух?

  Какую роль играет визуальная опора?

   

  Б) Типология упрежнений по развитию аудирования

  Приведите основную типологию упражнений по развитию аудирования и приведите примеры конкретных заданий, развивающих умение слушать и понимать русскую речь. Подумайте о достоинствах и недостатках отдельных заданий, а также о том, с какой целью они предлагаются и в какой фазе обучения следует их предлагать.

  Какова связь тренировки аудирования и отработки отдельных языковых средств?

  Какую роль при тренировке аудирования играют языковые упражнения, которые выполняются в устной форме?

   

  В) Контроль и оценка аудирования учеников

  Как следует контролировать и оценивать умение слушать и понимать? Какие аспекты надо учитывать? Назовите основные критерии оценки аудирования.  Какие критерии вы считаете самыми важными и почему?

   

  Г) Задания

  1. Проанализируйте весь том любого УМК и найдите конкретные тексты и задания по развитию аудирования? Приведите их конкретно, обсудите их цели, достоинства и недостатки.

  2. Составьте планы уроков, развивающие аудирование, по следующим темам. Используйте различные тексты и типы упражнений, обращайте внимание на мотивацию к выполнению заданий учениками, а также на выход в речь учеников. При подготовке соблюдайте привила предтекстовой, притекстовой и послетекстовой работы – см. главу Работа с текстом.  Тексты необходитмо сдавать с их аудиозаписью.

  Знакомство – для уровня А1

  Каникулы – для уровня А1

  Природа и погода – для уровня А2

  Здоровье – для уровня А2

  Города России – для уровня Б1

  Работа и профессия – для уровня Б1

  3. Составьте 2 плана уроков, развивающие аудирование с визуальной опорой, для любого уровня по любым темам. Обращайте внимание на мотивацию к выполнению заданий учениками, а также на выход в речь учеников. При подготовке соблюдайте привила предтекстовой, притекстовой и послетекстовой работы – см. главу Работа с текстом.  Тексты необходитмо сдавать с их аудиозаписью.

 • 10. Обучение чтению

  Ключевые слова: чтение, методические правила, упражнения

  Информацию можно найти, например, в следующих источниках: Rozboudová 2020, Akišina – Kagan 2010, Purm – Jelínek – Veselý 2003, Hendrich 1988

   

  А) Методические правила  

  Что является целью обучения чтению?

  Какие методические правила необходимо соблюдать при тренировке чтения?

  В чем заключается техника чтения и техника понимания текстов? Дайте характеристику  этих составных частей чтения, объясните их значение на занятиях и приведите основные стратегии их формирования.

  Как долго следует работать над техникой чтения?

  Нужна ли тематическая, ситуативная и лексико-грамматическая подготовка перед чтением? Если да, как она должна выглядеть. Приведите конкретные примеры.

  Необходимо ли заниматься анализом или переводом прочитанного текста? Если да, тогда в каких случаях. Обоснуйте своё мнение.

  Какую роль играет чтение вслух?

  Какую роль играет визуальная опора?

  Какую роль играет домашнее чтение учеников?

  Какую роль играют фоновые знания учеников?

  Какую роль играет пассивный словарный запас учеников?

  Какую роль играют знания словообразования?

   

  Б) Типология упрежнений по развитию чтения

  Приведите основную типологию упражнений по развитию чтения и приведите примеры конкретных заданий, развивающих умение читать русские тексты. Подумайте о достоинствах и недостатках отдельных заданий, а также о том, с какой целью они предлагаются и в какой фазе обучения следует их предлагать.

  Какова связь тренировки чтения и отработки отдельных языковых средств?

   

  В) Контроль и оценка чтения учеников

  Как следует контролировать и оценивать умение читать? Какие аспекты надо учитывать? Назовите основные критерии оценки чтения.  Какие критерии вы считаете самыми важными и почему?

   

  Г) Задания

  1. Проанализируйте весь том любого УМК и найдите конкретные тексты и задания по развитию чтения? Приведите их конкретно, обсудите их цели, достоинства и недостатки.

  2. Проанализируйте весь том любого УМК и найдите конкретные тексты и задания по развитию чтения? Сформулируйте концепцию работы с текстом в данном УМК.

  3. Составьте планы уроков, развивающие чтение, по следующим темам. Используйте различные тексты и типы упражнений, обращайте внимание на мотивацию к выполнению заданий учениками, на тренировку разных типов чтения, а также на выход в речь учеников. При подготовке соблюдайте привила предтекстовой, притекстовой и послетекстовой работы – см. главу Работа с текстом. 

  Питание – для уровня А1

  Друзья – для уровня А1

  Культурная жизнь – для уровня А2

  Санкт-Петербург – для уровня А2

  Чехия  – для уровня Б1

  Русская природа – для уровня Б1

  4. Составьте 2 плана уроков, развивающие чтение с визуальной опорой, для любого уровня по любым темам. Обращайте внимание на мотивацию к выполнению заданий учениками, а также на выход в речь учеников. При подготовке соблюдайте привила предтекстовой, притекстовой и послетекстовой работы – см. главу Работа с текстом.

 • 11. Работа с текстом

  Ключевые слова: чтение, аудирование, текст, отбор текста, работа с текстом

  Информацию можно найти, например, в следующих источниках: Rozboudová 2020, Akišina – Kagan 2010, Purm – Jelínek – Veselý 2003, Hendrich 1988

   

  А) Отбор текстов

  Какую роль при обучении аудированию и чтению играет качество предлагаемых текстов?

  Какие тексты необходимо предлагать ученикам на занятиях? Дайте их характеристику с точки зрения их целей, характера, стилистики, тем, жанров, аутентичности,  трудности их языковых средств и т. д.

  Что такое вводный текст? Какова его функция? Как следует над этим видом текста работать?

  Надо ли пользоваться адаптированными текстами? Если да, с какой целью? Чем они отличаются от аутентичных текстов? Каковы их плюсы и минусы?

  Надо ли пользоваться художественными текстами? Если да, с какой целью? С какого уровня? Каковы их плюсы и минусы? Как их выбирать?

   

  Б) Работа с текстом

  Что является целями отдельных фаз работы с текстом (предтекстовой, притекстовой, послетекстовой)?

  Что должно быть содержанием предтекстовой фазы работы? Как долго она должна длиться? Надо ли объяснять все трудности текста?

  Какие виды заданий можно использовать в притекстовой фазе? Назовите конкретные примеры.

  Что должно быть содержанием послетекстовой фазы работы? Приведите конкретные примеры.

 • 12. Использование дидактических средств для развития рецептивных речевых умений

  Ключевые слова: аудирование, чтение, дидактические средства, ИКТ, визуальные, аудиовизуальные средства

  Информацию можно найти, например, в следующих источниках: Akišina – Kagan 2010, Fedotova 2013, Ščukin, 2010

   

  Как можно использовать отдельные виды визуальных средств для развития аудирования или чтения?

  Какие визуальные средства имеют потенциал мотивировать учащихся к аудированию или чтению?

  Какую роль могут играть визуальные средства в понимании текста?

  Как работать с видео с точки зрения аудирования? Какие трудности могут возникать?

  Каковы критерии отбора видеоматериалов для обучения на уровнях А1-В1?