Topic outline

 • General

 • Anotace

  Předmět prohlubuje znalosti a dovednosti studentů získané v dílčích lingvistických disciplínách bakalářského studijního programu, při studiu je kladen zvláštní zřetel na česko-ruské porovnávací hledisko a aplikaci poznatků do pedagogické praxe.

  Vybraná témata z ruské lexikologie.

  Vybraná témata z ruské fonetiky a fonologie.

  Vybraná témata z ruské gramatiky.

 • Požadavky na ukončení předmětu

  Pro získání zápočtu jsou stanoveny následující podmínky:

  1) aktivní účast na seminářích, tolerují se max. 3 absence za semestr

  2) včasné plnění průběžných úkolů zadávaných vyučujícím

  3) zpracování a přednesení referátu na zvolené téma, referát přednese ústně na semináře, přičemž poskytne ostatním oporu ve forme powerpointové prezentace či handoutu.

  Pro splnění zkoušky - podmínkou pro konání zkoušky je získání zápočtu.

  Zkouška je ústní. Student si vybere dvě témata z probíraných témat dle sylabu (mimo oblast, ze které měl referát k zápočtu) a připraví seznam četby, který nejpozději tři dny před zkoušku zašle zkoušejícímu.

 • Literatura

  ADAMEC, P., HRABĚ, J., JIRÁČEK, I., ŽAŽA, S. Morfologie ruštiny I. Brno : MU v Brně, 2001. ISBN 80-210-1454-7.

  ADAMEC, P., HRABĚ, J., JIRÁČEK, I., ŽAŽA, S. Morfologie ruštiny II. Brno : MU v Brně, 2003. ISBN 80-210-3145-X.

  AKIŠINA, А. А., KAGAN, О. Е. Učimsja učiť. Moskva : Russkij jazyk, 2010.

  BEZDĚK, J., KOPECKIJ, L. V. a kol. Posobije po leksikologii russkogo jazyka. Praha : SPN, 1974.

  BRANDNER, A. Seminární cvičení z morfologie ruštiny. Plzeň : Aleš Čeněk, 2005. ISBN 80-86898-69-5.

  DLOUHÝ, M., SPIRIDONOV, V. N. Texty a úkoly k jazykovému rozboru z ruštiny. Praha : UK v Praze – PedF, 1995.

  ĎUROVIČ, Ľ, GIGER, M. Paradigmatika spisovné ruštiny. Hláskosloví a tvarosloví. Praha: Karolinum, 2020. ISBN: 978-80-246-3951-2

  FLÍDROVÁ, H., ŽAŽA, S. Синтаксис русского языка в сопоставлении с чешским. Olomouc: Univerzita Palackého, 2005. ISBN 80-244-1104-0.

  FOMINA, M. I. Sovremennyj russkij jazyk. Leksikologija.  Moskva : Vysšaja škola, 1990.

  JELÍNEK, S., PURM, R., VESELÝ, J. Didaktika ruského jazyka : vybrané kapitoly. Hradec Králové : Gaudeamus, 2003. 

  KALENČUK, M. L., KASATKIN, L. L., KASATKINA, R. F. Bol'šoj orfoėpičeskij slovar' russkogo jazyka. Moskva: Ast-Press Škola, 2018. ISBN: 978-5-906971-21-0
  KASATKIN, L. L. Fonetika sovremennogo russkogo literaturnogo jazyka. Moskva: Izdatel'stvo MGU, 2003. ISBN: 5-211-04814-8

  KONEČNÝ, J. Fonetika a fonologie současného ruského jazyka: vybrané kapitoly [online]. Praha : Ústřední knihovna, Univerzita Karlova, 2017. ISBN: 978-80-88176-11-4. Dostupné z: https://publi.cz/books/463/index.html?secured=false#cover

  KONEČNÝ, J. Praktická fonetika ruského jazyka pro budoucí učitele. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2015. ISBN 978-80-7290-835-6.

  KOPECKIJ, Leontij Vasil‘jevič. Morfologija sovremennogo russkogo literaturnogo jazyka. Vyd. 2. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1981.

  KŇAZEV, S. V., POŽARICKAJA, S. K. Sovremennyj russkij literaturnyj jazyk. Fonetika. Grafika. Orfoegrafija. Orfoepija.  Moskva : Gaudeamus, 2012. ISBN 978-5-98426-101-2.

  KRYSIN, L. P. (red.) Sovremennyj russkij jazyk. Aktivnye processy na rubeže XX - XXI vekov. Moskva: Jazyki slavjanskich kul'tur, 2008. ISBN: 5-9551-0216-7
  KRYSIN, L. P. (red.) Sovremennyj russkij jazyk. Sistema - norma - uzusMoskva: Jazyki slavjanskich kul'tur, 2010. ISBN: 978-5-9551-0424-9

  LEKANT, P. A. a kol. Sovremennyj russkij literaturnyj jazyk. Moskva : AST-PRESS KNIGA, 2013. ISBN 978-5-462-01357-7.

  MAN, O. Základy lexikologie ruského jazyka. Praha : SPN. 1976.

  MŰLLEROVÁ, O. Mluvený text a jeho syntaktická výstavba. Praha: Academia, 1994. ISBN 80-200-0489-0.

  NEDOMOVÁ, Z. Tendence k analytismu v současné ruštině. Ostrava : FF OSU, 2013. ISBN 978-80-7464-257-9.

  ROZBOUDOVÁ, L., KONEČNÝ, J. Sovremennaja didaktika russkogo jazyka: jazykovyje sredstva. Praha: Karolinum, 2018.

  SOKOLOVA, A. - TRUHLÁŘOVÁ, O. - BOHÁČOVÁ, M. - FLÁDROVÁ, J. Morfologie ruštiny 1: podstatná jména, přídavná jména, zájmena [online]. 1 vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018 [cit. 2019-07-30]. Elportál. Dostupné z: <http://is.muni.cz/elportal/?id=1434541>;. ISBN 978-80-210-9183-2, 978-80-210-9184-9 (epub), 978-80-210-9186-3 (epub), 978-80-210-9188-7 (epub). ISSN 1802-128X.

  STEPANOVA, L. Současný ruský jazyk: triumf verbální svobody. Olomouc : UP v Olomouci, 2011. ISBN 978-80-244-2953-3.

  ŠANSKIJ, N. M. Leksikologija sovremennogo russkogo jazyka. Moskva : Knižnyj dom Librokom, 2014. ISBN 978-5-397-04465-3.

  ŠVEDOVA, N. J. a kol. Russkaja grammatika. Tom I. Moskva : Izdatelstvo Nauka, 1980.

  ŠVEDOVA, N. J. a kol. Russkaja grammatika. Tom II. Moskva : Izdatelstvo Nauka, 1980.

  VALGINA, N. S. Aktivnyje processy v sovremennom russkom jazyke. Moskva : Logos, 2003. ISBN 5-94010-092-9.

  ZOLOTOVA, G.A. Коммуникативные аспекты русского синтаксиса. Moskva: Nauka, 1982.

  ŽAŽA, S. Ruština a čeština v porovnávacím pohledu. Brno: FF MU, 1999. ISBN 80-210-2058-X

  ŽOFKOVÁ, H. Cvičení a úlohy z ruské lexikologie. Praha : PedF UK, 1993.

 • Лексикология и обучение лексике

  А) Семасиология

  Ключевые слова: слово, значение, сема, семема, семантика, семасиология, многозначность, полисемия, омонимия, синонимия, антонимия, паронимия

  Литература:  Bezděk – Kopeckij 1974, Man 1976, Fomina 1990, Žofková 1995

   

  Что такое слово, понятие, значение? Какова их взаимосвязь?

  Приведите примеры слов или словосочетаний к отдельным типам лексических значений:

  • По происхождению (мотивации) – основное (немотивированное) Х производное (мотивированное) значение
  • По соотнесёности с предметом – прямое Х переносное значение
  • По сочетаемости – свободное Х несвободное значение
  • По выполняемой функции – номинативное Х экспрессивно-синонимическое значение

  Что такое многозначность и омонимия? Чем они отличаются?

  Какие способы переноса значения вы знаете? Приведите примеры.

  Приведите примеры полных омонимов, омофонов, омографов, омоформ. Чем они отличаются?

  Что такое чешско-русская омонимия? Приведите примеры. Объясните, как следует работать со словами – чешско-русскими омонимами на занятиях по русскому языку?

  Что такое антонимия, синонимия и паронимия? Приведите примеры слов – антонимов, синонимов, паронимов. Как можно использовать эти парадигматические отношения при обучении русскому языку?

  Что такое анотонимическая пара? Приведите примеры. Какие антонимические должны знать учащиеся на уровнях А1 и В1?

  Что такое синонимический ряд и доминанта? Приведите примеры. Какие синонимические ряды должны знать учащиеся на уровнях А1 и В1?

   

  Б) Ономасиология

  Ключевые слова: ономасиология, наименование, слово,  словообразование, мотивированность, словообразовательный анализ, словообразовательная основа, словообразовательный формант, словообразовательный тип, словообразовательная цепочка, словообразовательное гнездо

  Литература:  Bezděk – Kopeckij 1974, Man 1976, Žofková 1995

   

  Что обозначает мотивированность (мотивация) наименований? Приведите примеры мотивированных и немотивированных слов.

  Назовите отдельные типы мотивации и приведите примеры.

  Какова словообразовательная структура мотивированных слов? Объясните её и демонстрируйте на примерах.

  Какие типы словообразовательных формантов вы знаете? Какое значение они выражают?

  Что такое словообразовательная цепочка? Приведите примеры.

  Что такое словообразовательное гнездо? Приведите примеры.

  Назовите способы образования наименований и к каждому способу приведите примеры.

  На каком уровне обучения русскому языку можно пользоваться знаниями о словообразовании наименований в русском языке?

  Как можно использовать на занятиях по русскому языку знания о словообразовании наименований?  Приведите примеры.

   

  В) Организация словарного запаса

  Ключевые слова: словарный запас, происхождение, заимствование, исконно-русская лексика, старославянизмы, общеупотребительная лексика, лексика ограниченного употребления, диалектизмы, профессионализмы, жаргонизмы, арготизмы, историзмы, архаизмы, неологизмы, функциональный стиль

  Литература: Bezděk – Kopeckij 1974, Man 1976, Žofková 1995, Фомина 1990, Шанский 2014

   

  Чем характеризуется исконно-русская лексика? Объясните периодизацию исконно-русской лексики.

  Приведите примеры индоевропеизмов, общеславянских слов, восточнославянских слов и собственно русских слов.

  Почему заимствуются слова из других языков?

  Приведите классификацию заимствованных слов по степени ассимиляции и приведите примеры.

  Из каких языков и в каких исторических эпохах заимствовались слова в русский язык? Почему? Приведите примеры.

  Назовите признаки слов иноязычного происхождения и покажите их на примерах.

  На какие признаки слов нерусского происхождения следует обращать внимание учащихся? Каковы принципы работы со словами нерусского происхождения на уроках русского языка?

  Что такое интернационализмы? Как их можно использовать на занятиях?

  Приведите классификацию лексики с точки зрения сферы её употребления и приведите примеры.

  Что такое жаргонизмы и арготизмы  и какова их функция?

  Наобходимо ли знакомить учащихся с жаргоном или разговорной лексикой? На каком уровне? В каких случаях?

  Приведите классификацию лексики с точки зрения экспрессивно-стилистической и приведите примеры.

  Приведите классификацию лексики с точки зрения её использования во времени и приведите примеры.

   

  Г) Фразеология

  Ключевые слова: фразеология, фразеологизм, фразеологические сращения, фразеологические единства, фразеологические сочетаня, фразеологические выражения

  Литература: Bezděk – Kopeckij 1974, Man 1976, Žofková 1995, Шанский 2014

   

  Что такое фразеологизм и каковы его признаки?

  Приведите способы классификации фразеологизмов.

  Объясните классификацию фразеологизмов по семантической слитности компонентов и к каждому типу (фразеологические сращения, фразеологические единства, фразеологические сочетаня, фразеологические выражения) приведите примеры.

  С какими фразеологизмами следует знакомить учащихся? На каком уровне?

   

  Д) Обучение лексике русского языка

  Ключевые слова: лескика, обучение лексике, сопоставительный анализ лексики

  Литература:  Rozboudová – Konečný 2018, Akišina – Kagan 2010, Purm – Jelínek – Veselý 2003

   

  Каково значение лексики при обучении языку?

  Сопоставьте лексику русского и чешского языков с точки зрения родственности языков. Распределите лексику с этой точки зрения и объясните какие группы вызывают трудности при обучении, каким группам следует уделять особое внимание?

  Какую роль играет межъязыковой трансфер в отношениях чешский язык – русский язык и английский язык – русский язык? Приведите примеры.

  Какую роль играет внутриязыковой трансфер? Приведите примеры.

  Зачем необходимо объяснять валентность отдельных слов?

  Что такое лексический минимум? Кто и в какой степени занимается отбором лексического минимума? Какие принципы отбора лексического минимума вы знаете? Какие лексические единицы входят в лексический минимум?

  Что помогает ученикам запоминать новую лексику?

  Каковы принципы объяснения новой лексики? Какими способами можно объяснять новую лексику на начальном или на продвинутом этапе обучения? Как следует комментировать новую лексику?

  Что такое семантизация лексики и каковы её типы? Какими способами семантизации следует пользоваться на отдельных уровнях владения языком?

  Как следует реализовать первичное закрепление новой лексики?

  Что такое систематизация лексики? Зачем она нужна? По каким принципам можно систематизировать лексику?

  Приведите типологию упражнений для тренировки лексики. К каждому типу приведите конкретные задания упражнений.

  Какие лексические ошибки допускают часто чехи при обучении русскому языку?

  Какие аспекты овладения лексикой следует оценивать?

   

  Е) Задания по лексикологии и обучении лексике

  Разработайте собственные дополнительные учебные материалы:

  • Использование антонимических пар – уровень А1-А2
  • Введение о отработка выбранного синонимического ряда – уровень В1
  • Введение о отработка чешско-русских омонимов – уровень А2
  • Семантизация или систематизация лексики на основе словообразовательных отношений – уровень А2-В1
  • Использование интернационализмов – уровень А1-А2
  • Использование фразеологизмов – уровень А2
  • Использование фразеологизмов – уровень В1
  • Тема спорт – уровень А2
  • Тема культурная жизнь – уровень В1
 • Фонетика и обучение звучащей речи

  А) Три аспекта фонетики

  Ключевые слова: артикуляция, артикуляционный аппарат, фонема, аллофон, позиция (сильная, слабая), черты фонемы (конституционные, дистинктивные)

  Литература: Konečný 2017, Князев - Пожарицкая 2012

   

  Какова разница между звуком и буквой?

  Что такое артикуляция?

  Опишите артикуляционный аппарат? Каковы артикуляционные органы активные и каковы - пассивные?

  Что такое фонема?

  Чем отличается фонема от звука речи?

  Перечислите и объясните основные функции фонемы?

  Определите сильные и слабые для гласных и согласных фонем позиции в слове.

   

  Проверить знания в тесте

   

  Б) Вокализм

  Ключевые слова: тон, струя воздуха, слогообразование, ряд, подъём, лабиализация

  Литература: Konečný 2017, Князев - Пожарицкая 2012

   

  Что такое вокализм?

  Дайте характеристику гласного звука.

  Сколько гласных фонем в русском языке?

  С помощью каких признаков определяются гласные звуки?

  Что такое вокалический треугольник?

   

  В) Консонантизм

  Ключевые слова: шум, тон, преграда, образование (способ, место), корреляция (твёрдость - мягкость, звонкость - глухость), палатализация, назализация

  Литература: Konečný 2017, Князев - Пожарицкая 2012

   

  Что такое консонантизм?

  Сколько согласных фонем в русском языке?

  Перечислите и объясните основные способы образования согласных звуков в русском языке?

  Сравните согласные звуки русского и чешского языков по месту образования? Какие звуки отличаются?

  Какие согласные звуки являются непарными по твёрдости - мягкости, по звонкости - глухости?

   

  Г) Изменения звуков в потоке речи (чередования)

  Ключевые слова: изменения: исторические, позиционные, комбинаторные

  Литература: Konečný 2017, Князев - Пожарицкая 2012

   

  Назовите позиционные изменения.

  Что такое редукция?

  Определите первую и вторую степень редукции.

  Каким звуком реализуются фонемы <а>, <о>, <'э>, <'а> в слабой позиции в разных слогах двух-, трёх- и четырёхсложных слов?

  Чем отличаются аккомодация и ассимиляция?

   

  Проверить знания в тесте

   

  Д) Просодия (супрасегментный уровень)

  Ключевые слова: просодические единицы: слог, фонетическое слово, синтагма, фраза, просодические признаки: ударение, интонация, ритмика, мелодика, интонационная конструкция (ИК)

  Литература: Konečný 2017, Князев - Пожарицкая 2012

   

  Что такое слог?

  Каковы виды слога выделяются? Чем они отличаются друг от друга?

  Что такое фонетическое слово? Какие части выделяем?

  Что такое энклиномен?

  Определите синтагму и фразу.

  Чем характеризуется русская ритмика?

  Что такое ударение? Каковы его разновидности?

  Каково по своему характеру русское словесное ударение? Назовите его основные составляющие.

  Чем отличается свободное и подвижное ударение?

  Чем отличается количественная и качественная редукция? Какие гласные звуки подвергаются качественной?

  Дайте характеристику основных движений тона в современном русском языке?

  Что такое интонация и из каких элементов она состоит?

  Опишите структуру ИК. Какие ИК согласно концепции Е. А. Брызгуновой выделяются?

   

  Проверить знания в тесте

   

  Итоговый контроль - проверьте свои знания (глава 6 - вопросы и тесты)

   

  Е) Формирование фонетической грамотности на занятиях по русскому языку

  Ключевые слова: фонетическая грамотность, подход: имплицитный, эксплицитный, интегративный, принцип цикличности, акцент

  Литература: Rozboudová - Konečný 2018, Konečný 2015, Akišina – Kagan 2010

   

  Что такое фонетическая грамотность, какие её основные положения?

  Объясните разницу между имплицитным и эксплицитным подходом к обучению звучащей речи? Какой из них применяется в УМК?

  Каковы основные черты чешского акцента в русской речи? Чем они вызваны?

  Какова роль упражнений, нацеленных на проверку фонематического слуха?

   

  Ё) Задания

  Посмотрите главу из пособия (Konečný 2015) и опишите последовательность работы над произношением отдельных звуков?

  Разработайте собственные дополнительные учебные материалы:

  • постановка сложного для чехов согласного звука - уровень А1
  • фиксация слухопроизносительных навыков для произношения сложного для чехов согласного звука - уровень А2-B1
  • комплексная работа над произношением пары по твёрдости-мягкости (кроме звуков [д-д'], [т-т'], [н-н'] - уровень А1-B1
  • комплексная работа над определённой интонацией (по выбору) - уровень A1-B1
 • Грамматика и обучение грамматике

  А) Морфология как наука

  Ключевые слова: морфема, алломорф, аффиксы, грамматическое средство, грамматическая форма, грамматическое значение, грамматическая категория, парадигма

  Литература: Kopeckij 1981, Adamec a kol. 2001

   

  Что такое морфема, какие морфемы выделяются?

  Как взаимосвязаны грамматические форма и категория?

  Что такое парадигма?

  В каких случаях используется морфонологическая транскрипция? Какова её основная цель?

  Перечислите основные грамматические средства.

   

  Б) Части речи. Падежи

  Ключевые слова: часть речи: изменяемая, неизменяемая, полнознаменательная, неполнознаманательная, прямой падеж, косвенный падеж

  Литература: Kopeckij 1981, Adamec a kol. 2001

   

  Перечислите части речи.

  Дайте основную характеристику каждой части речи.

  Какие грамматические категории выделяем у именных частей речи? Какие категории свойственны глаголу?

  Приведите основное значение каждого падежа.

  Почему в русской грамматической традиции приводится предложный падеж на последнем месте?

   

  В) Именные части речи

  Ключевые слова: существительное, прилагательное, местоимение, числительное, род, число, падеж, склонение

  Литература: Kopeckij 1981, Adamec a kol. 2001, Sokolova a kol. 2018

   

  Подробно опишите каждую именную часть речи.

  Какие лексико-грамматические разряды существительных различаются?

  Какие основные грамматические характеристики существительных?

  Как соотносится тип склонения и "образец склонения"?

  Какие разряды прилагательных выделяются? Дайте характеристику каждого из них.

  Какие формы образуются от качественных прилагательных?

  Чем отличаются краткая и полная формы прилагательных? Каково значение краткой формы?

  Опишите процесс образования степеней сравнения прилагательных. Каковы основные синтетические и аналитические способы образования?

  Что такое элятивное значение превосходной степени?

  Какова главная функция местоимений?

  Перечислите разряды местоимений?

  На что следует обратить внимание при склонении местоимений чей, чья, чьё, чьи?

  Опишите процесс образования отрицательных местоимений (в предложных и беспредложных конструкциях)

  Перечислите основные неопределённые местоимения. Какова разница в употреблении местоимений с -то и -нибудь?

  Дайте характеристику числительных.

  Какие разряды числительных выделяютя?

  Каковы правила написания мягкого знака в количественных числительных?

  Как склоняются отдельные разряды числительных?

  Какова особенность употребления существительного и прилагательного после числительных 1, 2, 3, 4, оба, обе, полтора, полторы?

  Объясните написание и функционирование числительных с компонентом пол-.

   

  Г) Глагол и атрибутивные глагольные формы

  Ключевые слова: лицо, число, время, наклонение, вид, залог, возвратность, переходность, причастие, деепричастие, глагольные основы, спряжение

  Литература: Kopeckij 1981, Adamec a kol. 2003

   

  Что такое переходность? Как эта категория выражается грамматически?

  Как выделяются основа настоящего времени, основа инфинитива и прошедшего времени? Какие формы от них образуются?

  Какие продуктивные классы глаголов выделяются? Приведите примеры каждого из них?

  Дайте характеристику 1-ого и 2-ого спряжения.

  Как соотносятся время глагола и вид?

  Опишите способ образования повелительного наклонения глаголов. Каковы основные грамматические средства?

  Что такое видовая пара?

  Что такое перфективация и имперфективация?

  Перечислите основные средства, служащие для выражения значения вида в глаголе.

  Перечислите основные глаголы движения, какова особенность этой группы глаголов?

  Определите причастие.

  Определите деепричастие.

   

  Е) Наречие

  Ключевые слова: неизменяемая часть речи, полнознаменательная часть речи, степени сравнения

  Литература: Kopeckij 1981, Adamec a kol. 2003

   

  Дайте характеристику наречия.

  Каковы основные средства образования наречия?

  Чем отличаются наречие - предикатив - модальное выражение?

   

  Ё) Неполнознаменательные части речи

  Ключевые слова: предлоги, союзы, частицы, междометия

  Литература: Kopeckij 1981, Adamec a kol. 2003

   

  Дайте характеристику предлогов, союзов, частиц, междометий.

  По каким критериям классифицируются предлоги и союзы?

  Сформулируйте основные сходства и отличия в употреблении предлогов в русском и чешском языках?

  Назовите предлоги, употребляющиеся для выражения пространственных, временных и причинных отношений?

  Как связана модальность с категорией частиц?

  Чем отличаются междометия от полнознаменательных частей речи и остальных служебных - предлогов, союзов и частиц?

  К какой части речи относятся этикетные выражения?

   

  Ж)Активные процессы в морфологии современного русского языка

  Ключевые слова: аналитизм, грамматический род и число, варианты

  Литература: Lekant 2013, Nedomová 2013, Stepanova 2011, Valgina 2003

  Variantnost.

  Dubletní tvary. Genitiv partitivní, variantní koncovky lokálu singuláru a nominativu plurálu maskulin.

  Analytismus v morfologii ruštiny.

  Procesy v oblasti gramatického rodu a čísla.

  Procesy v oblasti slovesných tvarů.

  Procesy v oblasti adjektiv.

  Procesy v oblasti číslovek.

  З) Синтаксис как наука

  Ключевые слова: синтаксис, морфология, лексикология, парадигма, синтаксические отношения

  Литература: Flídrová - Žaža 2005, Zolotova 1982, Žaža 1999, Mullerová 1994

  Характеристика предложения как минимальной синтаксической единицы, классификация простого предложения:

  - характеристика предложения в плане смысловом, формально-звуковом

  - средства выражения отношений между словами в предложениии

  - слово, словосочетание, предложение

  Что такое предикат, единый главный член, сказуемое, актуализация, чем выражаются актуализационные категории?

  Классификация предложений в русском языке (по структуре, по модальности, по наличию второстепенных членов предложения).

  Синтаксические отношения в предложении:

  - предикация, детерминация, предикативно-детерминативные отношения (объясните и приведите примеры)

  -сочинение, подчинение

  Способы выражения подчинительных отношений – согласование, управление (слабое, сильное), примыкание.

  И) Синтаксическая система русского и чешского языков

  Ключевые слова: члены предложения, порядок слов, структурные типы, деепричастные и причастные обороты

  Литература: Flídrová - Žaža 2005, Zolotova 1982, Žaža 1999, Mullerová 1994

  Особенности структуры русского простого и сложного предложений в сопоставлении с чешским языком. Основные различия строения предложения.

  Интерференция в синтаксисе.

  Структурные типы типичные для русского синтаксиса.
  Порядок слов в русском и чешском языках.Актуальное членение предложения. Тема, рема.

  Й) Простое предложение и члены предложения

  Ключевые слова:слово, словосочетание, предложение, предикат, односоставные, двусоставные предложения, модальность,связка, полусвязка, модальный, фазисный глагол, полузнаменательные слова

  Литература: Flídrová - Žaža 2005, Zolotova 1982, Žaža 1999, Mullerová 1994

  Классификация простого предложения:

  - характеристика предложения в плане смысловом, формально-звуковом

  - средства выражения отношений между словами в предложениии

  - слово, словосочетание, предложение

  Что такое предикат, единый главный член, сказуемое, актуализация, чем выражаются актуализационные категории?

  Классификация предложений в русском языке (по структуре, по модальности, по наличию второстепенных членов предложения).

  Синтаксические отношения в предложении:

  - предикация, детерминация, предикативно-детерминативные отношения (объясните и приведите примеры)

  -сочинение, подчинение

  Способы выражения подчинительных отношений – согласование, управление (слабое, сильное), примыкание.

  Структурные модели односоставного и двусоставного предложения, их классификация и характеристика отдельных типов:

  - Двусоставные глагольные предложения = 4 типа

  - Двусоставные связочно-именные предложения = 2 типа

  - Односоставные глагольные предложения

  - Односоставные связочно-именные предложения

  - Односоставные инфинитивные предложения

  - Односоставные неглагольные предложения

  Неполные предложения

  Модальность в широком и узком смысле. Функции и средства  выражения модальности. Классификация предложений по модальности:

  - повествовательные, вопросительные (типы вопросов),побудительные предложения(повелительные, желательные). Разные способы выражения побуждения. Императив в неимперативном значении.

  -утвердительные и отрицательные предложения

  Члены предложения:

  Главные члены предложения.

  Подлежащее и сказуемое в сопоставлении с чешским языком. Согласование сказуемого с подлежащим. Типы сказуемого.

  Второстепенные члены предложения: определение, дополнение, обстоятельство, предикативный определитель, приложение - их характеристика и особенности.

  Отклонения от правильного строения предложения.

  К) Сложное предложение

  Ключевые слова: сложносочиненные, сложноподчиненные предложения, придаточная часть

  Литература: Flídrová - Žaža 2005, Zolotova 1982, Žaža 1999, Mullerová 1994

  Сложносочиненные предложения - общая характеристика.

  Классификация СС предложениий и их частные типы:

  - соединительные (соединительно-перечислительные, соединительно-распространительные, присоединительные), противительные (сопоставительные, ректификация, противител-но-ограничительные, противительно-уступительные, противительно-возместительные), градационные, разделительные, результативные, пояснительные и обосновательные.

  Сложноподчиненные предложения - общая характеристика.

  Классификация СП предложений и их частные типы:

  - присловные, прифразовые (мест, времени, причины, цели, следствия, условия, уступки, сравнения)

  Многочленное сложное предложение.

  Л) Обучение грамматике русского языка

  Ключевые слова:

  Литература: Rozboudová – Konečný 2018, Akišina – Kagan 2010, Purm – Jelínek – Veselý 2003

 • 13. 10.

 • 20. 10.

 • 27. 10.

 • 3. 11.

 • 10. 11.

 • 24. 11.

 • 1. 12.

 • 8. 12.

 • 15. 12.

 • 22. 12.

 • 5. 1. 2024