Topic outline

 • Anotace

  Kurz Gender a prostor se zaměřuje na vztah mezi prostorem a genderovým řádem a na genderové dimenze (veřejného) prostoru, zejména pronikání historického narativu do konstrukcí a významů veřejného prostoru v různých obdobích (prostřednictvím památníků, muzeí, architektury, veřejného umění a kolektivních společenských akcí) a jejich subverze/alternativy. Kurz je koncepčně rozdělen do dvou částí. První část se věnuje vztahu mezi prostorem a kolektivní pamětí a zkoumá genderovou optikou prostorové konstrukce míst, jež jsou kolektivní pamětí zatížená. Zajímat nás bude především otázka, jakým způsobem (genderovaná) politická a společenská moc ovlivňuje reprezentaci a konstrukci historických událostí na vybraných veřejných místech a opačně, jakým způsobem určitý „prostor“ a určitá „místa“ odrážejí genderové interpretace národních dějin a historických událostí. Druhá část kurzu vychází z témat feministické geografie a urbanitních studií, jež zkoumají vztah mezi genderovým řádem, uspořádáním (veřejného) prostoru a konstrukcí genderových a sexuálních identit v prostoru. Jak argumentuje Melissa Gilbert, význam prostoru není pouze metaforický. Prostor není pouhým „kontejnerem“ identit a společenských vztahů, tyto identity a vztahy jsou prostřednictvím prostoru a míst přímo utvářeny, upevňovány a zpochybňovány. Geografie je tak zcela zásadní dimenzí konstrukcí identit a rozmanitosti ve společnosti. V této druhé části kurzu se tedy rozhlédneme do několika velmi odlišných směrů a podíváme se detailněji na pár hlavních témat, jež feministická geografie a geografie sexuality studuje, jako jsou gender a transnacionální migrace; geografie strachu a design plánování veřejného prostoru; etnografické studie mapující topografii marginalizovaných kolektivních identit; genderové konstrukce turistických míst jako sexuálních destinací; či institucionální organizace a regulace veřejných prostorů a prostranství z hlediska (ne)bezpečnosti, (ne)dostupnosti, (ne)přístupnosti, (ne)pořádku a (ne)čistoty. Cílem kurzu je představit základní teoretické koncepty a rozmanité směry feministické geografie, jejich vývoj a kritiku; ukázat, jak se měnily a mění společenské představy a politické argumenty o genderovém uspořádání (veřejného) prostoru, jakým způsobem a za jakých podmínek dochází k utváření a proměnám genderových vztahů v prostoru, za jakých podmínek, jakým způsobem a kým je prostor využíván jako nástroj kontroly, exkluze, inkluze a emancipace; a kriticky se zamyslet nad procesy, mechanismy a vlivy, které vstupují do konstrukce společenských představ o prostoru.

 • 1. Kolektivní paměť a prostorové konstrukce historických narativů

 • 2. Genderové dimenze památníků a monumentů

 • 3. Edukativní funkce prostorových konstrukcí a resignifikace prostoru

 • 4. Za lepší zítřky! Budování nové společnosti prostřednictvím architektury a ideologizace veřejného prostoru

 • 5. Poslušná (genderovaná) těla v prostoru: fenomén československých spartakiád

 • 6. Právo na město

 • 7. Geografie sociální exkluze: rasismus, chudoba a dostupnost veřejného prostoru

 • 8. Privatizace veřejného prostoru

 • 9. Geografie strachu

 • 10. Surveillance a (ne)bezpečnost veřejného prostoru

 • 11. Prostorová organizace bydlení: kolektivní domy, paneláky, družstevní byty

 • 12. Genderové důsledky transnacionální migrace a rodičovství

 • 13. Genderové a sexualizované konstrukce turistických destinací