Topic outline

 • Anotace

  Gender a rasa/etnicita představují primární kategorie, podle nichž jsou určována a udržována pravidla reprodukce ve společnosti. Reprodukce není pouze přirozený biologický proces, jež je pro každou společnost zásadní. Jak nám připomíná Gerlinda Šmausová, jedná se také o proces, který obsahuje daleko více zákazů než příkazů o tom, kdo, kdy, jakým způsobem a za jakých podmínek smí a má reprodukci zajišťovat. Kulturní normy, společenské instituce a veřejné diskurzy významně ovlivňují způsoby, jimiž otázky reprodukce nastavuje a vnímá společnost jako celek, a zároveň určují, jaké možnosti volby a zkušenosti mají jednotlivci. V tomto kurzu se budeme zabývat dějinami eugenického myšlení a snah o jeho zabudování do právních úprav v různých zemích v různých historických obdobích. Zároveň se zaměříme na prolínání diskurzů reprodukce, genderu, rasy a etnicity a budeme sledovat, jakými způsoby a s jakými důsledky se utvářejí společenské diskurzy národní komunity, reprodukčních práv a strategií. V kurzu budeme postupovat zároveň chronologicky i tematicky, v průřezu historických období se soustředíme na různá témata, která nám poslouží jako názorné příklady vzájemného ovlivňování a konstituování diskurzů rasy a reprodukce. Cílem kurzu je: a) ukázat, jakými způsoby je reprodukce využívána a používána jako kontrolní mechanismus nadvlády v různých politických a společenských kontextech a jak zásadní je v tomto ohledu její genderový rozměr a její propojení s koncepty rasy/etnicity; b) ukázat, jak se měnily a mění společenské představy a teoretické a politické argumenty o „vhodné“, „přijatelné“ a „žádoucí“ reprodukci určitých jedinců a skupin obyvatelstva a c) kriticky se zamyslet nad procesy, mechanismy a vlivy, které vstupují do konstrukce společenských představ o reprodukci a reprodukčních právech (potrat, genderová selekce, reprodukce jako byznys…).

 • 1. Vědecký rasismus a civilizační diskurz v 17. a 18. století

 • 2. Kontrola reprodukce a rasistické násilí jako nástroj evropské koloniální nadvlády

 • 3. Vznik a rozvoj eugeniky v 19. století

 • 4. Eugenika, hygiena, a světové výstavy zdraví v první polovině 20. století

 • 5. Rasa a reprodukce v nacistickém Německu

 • 6. Nová eugenika po 2. světové válce

 • 7. Populační politika a rétorika rovnosti a kvality v období socialismu

 • 8. Potratové diskurzy a antikoncepce: rasa, národ, morálka

 • 9. Sterilizace: komparativní pohledy

 • 10. Reprodukce jako byznys: náhradní mateřství, mezinárodní adopce

 • Queer sexualita a asistovaná reprodukce

 • 12. Genetické možnosti, selekce pohlaví a reprodukční turistika

 • 13. Nové reprodukční technologie v globalizovaném světě