Topic outline

 • 1. Přednáška + Cvičení (10. 10. 2018).

  Co je obraz. Rozličné příklady obrazů a souvisejících témat (obrazy kosmu, geometrické obrazy, lineární perspektiva).

  Na příští hodinu zadán opět text Harries, Infinity and Perspective, 4-5 kapitola, referována bude kap. 4 (referát martin Tůma). 5. kapitolu si všichni rovněž přečtou a promyslí odpovědi na následující otázky:

  1) Které kvality jsou “reálné” a které “zdánlivé” z hlediska perspektivní malby? (viz s. 71)

  2) Jakou úlohu má podle H. zlaté pozadí na středověkých malbách? Proč jej Alberti odmítá?
 • 2. Přednáška + Cvičení (17. 10. 2018)

  Wittgensteinův Tractatus - úvodní problémy. Další příklady obrazů a otázky korespondenční teorie významu.

  Na příští hodinu zadán Tractatus logico-philosophicus 1-2.19. referována bude část 2.1 (tj. 2.1-2.19) věnovaná obrazu (referát Adam Horyna). Všichni si připraví odpovědi na následující otázky, a to i písemně v rámci moodelu (viz odkaz níže). Úkol musí být odevzdán do půlnoci v pondělí 29. 10.

 • 3. Přednáška + Cvičení (24. 10. 2018)

  Wittgensteinův Tractatus, části 1-2. Základní pojmy, fakt, stav věcí, předmět, substance, forma.

  Na cvičení 29. 10. je zadána k přečtení kap. 4 Kennyho knihy Wittgenstein (referát Martin Pavlíček). Jako úkol zpracujte k tomuto textu odpověď na otázku "Čím to, že rozumíme i větám, které jsme nikdy dříve neslyšeli?", max. v 200 slovech. Úkol musí být odevzdán do 23:55 v pondělí 29. 10. Zpracujte, v případě, že jste tak neučinili, také úkol z minula.

 • 4. přednáška + Cvičení (31. 10. 2018)

  Kořeny Tractatu ve Fregově filosofii. Smysl a význam. Wittgenstein a nauka o barvách, další poznámky k perspektivě.

  Na 6. 11. jsou jako referát zadány paragrafy 3.3-3.5 z Tractatu (Daniel Fantyš). Jako úkol odpovězte na otázku "Proč Wittgenstein. trvá na tom, že stejný znak někdy náleží více symbolům a že tedy nejde pouze o dva významy jednoho znaku? (Viz příklad “Zelený je zelený”.)" Držte se maxima 100 slov.

 • 5. přednáška + Cvičení (7. 11. 2018)

  Konstituce významu (identita), intenzionální kontexty, Russellův paradox a jeho řešení.

  Na 14. 11 přečtěte úvod a první dvě kapitoly manuskriptu knihy Ladislava Kvasze (prosím nešířit), eventuálně lze přečíst i kapitolu tři. K zreferování jsou s. 27-62 (Helena Hájková).

  Jako úkol stručně zodpovězte otázlu, v čem spočívá Kvaszův rozdíl mezi projektivní a anamorfickou formou.

 • 6. Přednáška + Cvičení (14. 11. 2018)

  Russellova teorie denotace, dvojúrovňová vs. jednoúrovňová sémantika, teorie deskripcí. Jendoduché a komplexní předměty, Newtonova vs. Goethova teorie barev.

  Na příští seminář prostudujte Tractatus části 4-4.128. K referátování jsou jen části 4-4.1241 (Vojtěch Petříček). Jako úkol odpovězte na otázku, proč musí podle Wittgensteina mít věta a situace stejnou "logickou rozrůzněnost" (multiplicitu)?

 • Esej 1

  Přečtěte kap. 6 z Russelovy knihy Filosofie logického atomismu (s. 77-92 přiložené knihy). V rámci eseje stručně shrňte, (1) co myslí Russell neúplným symbolem, (2) vysvětlete, jak se podle Russella liší věta typu A=B (Scott je autor Waverley) od věty typu A=A (Scott je Scott) a (3) jak se Russellova analýza liší od Fregovy analýzy z článku O smyslu a významu.

  V eseji se snažte být mimořádně struční a jasní. Rozsah se musí pohybovat v rozmezí 500 až 1000 slov.

  Termín odevzdání je 20. 12. 2018. Texty odevzdávete prostřednictvím moodelu (viz níže) nahráním přílohy ve Wordu.

 • 7. přednáška + Cvičení (21. 11. 2018)

  Wittgensteinovo pojetí filosofie. Substance a teorie deskripcí. Obrazy kosmu a jejich další dimenze (teologická, etická). Analogická zobrazení vícerozměrných prostorů.

  Na příští hodinu přečtěte části 5.53-5.641 Tractatu (referát Šimon Herskovič). Jako úkol se pokuste vysvětlit, jak rozumíme větě, že solipsismus splývá s realismem (5.64).

 • 8. přednáška (28. 11. 2018)

  Tractatus a výroková logika. Co je všechno nevyslovitelné. Rovnost, věty připisující intencionální stavy.

  Na příští hodinu přečtěte text "Proč Láokóon nekřičí?" s ohledem na rozlišení korespondenčního a reflexivního modelu poznání (referát Václav Rabiňák). Uveďte vlastní příklad či příklady kauzálního a intencionálního vysvětlení.

 • 9. přednáška (5. 12. 2018)

  Peircova sémiotika vs. Wittgensteinův Tractatus. Korespondeční a reflexivní model poznání. Na příště (pozor, konáme se až za 14 dní, tj. 19. 12.) přečtěte § 6.3-§ 7 Tractatu (referát Petr Hollick). Jako úkol zodpovězte otázku "V čem z Wittgensteinova pohledu spočívá výhoda zastavení se ve vysvětlování u Boha v kontrastu k modernímu pojetí přírodních zákonů?"(Viz 6.372)

 • 10. přednáška (19. 12. 2019)

  Výklad tvrzení 7: o čem se nedá mluvit, o tom se musí mlčet. V jakém smyslu je sporné a co z toho plyne pro Wittgensteinovu filosofii. Na příští seminář (9. 1. 2019) se přečtete můj text "What the Picture Tells Me Is Itself”: The Reflexivity of Knowledge between Brandom and Wittgenstein" (referát Petr Klíma). Jako úkol odpovězte na otázku: Jak rozumíte Wittgensteinovu výroku "To, co mi obraz sděluje, je on sám" v kontextu Wittgensteinova Tractatu.

 • Esej 2 (Volné téma)

  Vyberte si libovolné (pokud možno významné, resp. všeobecně známé) umělecké dílo a použijte ho představení, případně kritice některých filosofických problémů souvisejících s představou poznání jako zobrazování, a to pokud možno v intencích témat probraných na přednášce (např. nevyslovitelnost formy zobrazení, hranice jazyka jako hranice světa, identita obrazu a zobrazovaného, atd).

  V eseji se snažte být mimořádně struční a jasní. Rozsah se musí pohybovat v rozmezí 700 až 1300 slov. Termín odevzdání 20. 1. 2019.