Osnova témat

 • 1. Přednáška + Cvičení (10. 10. 2018).

  Co je obraz. Rozličné příklady obrazů a souvisejících témat (obrazy kosmu, geometrické obrazy, lineární perspektiva).

  Na příští hodinu zadán opět text Harries, Infinity and Perspective, 4-5 kapitola, referována bude kap. 4 (referát martin Tůma). 5. kapitolu si všichni rovněž přečtou a promyslí odpovědi na následující otázky:

  1) Které kvality jsou “reálné” a které “zdánlivé” z hlediska perspektivní malby? (viz s. 71)

  2) Jakou úlohu má podle H. zlaté pozadí na středověkých malbách? Proč jej Alberti odmítá?
 • 2. Přednáška + Cvičení (17. 10. 2018)

  Wittgensteinův Tractatus - úvodní problémy. Další příklady obrazů a otázky korespondenční teorie významu.

  Na příští hodinu zadán Tractatus logico-philosophicus 1-2.19. referována bude část 2.1 (tj. 2.1-2.19) věnovaná obrazu (referát Adam Horyna). Všichni si připraví odpovědi na následující otázky, a to i písemně v rámci moodelu (viz odkaz níže). Úkol musí být odevzdán do půlnoci v pondělí 29. 10.

 • 3. Přednáška + Cvičení (24. 10. 2018)

  Wittgensteinův Tractatus, části 1-2. Základní pojmy, fakt, stav věcí, předmět, substance, forma.

  Na cvičení 29. 10. je zadána k přečtení kap. 4 Kennyho knihy Wittgenstein (referát Martin Pavlíček). Jako úkol zpracujte k tomuto textu odpověď na otázku "Čím to, že rozumíme i větám, které jsme nikdy dříve neslyšeli?", max. v 200 slovech. Úkol musí být odevzdán do 23:55 v pondělí 29. 10. Zpracujte, v případě, že jste tak neučinili, také úkol z minula.

 • 4. přednáška + Cvičení (31. 10. 2018)

  Kořeny Tractatu ve Fregově filosofii. Smysl a význam. Wittgenstein a nauka o barvách, další poznámky k perspektivě.

  Na 6. 11. jsou jako referát zadány paragrafy 3.3-3.5 z Tractatu (Daniel Fantyš). Jako úkol odpovězte na otázku "Proč Wittgenstein. trvá na tom, že stejný znak někdy náleží více symbolům a že tedy nejde pouze o dva významy jednoho znaku? (Viz příklad “Zelený je zelený”.)" Držte se maxima 100 slov.

 • 5. přednáška + Cvičení (7. 11. 2018)

  Konstituce významu (identita), intenzionální kontexty, Russellův paradox a jeho řešení.

  Na 14. 11 přečtěte úvod a první dvě kapitoly manuskriptu knihy Ladislava Kvasze (prosím nešířit), eventuálně lze přečíst i kapitolu tři. K zreferování jsou s. 27-62 (Helena Hájková).

  Jako úkol stručně zodpovězte otázlu, v čem spočívá Kvaszův rozdíl mezi projektivní a anamorfickou formou.

 • 6. Přednáška + Cvičení (14. 11. 2018)

  Russellova teorie denotace, dvojúrovňová vs. jednoúrovňová sémantika, teorie deskripcí. Jendoduché a komplexní předměty, Newtonova vs. Goethova teorie barev.

  Na příští seminář prostudujte Tractatus části 4-4.128. K referátování jsou jen části 4-4.1241 (Vojtěch Petříček). Jako úkol odpovězte na otázku, proč musí podle Wittgensteina mít věta a situace stejnou "logickou rozrůzněnost" (multiplicitu)?

 • Esej 1

  Přečtěte kap. 6 z Russelovy knihy Filosofie logického atomismu (s. 77-92 přiložené knihy). V rámci eseje stručně shrňte, (1) co myslí Russell neúplným symbolem, (2) vysvětlete, jak se podle Russella liší věta typu A=B (Scott je autor Waverley) od věty typu A=A (Scott je Scott) a (3) jak se Russellova analýza liší od Fregovy analýzy z článku O smyslu a významu.

  V eseji se snažte být mimořádně struční a jasní. Rozsah se musí pohybovat v rozmezí 500 až 1000 slov.

  Termín odevzdání je 20. 12. 2018. Texty odevzdávete prostřednictvím moodelu (viz níže) nahráním přílohy ve Wordu.