Topic outline

 • Obecné informace k organizaci kurzu

  Kurz probíhá primárně v češtině, pouze v případě zájmu konkrétní skupiny zapsaných studentů může probíhat ve španělštině. V kurzu se pracuje s španělskými odbornými texty, proto je nezbytná úroveň znalostí a receptivních dovedností alespoň na úrovni B1/B2.

  Během semestru si každý student zvolí odborný článek či studii dle svého zaměření. S textem bude každý pracovat individuálně, ale zároveň bude částečně využit i pro společnou práci v hodině. Konkrétní úkoly jsou následující:

  • písemné shrnutí textu (resumé) v češtině (cca 1 NS)
  • písemný překlad zvoleného úryvku 
  • prezentace textu v hodině
  • volba úryvku pro práci v hodině a doplnění otázek (cca 1-2 NS)

  Kromě samotného čtení s porozuměním zaměřeného na odborné texty se budeme též teoreticky věnovat i jednotlivým dovednostem, které Vám při čtení budou užitečné. Představíme si různé strategie čtení. Zároveň si vyzkoušíme práci s různými druhy slovníků, budou vám doporučeny různé elektronické zdroje. Podle potřeb jednotlivých skupin a jazykové úrovně v kurzu se též budeme věnovat vybraným gramatickým jevům, jejichž bezpečné zvládnutí je k porozumění složitějším textů nezbytné. V kurzu se zaměříme například na logické konektory či správné určení vybraných slovesných tvarů.

 • Cíle kurzu v bodech

  V čem by vám měl kurz Akademické čtení pomoci?

  Cíle kurzu: 

  • Zvládnout čtení odborných textů z vašeho oboru.

  • Orientaci v tom, co je validní akademický text. 

  • Seznámení s čtecími strategiemi a jejich následné osvojení. 

  • Naučit vás pracovat s textem.

  • Naučit se používat různé typy slovníků a jiných nástrojů-

  • Zrychlení práce s textem v cizím jazyce, získání celkové jistoty.  

  • Motivovat k čtení textů v cizím jazyce. Využití textů při psaní odborných prací. 

 • Téma 1: Jak poznat odborný text, Struktura odborného textu

  V tomto tématu si vymezíme charakteristiky a strukturu odborných textů. 

 • Téma 2: Práce s nástroji: Různé typy slovníků. Užitečné programy a aplikace.

  Doporučení:

  Doporučujeme práci s výkladovým slovníkem. Výkladové slovníky jsou vhodné především proto, že vám pomohou k rychlejšímu zlepšení slovní zásoby, přičemž se zároveň vyvarujete mylnému pochopení vícevýznamových slov. K překladu je vždy potřeba celkový kontext úryvku či celého článku. Pokud si nejste jisti, ověřujte, konzultujte.

  Problematika práce s Google Translator:

  Práci s Google překladačem vám v případě španělského jazyka nedoporučujeme, zejména při práci s celistvými úseky textu. Platí též pro psaní abstraktu. Ten by měl být vytvořen na základě uceleného pochopení tématu, vlastními slovy. Zadání celistvého textu a následné předělání je téměř vždy poznat. 

  Zdroje:

  Elektronické

  Výkladový slovník: Pro běžnou práci je ideální on-line dostupný: www.rae.es

  Překladové slovníky:

  Lingea: https://slovniky.lingea.cz/spanelsko-cesky

  Značného zlepšení doznal překladový slovník na seznam.cz: www.slovnik.seznam.cz

   

  Knižní:

  Výkladový slovník:

  Colectivo de autores: Diccionario Esencial Santillana de la lengua española, Santillana, 1999.

  Colectivo de autores: Diccionario de Español para extranjeros, Ediciones SM, 2002.

  Překladový:

  DUBSKÝ, J., Rejzek, J.: Španělsko-český, česko-španělský slovník, Leda, 2008.

  • V čem Vám může aplikace Readlang pomoci? 

   Hlavní předností Readlangu je, že vám pomůže pochopit neznámé výrazy v jejich kontextu. Touto aplikací si zrychlíte domácí překládání odborných textů. Další předností této aplikace je, že Vám umožňuje učit se slovíčka přímo v jejich kontextu. Zajímavá je rovněž funkce exportování slovíček i s jejich překladem přímo do aplikace Anki. (Vytváření vlastních oborových slovníčků!) Výhodou oproti Google překladači je, že nepřekládá celé bloky, pouze slovní spojení. Existuje neplacená i placená verze.

   About Readlang - jak o aplikaci píšou sami autoři

   Readlang helps you learn a language by reading. It lets you:

   1. Read any native content. Browser extensions allow reading or importing of almost any website. Copy and paste or file upload enables you to read almost any digital text you can get your hands on, even entire novels.

   2. Rapidly translate the words and phrases you don’t know. Unlike some other websites which are full of clutter and adverts, the reading interface in Readlang is designed to be as clean and distraction free as possible. The click or swipe to translate interface is designed for you to comprehend quickly and unobtrusively, allowing you to immerse yourself in the story as much as possible.

   3. Learn words in context using flashcards. From all the words and phrases you translate, Readlang picks the most useful words for you to practise based on word frequency lists. As you practise, Readlang schedules words using a spaced repetition algorithm.

 • Téma 3: Slovní zásoba odborných textů

  Odborné texty se vyznačují ustálenými spojeními. V následujícím odkazu najdete publikaci určenou zejména k psaní odborných textů, nicméně je dobrým zdrojem k obohacení vaší slovní zásoby, kterou následně využijete při čtení odborných textů.

  Během studia doporučujeme průběžné vytváření slovníčku s výrazy, které jsou specifické pro obor, který studujete. Existují i programy, které na základě vámi nahraných textů, generují samy slovní zásobu a následně vám ji nabízí k procvičení. (viz Nástroje výše)

 • Téma 4: Čtecí strategie

 • Téma 5: Organizace textu - porozumět, shrnout, zapamatovat si

  K dobré organizaci textu mohou přispět například tzv. myšlenkové mapy. Jedná se o jeden z možných způsobů shrnutí či zpřehlednění textu.

  Myšlenkové mapy (mapas mentales) je grafické uspořádání klíčových slov, doplněné obrázky vyznačující vzájemné vztahy a souvislosti. 

  Tvůrcem konceptu myšlenkových map je Tony Buzan.  Myšlenkové mapy se grafickým znázorněním snaží zachytit procesy probíhající v mozku, přičemž počítají s faktem, že lidský mozek myslí multilaterálně, nikoli lineárně. 

  Následující soubory vám toto téma přehledně shrnují. Na konci najdete i konkrétní text z hodin Akademického čtení.

 • Téma 5: Abstrakt

  S abstraktem se setkáte v naprosté většině odborných textů. Zde si budete moci projít charakteristiky správně vyhotoveného abstraktu. 

  Co je abstrakt?

  Ve zkratce:

  • Je třeba, aby abstrakt fungoval samostatně, text by měl být jasně formulován a srozumitelný i bez znalostí dalších souvislostí. 
  • Abstrakt text nehodnotí, pouze se na něj zaměřuje.
  • Abstrakt je obsáhlejší než anotace.

  Ze správně napsaného abstraktu by se jeho čtenář měl minimálně dozvědět:

  • Co je hlavním tématem práce a jaké problémy jsou zde řešeny.
  • Jaké metody byly použity a k jakým výsledkům autor dospěl. (V rozsahu nutnému k pochopení.)
  • Výsledky a závěry.
 • Databanka textů (zkratky příslušných oborů). Ukázky nácviku práce s textem.

 • Topic 10