Topic outline

 • General

  Anotace:

  Předmět seznamuje studující s problematikou srovnávacího studia různých kulturních systémů, a to pomocí teoretického a etnografického materiálu, který nabízí lingvistická antropologie. Ta je chápána jako studium různých aspektů vztahu mezi komunikací a kulturou, respektive socialitou. Začneme výkladem sémiotického pojetí jazyka a poté si názorně, na konkrétních příkladech vyložíme relevantní teoretické pasáže synchronní lingvistiky nezbytné pro další analytickou práci s jazykem, abychom se mohli věnovat tématům, která jsou předmětem zájmu komparativního studia jazyka, kultury a společnosti: vztah jazyka, etnicity a kultury; jazykové chování a míra jeho vědomé reflexe; vazby mezi systémem, územ a jazykovou ideologií; komunikační kompetence a její vztah k interetnickým postojům; jazyk a gender; souvislost mezi komunikací přímou a mediovanou; vztah jazyka, myšlení a obrazu světa; jazyk, sociální identita a stratifikace

  Atestace: zápočet

  Podmínky atestace:

  1. Pravidelná docházka - max. 2 absence.
  2. Znalostní test vycházející z látky probírané v hodinách.
  3. Aktualita na téma jazyk/komunikace a společnost/kultura

  Povinná literatura:

  Auer, P. 2014. Jazyková interakce. Praha: Nakladatelství Lidové noviny.

  Salzamann, Z. 1997: Jazyk, kultura a společnost. Úvod do lingvistické antropologie. Praha: Ústav pro etnografii a folkloristiku Akademie věd České republiky.

  Samek, T. 2015. Tahle země je naše: Český a německý veřejný prostor v deiktické perspektivě. Pardubice: Univerzita Pardubice.

  Doporučená literatura:

  Briggs, C. - Bauman, R. 1992. "Genre, Intertextuality, and Social Power." Journal of Linguistic Anthropology, vol. 2, no. 2, December 1992.

  Duranti, A. 1997. Linguistic Anthropology. Cambridge: Cambridge University Press.

  Foley, W. A. 1997. Anthropological linguistics: an introduction. Oxford: Blackwell.

  Gellner, E. 2005. Jazyk a samota: Wittgenstein, Malinowski a habsburské dilema. Brno: CDK.

  Hagege, C. 1998. Člověk a řeč: lingvistický příspěvek k humanitním vědám. Praha: Karolinum.

  Hymes, D. H. 1962. "The Ethnography of Speaking." In T. Gladwin and W. Sturtevant (eds.): Anthropology and Human Behavior, pp. 13-53. Published by the Anthropological Society of Washington.

  Ochs, E. - Schieffelin, B. B. 1990:  The give and take of everyday life: language socialization of Kaluli children. Cambridge: Cambridge University Press.

  Pokorný, J. 2010. Lingvistická antropologie: jazyk, mysl a kultura. Praha: Grada.

  Saussure, F. de. 1996. Kurs obecné lingvistiky. Praha: Academia.

 • 1 Jazyk a obraz světa

  Sapir, E. 1928. "The Unconscious Patterning of Behavior in Society". In: The Unconscious: A Symposium. New York: Alfred A.

  Osnova a témata k přemýšlení

  1. Čas, prostor a jejich jazykové ztvárnění
  2. Whorfova hypotéza
  3. Kulturní a jazyková relativita
 • 2 Lingvistika synchronní a diachronní

  Saussure, F. de. 1966. "Jazyková hodnota," In: Saussure, F. de: Kurs obecné lingvistiky. Praha: Academia, s. 139-151.

  Osnova a témata k přemýšlení

  1. Diachronní versus synchronní pohled na jazyk
  2. Jednotky emické a etické
  3. La langue – la parole
  4. Ferdinand de Saussure: jazyková hodnota

 • 3 Sémiotika: znak

  Osnova a témata k přemýšlení

  1. Sémiotika jako disciplína
  2. Druhy znaků
  3. Jazyk jako znakový systém
  4. Výrazový a významový plán jazyka
 • 4 Paradigma a syntagma

  Jakobson, R. 1995 [1960]. "Lingvistika a poetika". In: R. Jakobson, Poetická funkce. Jinočany: H&H, s. 74-105.

  Osnova a témata k přemýšlení

  1. Paradigma a syntagma jako osa výběru a osa kombinace
  2. Jakobsonův model jazykové komunikace
  3. Dílčí funkce jazyka podle Jakobsonova modelu
 • 5 Jazykový kontakt. Jazyk, etnicita a kultura

  Boas, F. 1911. Introduction. In Handbook of American Indian Languages, Part I, s 1-83. Washington: Government Printing Office.

  Osnova a témata k přemýšlení

  1. Hranice mezi jazyky
  2. Jazykový kontakt
  3. Jazyk a dialekt
  4. Franz Boas: jazyk, etnicita a kultura

 • 6 Jazyk jako systém, úzus a ideologie

  Duranti, A. Language as culture in US anthropology: Three paradigms. Current Anthropology 44.3 (2003): 323-347.

  Osnova a témata k přemýšlení

  1. Jazyk jako systém
  2. Jazyk jako úzus
  3. Jazyk jako ideologie
  4. Sprachbund – Sprechbund
  5. Odlišnost lingvistické antropologie od lingvistiky
  6. Lingvisticko-antropologická paradigmata
 • 7 Řečová a jazyková komunita

  Gumperz, J. J. 2009. The speech community. Linguistic anthropology: A reader1, 66.

  Osnova a témata k přemýšlení

  1. Jazykové chování a sociální komunikace
  2. Distribuce jazykových variet
  3. Řečová a jazyková komunita
 • 8 Ideologie a indexikalita

  Samek, T. 2016. "Mediovanost a ideologie". In: T. Samek, Tahle země je naše: Český a německý veřejný prostor v deiktické perspektivě, Pardubice: Univerzita Pardubice, s. 78-126.

  Osnova a témata k přemýšlení

  1. Světový názor a deixe: zde – teď – já
  2. Sociální komunikace přímá a mediovaná
  3. Jazyk a média
 • 9 Standard a variabilita

  Ferguson, C. A. 1959. Diglossia. Word15(2), 325-340.

  Osnova a témata k přemýšlení

  1. Jazyková správnost: preskripce a deskripce
  2. Spisovná čeština
  3. Diglosie a semidiglosie
 • 10 Sociolingvistika. Jazyk a sociální pozice

  Foley, W. A. 1997. "Language and social position," In: W. A. Foley:  Anthropological linguistics. Blackwell Publishing Ltd.

  Osnova a témata k přemýšlení

  1. Sociolingvistika a lingvistická antropologie
  2. W. Labov
  3. Jazyk a sociální pozice

 • Topic 11

 • Topic 12

 • Topic 13

 • Topic 14