Topic outline

 • Anotace, literatura

  Cílem předmětu je komplexní rozvoj komunikativní kompetence studenta v oblasti všech řečových dovedností. Předmět je koncipován tak, aby po jeho absolvování studenti dosáhli znalosti ruského jazyka na úrovni A1 dle SERR.

  Témata:

  Как вас зовут?

  Познакомьтесь.

  Вы говорите по-русски?

  В гостях.

  Семья.

  Профессия.

  Свободное время.

  Знакомство.

  Požadavky ke splnění předmětu:

  1. průběžné plnění všech zadaných úkolů v zadaném termínu,

  2. splnění průběžných testů (po probrání každé lekce), minimální úroveň pro splnění je 70 % (1 řádný a 1 opravný    termín),

  3. splnění závěrečného testu, minimální úroveň pro splnění je 70 % (1 řádný a 1 opravný termín) + ústní část.

   

  Pokud bude prezenční výuka kvůli mimořádným opatřením nahrazena distanční výukou, budou semináře probíhat on-line formou v aplikaci Microsoft Teams v kombinaci se samostudiem a plněním písemných úkolů. Plnění zápočtových testů a písemných zkoušek bude realizováno v průběhu online připojení písemnou formou. Pokud student nebude mít vizuální spojení v průběhu psaní testu, bude test nahrazen ústní zkouškou.

  Studijní literatura:

  BALCAR, M. Ruská gramatika v kostce. Praha : Leda, 1999. ISBN 80-85927-56-X.

  JELÍNEK, S. a kol. Raduga po-novomu 1. Plzeň : Fraus, 2007. (učebnice, pracovní sešit, příručka učitele)

  Doporučená literatura:

  ŽOFKOVÁ, H. a kol. Pojechali: Čítanka 1. Úvaly : Albra, 2009. ISBN 978-80-7361-060-9.

  BELYNTSEVA, O. a kol. Učebnice současné ruštiny 1. díl. Brno : Computer Press, 2009. ISBN 978-80-251-2442-0.

  NEKOLOVÁ, V. a kol. Ruština pro samouky. 2. vyd. Voznice : Leda, 2007. ISBN 978-80-7335-112-0.

 • 1. seminář

  Úvod do studia
  Azbuka – písmena t, a, k, o, m, b, z, e, n, v, u, je, ja.
  JELÍNEK, S. a kol. Raduga po-novomu 1. Plzeň : Fraus, 2007: učebnice s. 6-13,    pracovní sešit s. 3-5
 • 2. seminář

  Představení. Základní poučení o přízvuku v ruštině, rozlišování přízvučných a nepřízvučných slabik. Základní typ ruské věty.     
  JELÍNEK, S. a kol. Raduga po-novomu 1. Plzeň : Fraus, 2007: učebnice s.  14-15 pracovní sešit s. 5-9 
  K nácviku poslechu, čtení a výslovnosti se doporučuje využít nahrávku k učebnímu souboru. Ke kontrole poslat cvičení z PS: s.9/12
 • 3. seminář

  Seznámení
  Azbuka – písmena g, d, i, j, l, p, č, š, y, r, s, měkký znak.
  JELÍNEK, S. a kol. Raduga po-novomu 1. Plzeň : Fraus, 2007: učebnice s. 16-21, pracovní sešit s.10-12
  Nácvik fonetických jevů podle nahrávky k lekci.
 • 4. seminář

  Seznámení. Intonace tázacích a oznamovacích vět IK1,2,3. Oslovení.
  JELÍNEK, S. a kol. Raduga po-novomu 1. Plzeň : Fraus, 2007: učebnice s.  22- 31,  pracovní sešit s. 13-21.
  Poslat ke kontrole cvičení 16 a 18 na s.20
 • 5. seminář

  Mluvíte rusky?

  Azbuka – písmena ž, f, c, šč, ch, jo, ju, tvrdý znak.

  Číslovky 2,3, 4 a počítaný předmět.

  JELÍNEK, S. a kol. Raduga po-novomu 1. Plzeň : Fraus, 2007: učebnice s.  32-38,  pracovní sešit s. 22-25 • 6. seminář

  Základní otázky a zdvořilostní fráze.

  1. a 2. časování sloves, přítomný čas.

  Zápor u sloves.

  JELÍNEK, S. a kol. Raduga po-novomu 1. Plzeň : Fraus, 2007: učebnice s. 38-49,   pracovní sešit s. 26-32.
  Poslat ke kontrole cv,.16 na s.29 a písemné odpovědi na otázky z učebnice cv.5.6/s.48
 • 7. seminář

  Návštěva.

  Intonace zvolacích vět.

  1.-3. pád podstatných jmen a osobních zájmen.

  JELÍNEK, S. a kol. Raduga po-novomu 1. Plzeň : Fraus, 2007: učebnice s.  50-57, pracovní sešit s. 33-35, 37  Test 1.-3. lekce

 • 8. seminář

  Telefonování.

  Časování sloves звонить, быть, учить, посмотреть.

  JELÍNEK, S. a kol. Raduga po-novomu 1. Plzeň : Fraus, 2007: učebnice s. 57-65,   pracovní sešit s.38-40.
  Ke kontrole poslat cv. ze strany 40 a překlad viz příloha.

 • 9. seminář

  Rodina a rodinní příslušníci.

  1. a 4. pád přivlastňovacích zájmen.

  Časování sloves работать, учиться.

  JELÍNEK, S. a kol. Raduga po-novomu 1. Plzeň : Fraus, 2007: učebnice a  pracovní sešit  5.lekce

 • 10. seminář

  Povolání.

  7.pád sg. podstatných jmen.

  Časování slovesa хотеть.

  Slovesa нравиться, интересовать.

  JELÍNEK, S. a kol. Raduga po-novomu 1. Plzeň : Fraus, 2007: učebnice a pracovní sešit  6.lekce.

  Poslat ke kontrole cv. 14 na s.56 z pracovního sešitu (6 vět).

 • 11. seminář

  Volný čas a zábava.

  Slovesa se skupinou hlásek ова/ева.

  Zvratná slovesa.

  Slovesa se změnou kmenové souhlásky - typ писать, ходить.

  Vazby se slovesem играть.

  JELÍNEK, S. a kol. Raduga po-novomu 1. Plzeň : Fraus, 2007: učebnice a pracovní sešit 7.l.
   Poslat ke kontrole PS s.61/12, 6314c)
 • 12.seminář

  Seznаmování, inzeráty.

  Slovesa se změnou kmenové souhlásky.

  Zvratná slovesa.

  Skloňování osobních zájmen.

  JELÍNEK, S. a kol. Raduga po-novomu 1. Plzeň : Fraus, 2007: učebnice a pracovní sešit 8.l.