Topic outline

 • General

  Studijní literatura:

  MICHALOVÁ, Blanka a Šmejkalová, Martina. Cvičení a texty k vývoji českého jazyka pro studující učitelství 1. stupně ZŠ. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2004. 53 s. ISBN 80-7290-186-9.
  Šlosar, Dušan. Tisíciletá. Vyd. v Dokořán 1. Praha: Dokořán, 2005. 106 s. ISBN 80-7363-028
  Šlosar, Dušan et al. Spisovný jazyk v dějinách české společnosti. Vyd. 3., opr. a dopl. Brno: Host, 2009. 178 s. ISBN 978-80-7294-311-1.
  ŠMEJKALOVÁ, Martina. Historická mluvnice ve výuce budoucích bohemistů a budoucích učitelů na Pedagogické fakultě UK. Didaktické studie. 2010, roč. 2, č. 1, s. 47-51. ISSN 1804-1221.

  Doporučená:

  Lamprecht, Arnošt, Dušan Šlosar a Jaroslav Bauer, J. Historická mluvnice češtiny. Praha: SPN, 1986.

  Pleskalová, Jana, a kol. Kapitoly z dějin české jazykovědné bohemistiky. Praha : Academia 2007

  Černá, Martina a Hájková, Eva. Český jazyk B pro studující učitelství 1. stupně ZŠ a SpPg: (syntax, stylistika, vývoj českého jazyka). Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 1999. 119 s. ISBN 80-86039-95-1.

 • Topic 1

  Staroslověnské písemnictví, cyrilometodějská mise, projekce v učivu českého jazyka na 1. stupni ZŠ, mezipředmětové vztahy (vlastivěda, výtvarná výchova). Slovanští žáci-cizinci na 1. stupni ZŠ – pochopení reálií a kontextu žákova jazyka.

 • Topic 2

  Základní poučení o periodizaci vývoje jazyka a vývoje spisovného jazyka na pozadí historického a kulturního kontextu.  Četba a interpretace vybraných památek. Možnosti mezipředmětových projekcí v kurikulu 1. stupně ZŠ.

 • Topic 3

  Rozvoj česky psané literatury ve 13. až 16. století. Základy historické mluvnice s přihlédnutím k dynamice jejího vývoje směrem k současnosti. Učivo českého jazyka 1. stupně ZŠ, v němž se bezprostředně promítají relikty historických jazykových změn. Četba a interpretace vybraných památek.

 • Topic 4

  Humanismus, historický a literárněhistorický kontext.  Základní charakteristické rysy humanistické češtiny. Rozvoj písemnictví, četba a interpretace vybraných památek, důležití autoři.

 • Topic 5

  Baroko, historický a literárněhistorický kontext, charakteristické rysy barokní češtiny, důležití autoři (J. A. Komenský). Četba a interpretace vybraných památek.

 • Topic 6

  19.–20. století. Historický kontext, jazyková situace, tvorba mluvnic a slovníků, důsledky pro současnou komunikační praxi. Cíle výuky českého jazyka na 1. stupni ZŠ v oblasti spisovnosti.

 • Topic 7

  Vysvětlete:

  spřežkový pravopis

  bratrský pravopis

  Náměšťská mluvnice

  styl vysoký

  styl střední

  styl nízký

 • Topic 8

  Napište vývoj následujících slov, datace:

  břuch

  strýc

  vajce

  vzieti

  dól

  mléko

 • Topic 9

  Charakterizujte (jazyk, styl, kulturní okolnosti, názory, atd.):

  Alexandreida

  Dalimilova kronika

  Jan Hus

  J. A. Komenský

  Jan Gebauer

 • Topic 10

 • Topic 11

 • Topic 12

 • Topic 13

 • Topic 14