Topic outline

 • 17.2. VV, cíle a obsah

  Kurz bude probíhat formou mentoringu vlastní pedagogické činnosti.

  Průběžný úkol: Mapování vlastní pedagogické činnosti ve Vv dle přiloženého rámce.

  Prezentace portfolia proběhne při posledním setkání. Studenti předloží průběžné reflektované přípravy na hodiny Vv (PV).

  Moje pojetí Vv; rozvoj reflektivních dovedností učitele

  Výtvarná typologie

  Cíle a obsah Vv

  Vizuální vnímání

  DÚ1 Vizuální gramotnost, samostatná četba textu, zpracování a odevzdání úkolu

   

  • Dokument si vytiskněte. Rozmyslete si a vyplňte jednotlivé otázky. Dokument vložte do svého vznikajícího profesního portfolia, do něhož patří také Vaše výtvarná tvorba, reflektivní deník, zápisky z prostudované literatury, záznamy z výstav a edukačních programů. Je pravděpodobné, že se bude v průběhu Vašeho studia vyvíjet a proměňovat.

  • Stačí vložit fotografii pracovního listu, se kterým jste pracovaly v semináři. Je důležitá Vaše reflexe jednotlivých složek Vv.

  • Text čtěte podle s následujícím vodítkem:

   1. Než si přečtete článek M. Fulkové Vizuální gramotnost, popište, co všechno by podle Vás měl umět vizuálně gramotný žák (seznam dovedností). 
   2. Zkuste dovednosti uspořádat.
   3. Porovnejte kategorie, na nichž jste se shodli, s kategoriemi vzešlými z britského výzkumu K. Raney. Popište rozdíly a shody.
   4. Každou kategorii podle K. Raney zkuste formulovat vlastními slovy. 
   5. Ke každé z kategorií K. Raney zkuste velmi stručně navrhnout výtvarný úkol, který by vedl k rozvoji příslušných dovedností.
  • Sem vložte reflexi textu M. Fulkové (do konce semestru)

 • 4. 3. Portfolio ve Vv; samostatná práce

  Samostatná práce

  1) Založení profesního portfolia. Do portfolia založte dotazník z minula a všechny materiály, které souvisí s výukovu Vv:

  vlastní autorské práce z ateliéru, reflexe přečtených textů, seminární práce, reflexe všeho druhu: shlédnutých výstav, filmů, absolvovaných vzdělávacích programů, přečtených textů, fotodokumentace nástěnek, nápadů, úkolů, insirací aj. Portfolio ve Vv je nástrojem sebereflexe učitele.

  Do konce studia si veďte své profesní portfolio. Shromažďujte, občas je projděte. Hledejte možná hlediska jeho třídění. Některé možnosti najdete v přiloženém dokumentu.

  2) Tvořivost ve Vv, četba textu, zpracování úkolu

  3) RVP ZV analýza kurikulárního dokumentu

  • Sem, prosím, vložte úkol, zpracovaný podle těchto otázek:

   Jak „zabít“ tvořivost, K. Štěpánková

   1)      Vypiš z textu klíčové pojmy.

   2)      Vypiš z textu „překážky v tvořivosti“.

   3)      Co podporuje rozvoj tvořivosti. Vypiš z textu.

   4)      Vymysli příklady toho, jaká by mohla být omezení formálními pravidly ve Vv.

   5)      Co by mohlo být „chybou ve Vv“. Setkal/a jsi se někdy s tímto pojmem. Uveď příklady.

   6)      Na základě četby článku a prezentace shlédnuté v semináři vypiš tzv. prokreativní faktory.

   7)      Viděl/a jsi někdy ve škole či jinde ve vzdělávání postupy, které vedly k tvořivosti? Jaké?

  • vložit scan/fotografii myšlenkové mapy

 • 20.5. Moje výuka Vv

  Prezentace portfolií, odučených hodin, reflexe kurzu

  Pokud byste chtěly průběžnou práci konzultovat, jsem Vám k dispozici na emailu: magdalena.novotna@pedf.cuni.cz nebo v konzultačních hodinách.

 • Topic 4

 • Topic 5

 • Topic 6

 • Topic 7

 • Topic 8

 • Topic 9

 • Topic 10

 • Topic 11

 • Topic 12

 • Topic 13

 • Topic 14