Weekly outline

 • General

  Informace ke kurzu: 

  Proseminář je zaměřený na osvojení si základních dovedností práce s odbornou literaturou včetně tvorby vlastního odborného textu a jeho prezentace. Důraz je kladen na hledání zdrojů a posouzení jejich relevance k vybranému tématu, práci s odbornou literaturou (strategie čtení odborného textu, tvorba a užívání citací a parafrází atp.) a strategii tvorby vlastního výstupu s parametry akademického textu (publikační etika, akademické psaní a prezentace). 

  Podmínky ke splnění kurzu:

  Aktivní účast na seminářích.

  • Plnění úkolů v průběhu semestru.
  • Vypracování závěrečné práce.
  • Prezentace této práce na hodině.
  • Vypracování oponentského posudku na práci jiného studenta.

  Závěrečná práce:

  K vybranému psychologickému pojmu dohledat v databázích minimálně 10 zahraničních zdrojů, které tento pojem definují. Tyto definice komparovat a vytvořit na jejich základě definici vlastní (práce s definicemi je obsahem jednoho seminárního setkání). Z tohoto dokumentu vytvořit prezentaci a přednést ji na hodině (dle rozvrhu). Práci (v textovém souboru) i prezentaci odevzdat do Odevzdávárny (termín odevzdání bude upřesněn během semestru).

  Studentům bude rovněž přidělena k oponování práce jiného studenta, ve stručném oponentském posudku by mělo zaznít vyjádření k formální (především citační) stránce i ke stránce obsahové.

 • 23. února 2022

  Téma

  Seznámení s podobou kurzu a nároky na atestaci. 

  Charakteristiky odborného textu.

 • 2. března 2022

  Vyhledávání odborných zdrojů

  Databáze zdrojů - posouzení jejich relevance + základní orientace v těchto databázích

 • 9. a 16. března 2022

  Odkazování

  Přímá citace, parafráze

  Formáty odkazování

 • 30. března 2022

  Práce s definicemi + jejich kategorizace

 • 23. března 2022

  Struktura odborného textu, formát IMRAD

 • 27 April - 3 May

 • 4 May - 10 May

 • odevzdávárna seminárních prací