Календарный план

 • Základní studijní literatura kurzu

  Informace pro práci se studijní literaturou

  Ke kurzu jsou níže nabídnuty následující zdroje:

  (1) Elektronická studijní opora. Základní studijní zdroj, obsahuje další podrobnější informace k práci a také otázky a cvičení k ověření zvládnutí učiva.

  (2) Prezentace z přednášek. Doplňují studijní oporu, obsahují aktuální informace k vývoji školního kurikula v České republice a v zahraničí, včetně změn, které nastaly od vydání elektronické učebnice. Klíčové informace (definice, shrnutí) jsou žlutě zvýrazněny.

  (3) Prameny ke zpracování seminární práce včetně ukázek studentských prací z minulých ročníků.

  (4) Odkazy na základní strategické a kurikulární dokumenty českého školství. Ilustrují probírané učivo.

  (5) Plné texty rozšiřujících/nepovinných zdrojů v češtině.

 • Kurikulum školního vzdělávání v perspektivě srovnávací pedagogiky

  Základní studijní literaturou je příslušná kapitola v Studijní opoře.

  Obsah lekce:
  Vývoj přístupu k obsahu vzdělávání v posledních padesáti letech v rozvinutých zemích.
  Kurikulární hnutí šedesátých let 20. století a jeho krize, rekonceptualizace kurikula, další vlny reforem.
  Škola a obsah vzdělávání v současné informační společnosti.

  Po jejím prostudování byste měli být schopni:
  Uvést příklady, jak změny v přístupu k obsahu vzdělávání souvisejí s širší sociální situací
  Diskutovat výhody a nevýhody decentralizace kurikulárního rozhodování
  Uvést současné trendy v oblasti obsahu a formy kurikula

   

 • Výběr a strukturování učiva z pohledu filozofie výchovy a pedagogické psychologie

   Pohled psychologie: Rozdíly mezi behaviorálně a kognitivně orientovanými kurikuly. Žákovská pojetí učiva. Zprostředkující a vstřícný model tvorby kurikula. Pohled filozofie: Minulé, přítomné a budoucí jako tři zdroje učiva.

 • Zadání a materiály k první seminární práci

 • Kurikulum a jeho formy

  Definice kurikula. Různé způsoby vymezování obsahu vzdělávání (učební plán a osnovy, výstupy, standardy). Projektované, realizované, osvojené kurikulum. Skryté kurikulum, neutrální a kritické přístupy. Problematika genderu, multikulturality v oblasti kurikula.

 • Kurikulární dokumenty regulující výuku v České republice

  Stručná historie od roku 1989, současný stav – struktura rámcových vzdělávacích programů a způsob jejich implementace ve školní praxi. Výhody a rizika decentralizovaného kurikula. Struktura školních vzdělávacích programů, jejich tvorba, implementace, evaluace a úpravy. Přizpůsobení obsahu vzdělávání individuálním potřebám žáků.
  Základní studijní literaturou je příslušná kapitola ve Studijní opoře.

  V této lekci se dozvíte:
  Jak byl určován obsah výuky do roku 1989?
  Co musí být uvedeno ve školním vzdělávacím programu?
  Jak lze upravit kurikulum pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami?

  Po jejím prostudování byste měli být schopni:
  Uvést hlavní principy kurikulární reformy v České republice
  Vysvětlit systém kurikulárních dokumentů v České republice
  Porovnat dva způsoby úpravy kurikula pro nadané žáky

 • Zadání a materiály ke druhé seminární práci