Topic outline

 • Sylabus

  1. Představení kurzu; akademické dovednosti; základní typy odborných textů (dle funkce a formy zpracování).

  • Cvičení: porovnat odborný a neodborný text. 

  2. Charakter a náležitosti odborného textu, posuzování věrohodnosti zdrojů informací, formulace tématu práce.

  • Cvičení: formulace tématu závěrečné práce.  

  3. Rešerše literatury: formulace rešeršního dotazu; posouzení (formální i obsahové) relevance výsledků vyhledávání.  

  • Cvičení: vyhledávání zdrojů.  

  4. Rešerše Literatury: databáze zdrojů; organizace a archivace zdrojů; Publikační etika. 

  • Cvičení+ odevzdat: formulace finální verze tématu + bibliografie.

  5. Publikační etika II.; Čtení odborného textu: citace a parafráze. 

  • Cvičení: parafráze. 

  6. Čtení odborného textu: struktura akademického textu a role jeho jednotlivých částí. 

  • Cvičení: identifikace hlavní argument textu. 

  7. Čtení odborného textu: efektivní čtení; kritické čtení a porozumění textu.

  • Cvičení: resumé (cca 1NS) textu.  

  8. Psaní odborného textu: základní typy práce s odbornou literaturou (recenze, komparace, kompilace), volba typu textu. 

  • Cvičení: posuzování rozdílů mezi jednotlivými typy odborných textů.  

  9. Psaní odborného textu: plánování a psaní první verze textu (maketa)   

  • Cvičení + odevzdat: maketa závěrečné práce

  10. Psaní odborného textu: plánování a psaní první verze textu (draft)   

  • Cvičení + odevzdat: draft závěrečné práce 

  11. Psaní odborného textu: editování a recenzování, revidování. 

  • Odevzdat: závěrečná kompilace  

  12. Prezentace 

  • Odevzdat: ppt prezentace + oponentura  

  13. Prezentace závěrečných prací studentů a oponentury

   

  Struktura závěrečného hodnocení (klasifikovaný zápočet):

  • průběžná práce v semestru: 35%

  • závěrečná seminární práce - kompilace (písemná 4-7NS, ústní s pwp 4-7 slidů, oponentura): 65%

   

  Závěrečná práce

   

  Písemná: kompilace (4-6NS)

   • Deadline 18. 5. 2020 (pak máte ještě 2 pokusy na opravu)

  Prezentace

   • 4-8 slidů

   • Deadline 25.5.2020

   • Prezentace budou probíhat v době našeho kurzu 26.5.

  Oponentura závěrečné práce kolegy

   • Stručná recenze písemně cca 1 NS – může být v bodech (plusy s mínusy práce)

   • Deadline 25.5.2020

  Závěrečnou kompilaci zpracujte na základě probírané látky v hodinách a povinné literatury, např. Šanderová (2007: 67-69; 107-139).

   • Formální náležitosti práce:

      •Abstrakt.

      •Text práce strukturovaný minimálně do 3 podkapitol.

      •Seznam použité literatury se správnými bibliografickými citacemi.

      •Očíslované stránky.

      •Jméno uvést do názvu souboru stejně jako do hlavičky textu.

 • Úkol na 2. hodinu

  První formulace tématu závěrečné práce: 2 varianty

  1. Nahoďte 2 témata závěrečné práce

  Na základě četby:

  • Šanderová, P. (2011). Tělesnost in Šanderová, P. Tělesnost jako významný faktor procesu adopce: Kulturně antropologický problém: SLON, str. 4-11.
  • S pomocí oxford bibliographies: https://www.oxfordbibliographies.com/
  Praktické info:
  • Téma musí být relevantní v rámci antropologie/ sociologie těla/ zdraví (viz Šanderová/ oxford bibliographis/ sociologický slovník...)
  • Vložit do moodle do 2.3.2021 23:59Struktura:
  • Struktura
   • Jméno (název souboru i hlavička textu)
   • 2 varianty tématu závěrečné práce
  2. Zorientujte se ve zbylých textech z cvičení z 1. hodiny (v souborech v MS Teams), příště doděláme
  3. Pro zájemce, doporučená příprava na příští hodinu (charakteristiky odborné literatury):
  • Čmejrková 1999: 37-42
  • Šanderová 2007: 18-20; 40-49
 • Úkol na 3. hodinu: Vypracovat bibliografii k tématu antropologie těla/ zdraví

  Přeformulujte téma podle zpětné vazby.

  Vypracujte bibliografii (seznam literatury) 3 titulů k tématu.

  Napište, jak jste se k titulům dostali (např. stránka, kde jste ho vyhledali, link)

  Struktura úkolu:

  jméno

  název úkolu

  první verze tématu závěrečné práce

  bibliografické údaje k vybraným titulům (sjednocený formát!)

 • Úkol na 4. hodinu: oprava minulého úkolu + stažení zotero

  Téma: Rešerše Literatury: databáze zdrojů; organizace a archivace zdrojů; Publikační etika.

  Úkol:

  1. Pokud třeba: reformulace tématu závěrečné práce + výběr literatury

  ­V návaznosti na diskusi minulou hodinu (re)definujte téma závěrečné práce - v rámci antropologie/ sociologie těla/ zdraví.
  • ­Opravte bibliografii (seznam literatury)               
  • sjednoťte formát citací
  • Napište, jak jste se k titulům dostali (např. stránka, kde jste ho vyhledali, link) 
  ­Struktura:
  ­jméno
  ­název úkolu
  ­téma závěrečné práce
  2. Stáhněte si Zotero (https://www.zotero.org/)
  • Tutorial - Nastavení a práce s citačním softwearem Zotero: • Úkol na 5. hodinu

  •Přečíst Šanderová 2005: 90 – 96 (Jak správně citovat) – knihu naleznete v Povinné literatuře v moodle
  •Stáhnout si Zotero
  •Vyzkoušet si v něm pracovat
  •Připravit si otázky na práci s tímto citačním softwearem
 • Úkol na 6. hodinu: Parafráze jednoho odstavce

  •Uveďte parafrázi celého odstavce.
  •Současně uveďte přímou citaci odstavce tak, aby měla max. 3 řádky a jeho význam zůstal stejný.
  •Odstavec je z kapitoly 2 „Tělesnost“, knihy Petry Šanderové: Tělesnost jako významný faktor procesu adopce.
  •Na použitou literaturu odkažte jak v textu, tak na konci dokumentu uveďte kompletní bibliografický odkaz

 • Úkol na 7. hodinu

  • Do neděle 4.4.2021 23.59 (nejpozději však do příští hodiny) by měl každý nahrát do moodle chybějící úkoly. Pokud ze zdravotních/ rodinných důvodů nemůžete v současné době plnit své studijní povinnosti včetně prosemináře, napište mi email a domluvíme se alternativně. 
  • Kdo má jakýkoli problém se zpracováním jakéhokoli úkolu/ porozumění prezentaci    přispěje do fóra
  • Najděte hlavní argument textu (Šanderová, 2011).
  • Při zpracovávání čerpejte z povinné literatury (Šanderová 2007: 21-45).

 • Úkol na 8. hodinu

  •Téma

  Psaní odborného textu: základní typy práce s odbornou literaturou (recenze, komparace, kompilace),  volba typu textu.

  • Úkol

  Vypracujte resumé 1 text z Vaší bibliografie k závěrečné kompilaci (cca 1NS), vyberte buď ten, který je z doporučené literatury ke kurzu, nebo ten stěžejní + připojte odpovědi na vybrané (aspoň některé) otázky níže. Vycházejte při tom ze Šanderové (Šanderová 2007: 41-43).

   
  • ­Čeho se text týká? Co se v něm tvrdí?
  • ­Co je zřejmé a nepochybné? Co z obsahu v nás vyvolává pochybnosti?
  • ­S čím souhlasíme – co se nám zdá podezřelé a proč?
  • ­Která tvrzení se nám zdají jednoznačná a která nikoli?
  • ­Kde se autor opakuje?
  • ­Kde se zdá, že si autor protiřečí?
  • ­Kde jsme se už s podobným, příp. opačným tvrzením setkali?
  • ­Co autor předpokládá, aniž by se o tom zmínil? (tzv. implicitní předpoklady)
  • ­Nakolik jsou jeho předpoklady oprávněné?

 • Úkol na 9. hodinu

  Odevzdejte:

  Konečnou definici tématu závěrečné práce včetně konečného seznamu literatury (se správnými bibliografickými údaji v jednotném formátu) + Maketu práce (ve formě osnovy).

  • Pozor! Změna tématu či použitých zdrojů musí být prokonzultována.
  • Maketa viz: (Šanderová 2007: 126.128) - VE FORMĚ OSNOVY (názvy jednotlivých částí doprovázené cca 2 větami, co bude obsahem každé z nich).


 • Úkol na 10. a 11. hodinu

  1. draft závěrečné práce.
  • Pracujte podle Šanderová (2007: 128-142)

 • Úkol na 12. hodinu

  Závěrečnou kompilaci zpracujte na základě probírané láttky v hodinách a povinné literatury, např. Šanderová (2007: 67-69; 107-139).

  Struktura práce:

  Jméno

  Abstrakt

  Text práce strukturovaný minimálně do 3 podkapitol

  Seznam použité literatury se správnými bibliografickými citacemi

 • Úkol na 13. hodinu