Topic outline

 • Základní informace o kurzu

  Kurz je povinný pro všechny studenty a studentky LS prvního roku studia magisterského oboru Politologie a řídí se vždy Harmonogramem studia pro příslušný akademický rok, v němž si student, resp. studentka kurz zapíší.

  1. Cílem semináře je poskytnout studentům a studentkám magisterského studia oboru Politologie odpovídající čas pro kvalitní zpracování tezí diplomové práce, které budou podkladem pro zpracování diplomové práce v následující dvou semestrech.

  2. Seminář probíhá formou individuální práce studenta na přiděleném tématu, a to pod vedením školitele / školitelky.

  Téma magisterské diplomové práce volí student/ka na základě dohody se školitelem, resp. školitelkou.

  Povinností studenta/ky je průběžně konzultovat relevantní postupy a výsledky své práce na pravidelných setkáních se školitelem, resp. školitelkou. Každý školitel/ka organizuje konzultace se svými studenty na základě individuální dohody.

  V závislosti na epidemické situaci probíhají konzultace formou, kterou stanoví školitel/ka, a to:

  • on-line konzultace podle školitelem/kou stanovené platformy, kterou školitel/ka oznámí svým diplomantům v rámci svých konzultací (technicky nelze zajistit on-line linky pro všechny školitele na stránkách předmětu)
  • v rámci stanoveného individuálního, případně skupinového harmonogramu, o němž rovněž rozhoduje školitel/ka.  

  Vzhledem k charakteru semináře pracují studenti s literaturou, kterou jim s ohledem na téma jejich diplomové práce doporučí a schválí konkrétní školitel/ka.

  3. Pravidla pro vypisování a zpracování magisterských diplomových prací:

  Povinnosti studenta/tky:

  a) oslovit a získat souhlas s vedením diplomové práce konkrétního školitele,

  b) zpracovat pod vedením školitele teze diplomové práce,

  c) odevzdat teze diplomové práce dle požadavku školitele/ky, resp. Harmonogramu studia pro příslušný akademický rok,

  d) student bere na vědomí, že o jakékoli změny oproti původním tezím zadaným do SIS (včetně změny školitele) je třeba včas  požádat prostřednictvím oficiální žádosti opatřené:

  • zdůvodněním žádosti
  • vlastním podpisem
  • podpisem školitele/lky

  Žádost se odevzdává garantce studia, případně koordinátorovi.

  Práva a povinností školitele:

  a) vypsat téma diplomové práce do SISu dle Harmonogramu studia pro příslušný semestr, resp. akademický rok,

  b) průběžně kontrolovat práci diplomanta/tky při zpracování tezí,

  c) školitel má právo odmítnout vedení práce studentovi, který ho o vedení diplomové práce požádá později než v 3. týdnu semestru, v němž si zapíše Diplomový seminář I., resp. nedošlo ke shodě na tématu práce.
   

  4. Postup na zpracování tezí diplomové práce a podmínky získání zápočtu:

  Úspěšné ukončení semináře je spojeno s odevzdáním zpracovaných tezí diplomové práce, které mají odpovídající charakter (podle pravidel stanovených FSV UK). Práce na tezích je individuální a je vázána na pravidelné konzultace se školitelem. Za vypracování relevantních tezí diplomové práce odpovídá školitel.

  Teze diplomové práce: Obsah diplomové práce musí být zpracován v následujících položkách:

  a) Zdůvodnění tématu

  b) Předpokládaný cíl analýzy

  c) Metodologie práce

  d) Základní charakteristika tématu

  e) Předpokládaná struktura práce

  f) Přehled základní literatury a využitých zdrojů (citace viz: https://knihovna.fsv.cuni.cz/rady-navody/jak-proc-citovat):

  Jazyk diplomové práce:
  Rozhodující pro možnost vypracovat diplomovou práci v jiném než českém jazyce (jazyk akreditovaného programu) se pravidla řídí Studijním a zkušebním řádem UK (2020 čl. 12) - viz níže. Z daných předpisu plyne, že studenti/studentky nemají automaticky nárok na psaní závěrečné práce ve slovenském (či jiném cizím) jazyce. Vypracování závěrečné práce ve slovenském (či jiném cizím) jazyce schvaluje garantka příslušného studijního programu.

  Výňatek ze Studijního řádu (2020, č. 12)

  Čl. 12

  Bakalářské a diplomové práce

  1. Bakalářská, resp. diplomová práce (dále jen „práce“), se zadává a předkládá v termínech stanovených v harmonogramu.
  2. Téma práce si student zadává formou strukturovaného projektu zaměstnanci pověřenému správou prací. Projekt musí mít charakter tezí, tj. musí obsahovat

  a)       předpokládaný název práce,

  b)      stručnou charakteristiku tématu a stávající literatury k ní,

  c)      metody práce,

  d)      předpokládanou strukturu,

  e)      základní literaturu a

  f)       podpis navrhovaného vedoucího práce.

  Po přijetí projektu student v součinnosti s vedoucím práce zadá projekt do SIS UK. O dalších podrobnostech přijetí projektu rozhoduje stanoveným způsobem garant studijního programu, podrobnosti stanoví a zveřejní ředitel institutu. Nejpozději týden před začátkem každého akademického roku ředitel institutu tyto podrobnosti ve strukturované podobě předá k rukám vedoucího studijního oddělení fakulty.

  1. Práce se odevzdává elektronicky do SIS UK a v nejméně jedné tištěné kopii v kroužkové nebo pevné vazbě, pokud ředitel institutu nerozhodne jinak. Elektronická verze práce musí být totožná s tištěnou verzí. Práce musí vyhovovat kritériím stanoveným opatřením děkana, splňovat náležitosti odborného textu a mít příslušný rozsah (rozsah se počítá v normostranách, jež jsou definovány počtem 1800 znaků s mezerami na stranu). Práce musí obsahovat český a cizojazyčný abstrakt (v případě práce v češtině musí obsahovat český a anglický abstrakt, v případě cizojazyčné práce pak český abstrakt a abstrakt v jazyku práce). Bakalářské práce musí mít rozsah nejméně 30 normostran (54 tisíc znaků s mezerami) bez abstraktu a příloh a seznamu literatury, diplomové práce nejméně 60 normostran (108 tisíc znaků s mezerami) bez abstraktu a příloh a seznamu literatury. V případě, že je bakalářská práce napsaná v anglickém jazyce, je minimální rozsah 25 normostran (45 tisíc znaků s mezerami) bez abstraktu, příloh a seznamu literatury. V případě, že je diplomová práce napsaná v anglickém jazyce, je minimální rozsah 50 normostran (90 tisíc znaků s mezerami) bez abstraktu, příloh a seznamu literatury. Práce sleduje úpravu titulní strany předepsanou fakultou a musí obsahovat podepsané prohlášení autora potvrzující původnost textu, jeho rozsah a úplnost uvedených pramenů a literatury. Podrobnosti stanoví opatření děkana.
  2. Náležitosti posudků závěrečných prací jsou následující:

  a)      Každou předloženou práci musí písemně posoudit její vedoucí a jeden oponent.

  b)      Oponenta práce určuje garant příslušného studijního programu po odevzdání práce, a to v takovém termínu, aby bylo zajištěno včasné dodání posudků. Zadávání oponentů do SIS před odevzdáním práce se nepřipouští.

  c)      Posudky vedoucího práce a oponenta musí být autorovi práce a členům komise státní zkoušky k dispozici v SIS UK nejpozději pět pracovních dnů před termínem konání státní zkoušky. Podrobnosti stanoví opatření děkana.

  d)      Posudky obsahují doporučené otázky k obhajobě.

  e)      Posudky obsahují vyjádření k původnosti práce v návaznosti na výsledek antiplagiátorského systému na fakultě, jehož výsledek je dostupný v SIS UK.

  f)       Posudky musí obsahovat výslovné doporučení/nedoporučení práce k obhajobě a také návrh klasifikace práce na škále A-F.

  g)      Pokud oba posudky navrhují klasifikaci „neprospěl/a“, má student právo (nikoliv povinnost) od obhajoby odstoupit, nejpozději však tři dny před jejím konáním. Oznámení o odstoupení, v němž student prohlásí, že se seznámil s posudky, že uznává v nich uvedené výhrady a že na základě hodnocení vedoucího a oponenta považuje za nutné práci přepracovat či doplnit, musí v tomto termínu odeslat v elektronické podobě vedoucímu práce a vedoucímu příslušné základní součásti fakulty a následně nejpozději do dne konání obhajoby v listinné podobě s vlastnoručním podpisem příslušnému referentovi studijního oddělení. Na základě tohoto oznámení obhajoba nebude klasifikována a termín obhajoby propadá.

  1. Jeden akademický pracovník může vést současně nejvýše dvacet bakalářských prací a patnáct diplomových prací, celkově pak nejvýše dvacet bakalářských a diplomových prací, a to s přihlédnutím k stavu studia řešitelů práce (přerušení studia, studijní výjezd) a proporčně k úvazku akademického pracovníka. Na dodržování daného omezení dohlíží garant studijního programu a v případě porušení upozorní ředitele příslušného institutu.

   

  5. Zápočet získává student/ka pouze od svého školitele, resp. školitelky, a to na základě vypracování tezí a jejich odevzdání školiteli, resp. školitelce - tedy nikoli garantce.

  Obecné podmínky pro získání zápočtu:

  a) studenti jsou povinni průběžně konzultovat práci na své tezi (nejméně však 4krát za semestr) - za splnění studijních povinností odpovídá školitel/ka,

  b) případné další podmínky stanoví každý školitel/ka individuálně, a to s ohledem na konkrétní potřeby dané analýzy a diplomanta.

  Po odevzdání tezí má student právo na získání zápočtu v SIS! Zápočet zapisuje do SISu pouze vedoucí diplomové práce (školitel/ka), nikoli garantka, resp. koordinátor. Pokud má školitel/ka problém se zápisem (nemá příslušný přístup do SISu), může se obrátit s žádostí o moci na koordinátora, resp. pověřeného pracovníka IPS, který má přístup do SISu. Případné technické problémy se zápisem v SISu řeší pouze školitelé, nikoli studenti.  

 • Konzultace s garantkou

  Všechny potřebné informace naleznou studenti v SIS a jsou s nimi seznámeni na prvním setkání v semestru (viz Rozvrh na příslušný semestr akademického roku).

  Případné doplňující informace o svých povinnostech mohou zájemci získat v konzultačních, případně úředních hodin garantky, k nimž se musí přihlásit prostřednictvím SIS - konzultační hodiny.

  • Odevzdání tezí diplomových prací

   Termín vypracování, resp. odevzdání tezí školitelům a školitelkám se řídí Harmonogramem pro každý akademický rok s tím, že teze, pokud nestanoví Opatření ředitele IPS jinak, musí být odevzdány do konce zkouškového období, v němž si student seminář zapíše. Rozhodující pro stanovení termínu plnění povinností je stanovisko školitele/lky.

   Pro akademický rok 2021/22 se jedná o termíny:

   za ZS: do 13. 2. 2022

   za LS: do 30. 6. 2022. resp. 9. 9. 2022.