Weekly outline

 • General

  Kurz v Moodle slouží jako opora pro prezenční nebo on-line výuku, pro umístění výukových materiálů a vkládání vypracovaných seminárních úkolů. Neposkytuje kompletní vhled do problematiky.

 • Klíčový studijní text

  • Klíčové informace o možnostech a rizicích pěveckého rozvoje v předškolním věku - dva navazující články Aleny Tiché uveřejněné v časopisu Hudební výchova 4/2019 a 2/2020.

   Články pozorně přečtěte, dělejte si poznámky, reflektujte se svojí praxí (zkušenostmi, možnostmi).

 • (Inspirativní) video z terénu

 • Úkol 1 - charakter písní podle druhu výpovědi

  • Podle druhu výpovědi v textu písně (monolog, dialog...) roztřídíte známé písně z klavírní příručky M. Kodejšky a přidáte vlastní příklady.

   Tento úhel pohledu smysluplně používáme při dělení textu mezi jednotlivce nebo skupiny interpretů (sóla a sbor).

   Můžete pracovat ve dvojici, vkládejte podepsané (oběma řešiteli k oběma účastníkům).

 • Úkol 2 - koncentrovaná hudební jednotka s převahou pěveckých činností

  • Modelová situace: jednu celou řízenou činnost (20-30 min.) věnujete hudebním činnostem s cílem co nejlépe naučit děti zcela novou neznámou píseň.

   Příprava má klasické části:

   1. téma jednotky (a integrovaného bloku, v jehož rámci probíhá)

   2. hlavní a dílčí cíle, očekávané výstupy

   3. pomůcky

   4. vzdělávací nabídka (zde píseň)

   5. obsah, organizace a časové rozložení činností v jednotce

  • Zde je na dvou stranách (v kostce a v bodech) vypsáno, co byste měli mít na zřeteli. když se pouštíte do práce s písní.

 • Úkol 3 - plán hudebních činností prostupujících projektem nebo integrovaným blokem

  • Modelová situace: dvoutýdenní projekt má provázet pro děti nová neznámá píseň, po dvou týdnech by ji děti měly mít osvojenou. Jak toho dosáhnete?

   Pojmenujte téma projektu/IB, pojmenujte očekávaný výstup v hudební oblasti, uveďte konkrétní píseň, vytvořte plán příležitostí a k nim vhodných činností vedoucích k osvojení písně - časový rámec (doporučuji) dva týdny.

 • Didaktické úkoly - za Reflexivní praxi I - kombinované studium